Z zagranicy 1/2014

15 stycznia 2014 13:06 2014 Wersja do druku

Europa
Obciążenia finansowe wybranych lasów państwowych w UE

Łotwa
Stypendia Łotewskich LP w roku 2013/14


Europa
Obciążenia finansowe wybranych lasów państwowych w UE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (wersja z 18 grudnia 2013 r.) przewiduje, że w latach 2014 i 2015 nasze Lasy Państwowe odprowadzą do budżetu państwa 800 mln zł rocznie, a począwszy od roku 2016 będą doń corocznie wpłacały 100 mln zł. Jak wysoki byłby to poziom obciążeń na tle świadczeń finansowych, wypełnianych na rzecz społeczeństwa przez inne większe unijne państwowe gospodarstwa leśne? Do porównania wybraliśmy następujące gospodarstwa: Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF), Litewskie Lasy Państwowe, Łotewskie Lasy Państwowe, fiński Metsähallitus i szwedzki Sveaskog. Za podstawę porównania przyjęliśmy wyniki finansowe z roku 2012 (patrz tabela poniżej).

Pod względem wysokości wpłaty do kasy publicznej (podatki bezpośrednie i opłaty, dywidenda i inne wpłaty do budżetu państwa), przypadającej na 1 ha lasu zgodnie z rozliczeniami za rok 2012, najlepiej wypadły lasy państwowe w Szwecji i Bawarskie Lasy Państwowe (odpowiednio 128 i 117 euro/ha), najgorzej – nasze Lasy Państwowe (9 euro), których poziom świadczeń finansowych był blisko siedem razy niższy od średniej w grupie (60 euro/ha).

Co zmieniłoby się, jeśli w roku 2012 PGL LP dokonałoby dodatkowej wpłaty do budżetu państwa w wysokości 800 mln zł (ok. 196,1 mln euro)? Wówczas nasze Lasy Państwowe uplasowałyby się z wynikiem 36 euro/ha lasu ex aequo z lasami państwowymi w Finlandii. Na ostatnią pozycję spadłyby wtedy Litewskie Lasy Państwowe (25 euro/ha lasu). Gdyby PGL LP wpłaciło w roku 2012 r. do budżetu państwa dodatkowo 100 mln zł, czyli ok. 24,5 mln euro, to nadal zajmowałoby ostatnią pozycję w grupie z wynikiem 13 euro/ha lasu.

Jeśli chodzi o dotacje celowe, to można je tu pominąć, ponieważ są stosunkowo niewielkie (o ile w ogóle są przyznawane) i z grubsza porównywalne. Najwyższy bodaj poziom dotacji celowych wykazują Bawarskie Lasy Państwowe (7,5 mln euro rocznie na realizację zadań zleconych przez land). Austriackie Lasy Związkowe nie otrzymują z budżetu państwa żadnych dotacji celowych, ale oczywiście mogą, tak jak i inne podmioty, uczestniczyć w realizacji projektów unijnych.

W odróżnieniu od pracowników innych europejskich państwowych gospodarstw leśnych, znaczna część leśników z PGL LP zdaje się postrzegać fundusze lasów państwowych jako wyłączną własność leśnej korporacji zawodowej, a nie jako własność państwową. Przejawem tego jest np. mówienie o „skoku na kasę Lasów Państwowych” w sytuacji, gdy Państwo Polskie, będące właścicielem Lasów Państwowych, po latach finansowego puszczania ich samopas zaczyna upominać się o swoje pieniądze. Czy to raczej nie ci, którzy pracują w budżetówce, powinni mówić o „skoku leśników na kasę państwową” wtedy, gdyby PGL LP odmawiało wypłacenia pieniędzy swojemu właścicielowi?

Oczywiście, można i trzeba dyskutować o tym, czy zaproponowany w projekcie z 18 grudnia sposób wpłat do budżetu państwa jest właściwy (wpisanie do ustawy stałych kwot nie wydaje się dobrym pomysłem), ale to temat na osobne rozważania. Tutaj jeszcze tylko jedna refleksja: Do chwili sporządzenia niniejszego opracowania (końcowe dni grudnia 2013 r.) w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji nie zostały opublikowane pisma zawierające odniesienie się Ministerstwa Środowiska do uwag zgłoszonych w ramach odbytych pod koniec 2012 r. konsultacji społecznych w sprawie projektu założeń do zmian w ustawie o lasach. Czy nie można tego interpretować jako lekceważenia głosu społeczeństwa przez wysokich urzędników ministerialnych?

Źródło: raporty i sprawozdania roczne, www.mos.gov.pl

• Przeliczniki EUR/LTL/LVL/PLN/SEK wg kursu euro z dn. 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 3,45 LTL = 0,70 LVL = 4,08 PLN = 8,61 SEK


Łotwa
Stypendia Łotewskich LP w roku 2013/14

Spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) ufundowała w roku akademickim 2013/2014 stypendia. Wsparcie otrzymuje 22 studentów łotewskich uczelni wyższych i ośmiu słuchaczy Państwowej Szkoły Nauk Stosowanych w Ogre. Studenci mają do dyspozycji miesięcznie 90 łatów (ok. 540 zł), zaś słuchacze – 70 łatów (ok. 420 zł). W konkursie na stypendium LVM mogły uczestniczyć osoby zdobywające wiedzę z takich zakresów, jak: gospodarka leśna, ekologia leśna, ekokomunikacja i edukacja przyrodnicza, selekcja leśna, urządzanie lasu, zarządzanie pozyskiwaniem drewna, inżynieria leśna, przerób drewna, geograficzne systemy informacyjne i zarządzanie logistyką. Stypendia mają motywować studentów i słuchaczy do rozwoju. Konkursy stypendialne są organizowane co roku.

Źródło: www.lvm.lv

Opr. A.S.