Z zagranicy 23/2013

15 stycznia 2014 12:03 2014 Wersja do druku

Łotwa
Współpraca lasów państwowych z firmami leśnymi

Stany Zjednoczone
Rządowy raport z promocji agroleśnictwa

Stany Zjednoczone
Europa spala amerykańskie lasy?

Finlandia
Metsähallitus sprzedaje dwa projekty energetyczne

Szwecja
Spadek pozyskania drewna
Łotwa
Współpraca lasów państwowych z firmami leśnymi

Spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) opracowała program poprawy współpracy z firmami usług leśnych, mający na celu zarówno podniesienie jakości wykonawstwa prac leśnych, jak i umożliwienie wyższej zapłaty za dobrze wypełnione świadczenia.

Łotewskie Lasy Państwowe zapowiadają, że w przetargach będą promowani usługodawcy z certyfikatem (Fot. E. Trifanova)Wprowadzona ma zostać strukturalizacja prac leśnych, ułatwiająca przedsiębiorcom planowanie kadrowe. Poszczególne zlecenia prac leśnych będą mogły być dowolnie zestawiane (np. przygotowanie gleby, sadzenie z pracami z zakresu utrzymywania infrastruktury leśnej).

– Przy udzielaniu zamówień na usługi leśne w 2014 r. zaoferujemy kontrakty pięcioletnie. Kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia lub kontynuowania długookresowej współpracy będą miały inicjatywy przedsiębiorcy leśnego, podejmowane w zakresie dokształcania pracowników w ramach programu doskonalenia zawodowego – wyjaśnia Edmunds Linde, dyrektor działu hodowli lasu w spółce LVM.

Na Łotwie funkcjonuje również system certyfikowania usługowych firm leśnych. Wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu przedsiębiorca zdobywa, studiując materiały udostępnione w Internecie. Egzamin końcowy odbywa się w Technikum Leśnym w Ogre. Certyfikowane firmy leśne są preferowane w procedurze udzielania zamówień na prace leśne w lasach państwowych.

W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,59 mln ha lasów. Właścicielem spółki jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie ze strategią LVM ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów firmy. Spółka zatrudnia aktualnie blisko 900 pracowników.

Źródło: www.lvm.lv


Stany Zjednoczone
Rządowy raport z promocji agroleśnictwa

Raport z promocji agroleśnictwa opublikowano po raz pierwszy. Ma on zachęcić do narodowej dyskusjiPod koniec października 2013 r. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował po raz pierwszy raport z promocji agroleśnictwa („Agroforestry: USDA Reports to America”). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób praktykowanie agroleśnictwa pomaga farmerom, ranczerom i właścicielom lasów w podnoszeniu produktywności rolnej, ochronie środowiska i zwiększaniu dochodów. Publikując raport, USDA chce zainicjować w Stanach Zjednoczonych narodową debatę na temat agroleśnictwa.

– Departament Rolnictwa zainwestował w promocję praktyk agroleśnych mniej niż 1% swojego budżetu. Ale ta niewielka inwestycja pozwala nam stymulować wytwarzanie dóbr prywatnych i rozwój usług publicznych, co w rezultacie wydaje bardzo bogate plony, np. w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych i wzrostu odporności ekosystemów rolnych – mówi Tom Vilsack, szef USDA.

Dzięki finansowemu i doradczemu wsparciu USDA, w ciągu ostatnich pięciu lat powstało w Stanach Zjednoczonych 136 tys. ha lasów wiatrochronnych, nadbrzeżnych lasów buforowych i alejowych upraw współrzędnych oraz 1012 ha lasów pastwiskowych i ogrodów leśnych. Obecnie obiekty te zajmują łącznie mniej niż 1% powierzchni obszarów nadających się do praktykowania agroleśnictwa. Możliwości rozwoju tej formy użytkowania ziemi są więc w USA bardzo duże.

Źródło: www.fs.fed.us


Stany Zjednoczone
Europa spala amerykańskie lasy?

W sierpniu 2013 r. ponad 20 organizacji pozarządowych i przeszło 60 naukowców ze wszystkich części USA wystosowało do Komisji Europejskiej pisma, dające wyraz obawom o przyszłość lasów na południu USA, w związku ze wzrostem rozmiaru użytkowania pochodzącej stamtąd biomasy leśnej jako surowca do opalania elektrowni w Europie. Amerykanie twierdzą, żeAmerykanie twierdzą, że do produkcji pelletu na rynek europejski wykorzystywany jest pełnowartościowy surowiec (Fot. H&H Technologies) do produkcji pelletu trafiającego do Europy wykorzystywane są całe drzewa, a nie tylko pozostałości zrębowe.

Zdaniem sygnatariuszy listów, KE nie dba o to, aby zaopatrywanie się unijnych przedsiębiorstw energetycznych w biomasę było zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Znaczna część biomasy spalanej w UE pochodzi z Ameryki Północnej, w szczególności z południa USA. Amerykańskie firmy zaopatrzeniowe, których klientami są europejskie przedsiębiorstwa energetyczne, zwiększają ponad miarę pozyskanie biomasy wykorzystywanej do produkcji peletu, dążąc do zaspokojenia zapotrzebowania na ten rodzaj paliwa. W rezultacie lasy na południu Stanów Zjednoczonych są zbyt intensywnie użytkowane. Często dochodzi przy tym do niszczenia wyjątkowo cennych ekosystemów.

Źródło: www.fern.orgFinlandia
Metsähallitus sprzedaje dwa projekty energetyczne

Fiński państwowy koncern leśny „Metsähallitus” i firma energetyczna Fortum sprzedają dwa wspólne projekty budowy parków wiatrowych w Laponii. Nabywcą jest fundusz Impax New Energy Investors II (NEF II). Udziały Metsähallitusa i Fortum w obu projektach wynosiły odpowiednio 49% i 51%. Jeden projektowany park wiatrowy obejmuje 17 instalacji energetycznych o mocy ok. 50 MW, drugi – maksymalnie 10 instalacji o mocy ok. 25 MW. Transakcja sprzedaży, która będzie przeprowadzana etapowo, ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2014 roku. – Stwarzanie możliwości inwestowania w energetykę wiatrową jest elementem strategii Metsähallitusa. Ta sprzedaż to dowód sukcesu naszej strategii. Transakcja ma dla nas również znaczenie finansowe – wyjaśnia Aimo Oikarinen, dyrektor wchodzącej w skład Metsähallitusa jednostki Laatumaa, która zajmuje się sprzedażą nieruchomości i energetyką wiatrową.

Fundusz NEF II ulokował 330 mln euro w sektorze energii odnawialnej i powiększa swój portfel projektów z zakresu energetyki wiatrowej (przedsięwzięcia we Francji, Niemczech i Polsce) i fotowoltaiki (Włochy). W fundusz NEF II inwestują m.in. Europejski Bank Inwestycyjny i Fiński Państwowy Fundusz Emerytalny.

Podstawowym źródłem przychodów Metsähallitusa pozostaje gospodarka leśna, którą koncern prowadzi za pośrednictwem jednostki Metsätalous, mającej charakter przedsiębiorstwa państwowego. Oprócz segmentu podmiotów gospodarczych w skład koncernu wchodzi osobno rozliczająca się jednostka budżetowa – Służba Dziedzictwa Przyrodniczego, która sprawuje pieczę nad wszystkimi 37 fińskimi parkami narodowymi.

Źródło: www.metsa.fiSzwecja
Spadek pozyskania drewna

Wg wstępnych szacunków Szwedzkiej Agencji Leśnej, w 2013 r. pozyskanie drewna w tym kraju nie przekroczy poziomu 83,3 mln m3 brutto. Oznacza to 3% spadek rozmiaru użytkowania szwedzkich lasów w stosunku do roku 2012. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych sięga 121 mln m3.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Opr. A.S.