Z zagranicy 20/2012

17 października 2012 09:29 2012 Wersja do druku

Finlandia
Lasy dostępne dla każdego

Austria
Drugie leśne stypendium literackie

Hesja, Niemcy
Nowelizacja ustawy o lasach

Łotwa
Studenckie stypendia lasów państwowych

Stany Zjednoczone
Lasy federalne subsydiują lasy społeczności lokalnychFinlandia
Lasy dostępne dla każdego

Organizacja Suomen Latu proponuje wpisanie fińskiego powszechnego prawa do obcowania z przyrodą niezależnie od formy własności gruntu na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Na liście tej znajduje się np. tradycja flamenco.
Czy fińskie przedsiębiorstwa mogą sprowadzać cudzoziemskich pracowników do zbierania jagód w lasach prywatnych w oparciu o powszechne prawo do obcowania z przyrodą? Kwestia ta była tego lata przedmiotem ożywionej dyskusji. Zgodnie z ostatnio opublikowanymi wytycznymi fińskiego Ministerstwa Środowiska, odpowiedź brzmi: tak.
Publikacja Ministerstwa Środowiska opisuje zakres obowiązywania powszechnego prawa do obcowania z przyrodą i podaje przykłady jego stosowania w praktyce. Markku Tornberg, działacz Centralnego Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK), uznał publikację za wyjątkowo udaną. Eki Karlsson, dyrektor organizacji rekreacyjno-sportowej Soumen Latu, zaproponował nawet wpisanie fińskiego powszechnego prawa do obcowania z przyrodą na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Zdaniem Karlssona, status dziedzictwa ludzkości będzie służył promocji aktywności rekreacyjnej na łonie przyrody.
96%procent powierzchni lądowej Finlandii jest dostępne dla ludności w oparciu o powszechne prawo do obcowania z przyrodą. Prawo to jest ograniczone lub zawieszone jedynie w tzw. „obszarach specjalnego przeznaczenia” (są nimi np. polowe uprawy roślin w okresie wegetacji czy podwórza gospodarstw rolnych). Do zbierania jagód i grzybów ma prawo każdy niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania. Zbiór ten może być wykonywany nawet w celach zarobkowych. W przypadku zbieraczy cudzoziemskich problemem jest ich niedoinformowanie o ograniczeniach powszechnego prawa do obcowania z przyrodą (niepodchodzenie bezpośrednio pod domy, nieniszczenie szaty roślinnej).
Powszechne prawo do obcowania z przyrodą niezależnie od formy własności gruntu obwiązuje nie tylko w Finlandii, lecz również w Szkocji, Szwajcarii i Szwecji. W Niemczech i Austrii ludność ma ustawowo zagwarantowane prawo wstępu do wszystkich lasów, także prywatnych, w celach rekreacyjnych. W Anglii od 2000r. obowiązuje ustawa o udostępnieniu dróg i środowiska przyrodniczego, która wprowadziła kategorię tzw. „obszarów udostępnionych”. Na obszarach tych można poruszać się pieszo również poza oznakowanymi szlakami (właściciel terenu może zakazać wstępu na obszar udostępniony jedynie przez okres nie dłuższy niż 28dni w roku). Na tym tle Polska wyróżnia się brakiem zapewnienia ludności dostępu do blisko jednej piątej lasów: przepis art. 28 naszej ustawy o lasach w jej dotychczasowym kształcie określa, że właściciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Źródło: www.forest.fi


Austria
Drugie leśne stypendium literackie

Austriackie Lasy ZwiązkoweSA (ÖBf) i austriacki magazyn przyrodniczy „Wald” przyznały po raz drugi leśne stypendium literackie, które obejmuje dwu-miesięczny pobyt twórczy w należącej doÖBf górskiej chacie oraz wsparcie finansowe w wysokości 1500euro. Tegorocznym stypendystą jest Chris Michalski (na zdjęciu).
W konkursie na leśne stypendium literackie, rozpisanym we wszystkich krajach niemieckiego obszaru językowego, wzięło w tym roku udział przeszło 100twórców. W pierwszej fazie konkursu zostało wyłonionych 12 projektów twórczych. Ostatecznego wyboru leśnego stypendysty literackiego dokonało jury, w którego skład wchodzili w tym roku pisarze Michael Stavaric i Thomas Sauter oraz Martina Bacher, redaktor magazynu „Wald”.
Idea leksykonu lirycznego bardzo nam się spodobała – uzasadnili jurorzy swoją decyzję. Pierwsze próbki tekstu leksykonu lirycznego Chrisa Michalskiego ukazały się już w jesiennym wydaniu magazynu „Wald”.
Chris Michalski – poeta, tłumacz i lektor – dzieciństwo spędził w stanie Nowy Jork. Później studiował m.in. w Montrealu i w Lipsku, w którym obecnie mieszka. Chris Michalski publikuje swoje teksty także pod pseudonimem – jako Stanislaw Borokowski napisał np. „Pocztówki do Gorbaczowa”.
Spółka akcyjna ÖBf, zatrudniająca 1200 pracowników, gospodaruje w austriackich lasach państwowych. W zarządzie ÖBf znajduje się 512tys.ha lasów, w tym 350tys.ha lasów gospodarczych.

Źródło: www.bundesforste.at


Hesja, Niemcy
Nowelizacja ustawy o lasach

Nowa heska ustawa o lasach ma uwzględnić interesy właścicieli lasów i wszystkich ich użytkowników, jak również potrzeby ochrony przyrody. – Celem rządu krajowego jest zapewnienie bezkonfliktowych interakcji wszystkich użytkowników lasów – zapewnia heska minister środowiska Lucia Puttrich. Jednak kontrowersje wokół poszczególnych zapisów w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o lasach świadczą o tym, że interesy różnych grup interesariuszy sektora leśnego są często sprzeczne. Np. postulat udostępnienia użytkownikom rowerów górskich wszystkich dróg leśnych, wysuwany przez stowarzyszenia kolarstwa górskiego, koliduje z postulatem ustawowego ograniczenia poruszania się rowerami górskimi w lesie, wysuwanym przez Stowarzyszenie Ochrony Lasu w Niemczech (SDW), Sojusz na rzecz Środowiska i Ochrony Przyrody w Niemczech (BUND) i Krajowy Związek Łowiecki w Hesji.
Heski rząd zebrał opinie interesariuszy o projekcie nowelizacji. – Po analizie opinii chcemy zebrać wszystkich interesariuszy przy jednym stole i omówić wyniki konsultacji – zapowiada minister Lucia Puttrich. – Wyważenie różnych interesów nie jest łatwe i wymaga cierpliwości. Zamierzamy jednak znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich interesariuszy, prowadząc z nimi dialog.

Źródło: www.forstpraxis.de


Łotwa
Studenckie stypendia lasów państwowych

Spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) rozpisała również w tym roku konkurs na stypendia dla najlepszych studentów Państwowej Szkoły Nauk Stosowanych w Ogre. O stypendia LVM mogą się ubiegać studenci gospodarki leśnej, ekologii leśnej, ekokomunikacji i edukacji przyrodniczej, selekcji leśnej, urządzania lasu, zarządzania użytkowaniem lasu, inżynierii leśnej, przerobu drewna, geograficznych systemów informacyjnych i zarządzania logistyką. Stypendia są instrumentem motywowania studentów do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie dziedzin związanych z leśnictwem.
W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,4 mln ha lasów. Właścicielem spółki jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie ze strategią LVM, ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 21% gruntów spółkiLVM. Spółka zatrudnia blisko 900 pracowników.

Źródło: www.lvm.lv


Stany Zjednoczone
Lasy federalne subsydiują lasy społeczności lokalnych

W sierpniu Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) przyznała społecznościom lokalnym z różnych regionówUSA subsydia w wysokości 3,5mln dolarów na realizację projektów zagospodarowania lasów. Subsydia te są komponentem nowego programuUSFS, mającego na celu wspieranie samorządów lokalnych, wyspecjalizowanych organizacji niezarobkowych i plemion indiańskich w prowadzeniu takiej gospodarki leśnej, która z jednej strony stymuluje ekonomiczny rozwój społeczności lokalnych, a z drugiej – sprzyja intensyfikowaniu aktywności rekreacyjnej ludności i wzmaga leśne świadczenia ekosystemowe. Wszystkie projekty, które są subsydiowane w ramach nowego programu, muszą obowiązkowo zapewniać ludności dostęp do lasów.
USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych. Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych.

Źródło: www.fs.fed.us

Opr. A.S.