Z zagranicy 4/2012

10 lutego 2012 09:45 2012 Wersja do druku

Niemcy
Rok 2010 w lasach prywatnych

Brandenburgia, Niemcy
Restrukturalizacja Lasów Brandenburgii

Skandynawia
8–9 mln m3 drewna pohuraganowego

Wielka Brytania
Subsydiowanie odnawialnej energii grzewczej

Niemcy

Rok 2010 w lasach prywatnych

Fot. ShxBiuro Ekonomiki Przedsiębiorstw w Getyndze Sp. z o.o. przestawiło wyniki porównawczej analizysytuacji 90 prywatnych gospodarstw leśnych w Niemczech w roku 2010. Łączna powierzchnia leśna porównywanych gospodarstw wynosiła ok.130tys.ha (śr. pow. 1444 ha). Gospodarstwa (51 w nowych i 39 w starych landach) podzielone zostały wg gatunków dominujących w składzie drzewostanów na trzy następujące grupy: gospodarstwa liściaste (gatunek dominujący: buk), gospodarstwa świerkowe i gospodarstwa sosnowe.

Prywatne gospodarstwa liściaste (śr.zasobność 240 m3/ha) pozyskały przeciętnie 6,3 m3 drewna/ha (2009: 5,4 m3/ha). Sprzedaż drewna na pniu stanowiła 27% rozmiaru użytkowania. Większość pozyskania (62%) została zrealizowana przez przedsiębiorców leśnych. Struktura sortymentowa pozyskania kształtowała się następująco: drewno typu papierówki 39%, kłody tartaczne 24%, dłużyce tartaczne 23%, drewno energetyczne 13%. Nadwyżka przychodów ze sprzedaży drewna nad kosztami jego pozyskania wyniosła 35 euro/m3 (2009: 30euro/m3). Przeciętne całkowite przychody gospodarstw liściastych sięgnęły 349 euro/ha, z czego 10 euro/ha pochodziło z subsydiów państwowych (niemieckie landy subsydiują ochronę przyrody w lasach prywatnych, głównie w ramach PROW, stosując płatności o kodach 224, 225, 227 i323). Koszty działania gospodarstw liściastych wyniosły przeciętnie 213euro/ha. Tym samym gospodarstwa liściaste osiągnęły w 2010 r. przeciętny zysk w wysokości 136euro/ha (2009: 74euro/ha).

Pozyskanie drewna w prywatnych gospodarstwach świerkowych (śr. zasobność 268 m3/ha) wyniosło 9,2 m3/ha (2009: 8,3m3/ha). Sprzedaż drewna na pniu kształtowała się na poziomie 44% rozmiaru użytkowania. Przedsiębiorcy leśni wykonali 48% wolumenu prac pozyskaniowych.

Sortymentowa struktura pozyskania była następująca: kłody tartaczne 44%, drewno typu papierówki 29%, dłużyce tartaczne 21% i drewno energetyczne 5%. Nadwyżka przychodów ze sprzedaży drewna nad kosztami jego pozyskania wyniosła 35 euro/m3 (2009: 29 euro/m3). Przeciętne całkowite przychody gospodarstw świerkowych osiągnęły poziom 462 euro/ha, z czego 8 euro/ha pochodziło z subsydiów państwowych. Koszty działania wyniosły przeciętnie 263 euro/ha. W rezultacie gospodarstwa świerkowe osiągnęły w 2010r. przeciętny zysk w wysokości199 euro/ha (2009: 116 euro/ha).

Prywatne gospodarstwa sosnowe (śr. zasobność 210 m3/ha) pozyskały przeciętnie 7,2 m3 drewna/ha
(2009: 4,6 m3/ha). Sprzedaż drewna na pniu stanowiła 68% rozmiaru użytkowania.
Przedsiębiorcy leśni zrealizowali 27% pozyskania. Sortymentowa struktura pozyskania przedstawiała się następująco: drewno typu papierówki 56%, kłody tartaczne 28%, dłużyce tartaczne 9% i drewno energetyczne 7%. Nadwyżka przychodów ze sprzedaży drewna nad kosztami jego pozyskania wyniosła 31 euro/m3 (2009: 29 euro/m3). Przeciętne gospodarstwo sosnowe uzyskało przychody w wysokości 310 euro/ha, z czego 26 euro/ha pochodziło z subwencji państwowych. Przeciętne koszy działania osiągnęły poziom 141euro/ha. To oznacza, że gospodarstwa sosnowe wygospodarowały w 2010 r. przeciętny zysk w wysokości 169 euro/ha (2009: 50 euro/ha).

Źródło: AFZ-DerWald 23/2011


Brandenburgia, Niemcy

Restrukturalizacja Lasów Brandenburgii

Nowy podział na nadleśnictwa w Brandenburgii obejmuje 14 nadleśnictw lasów krajowych (zaznaczono na mapie) i 30 nadleśnictw nadzorującychGospodarstwo Krajowe „Lasy Brandenburgii” działa od początku tego roku w nowej strukturze organizacyjnej. W miejsce dotychczasowych nadleśnictw zespolonych (72 jednostki z 504 leśnictwami) zostały utworzone dwa odrębne typy nadleśnictw, a mianowicie: nadleśnictwa nadzorujące (30 jednostek z 208 leśnictwami) i nadleśnictwa lasów krajowych (14 jednostek ze 160 leśnictwami). Tym samym łączna liczba podstawowych jednostek organizacyjnych Lasów Brandenburgii została zredukowana o 1/4. Jednocześnie przeprowadzana jest redukcja zatrudnienia. Do końca roku 2014 liczba pracowników Lasów Brandenburgii ma się zmniejszyć z obecnych 2100 osób do 1500 osób. Program kompresji etatów będzie realizowany w taki sposób, aby reforma była jak najmniej dotkliwa społecznie.

Nadleśnictwa nadzorujące nie tylko sprawują nadzór nad lasami niepaństwowymi, lecz również zajmują się fachowym doradztwem na rzecz blisko 100 tys. brandenburskich właścicieli lasów. W zakres działalności nadleśnictw nadzorujących wchodzi również powszechna ochrona lasu, w tym ochrona ppoż. i edukacja leśna. Z kolei nadleśnictwa lasów krajowych gospodarują w brandenburskich lasach państwowych (270 tys. ha – 1/4 powierzchni leśnej Brandenburgii). Prowadzą również gospodarkę łowiecką w lasach państwowych.

Zgodnie z przyjętą zasadą rozdziału funkcji podstawowych od funkcji obsługowych, sprawami finansów i stanu posiadania, jak również kwestiami ogólnoadministracyjnymi zajmuje się siedem specjalnych jednostek serwisowych. W skład Gospodarstwa Krajowego „Lasy Brandenburgii” wchodzi również Krajowe Leśne Centrum Kompetencyjne w Eberswalde, którego głównym zadaniem jest organizowanie transferu wiedzy z nauki do praktyki leśnej.

Lasy Brandenburgii są samodzielną organizacją gospodarczą, ale nie posiadają osobowości prawnej. Odpowiedzialność za ich zobowiązania ponosi organ założycielski (brandenburskie Ministerstwo Infrastruktury i Rolnictwa).

Źródło: www.forstpraxis.de


Skandynawia

 

8–9mln m3 drewna pohuraganowego

Według wstępnych szacunków huragan Dagmar, który nawiedził Skandynawię w okresie minionych Świąt Bożego Narodzenia, powalił w lasach Szwecji, Finlandii i Norwegii (na zdjęciu) łącznie
8–9 mln m3 drewna. Najbardziej ucierpiała
środkowa Szwecja (4–5 mln m3). W Finlandii zanotowano straty rzędu 3,5 mln m3, przy czym największe spustoszenia huragan poczynił w południowo-zachodniej części tego kraju. W Norwegii ilość drewna pohuraganowego szacuje się na 0,7 mln m3.
Szkody wyrządzone przez huragan
Dagmar są wprawdzie poważne, ale znacznie mniejsze od strat spowodowanych przez dawniejsze huragany Gudrun i Per.

Oczywiście nie należy zapominać o stratach, jakie wiatr spowodował na terenach zamieszkałych.

Źródło: www.euwid-holz.de


Wielka Brytania

Subsydiowanie odnawialnej energii grzewczej

Brytyjscy eksploatatorzy grzewczych instalacji zasilanych biomasą, energią geotermalną i słoneczną będą niebawem otrzymywać dopłaty do produkcji odnawialnej energii grzewczej. Stawki dopłat wynoszą od 1 do 8,5 pensa na kilowatogodzinę w zależności od stosowanej technologii i wielkości instalacji grzewczej. Tym samym Wielka Brytania jako bodaj pierwsze na świecie państwo wprowadzi system subwencjonowania produkcji odnawialnej energii grzewczej, podobny do systemu subwencji na produkcję odnawialnej energii elektrycznej. Brytyjski rząd przeznaczył na fundusz programu „Renewable Heat Incentive”
860 mln funtów (ok. 1 mld euro).

W pierwszej fazie realizacji programu dopłaty otrzymają tylko eksploatatorzy przemysłowych
i komunalnych instalacji grzewczych. W drugiej fazie programem zostaną objęte także prywatne gospodarstwa domowe.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.