Z zagranicy 15-16/2011

9 sierpnia 2011 10:24 2011 Wersja do druku

Finlandia
Pilke House – biuro i zarazem wystawa leśna 

Finlandia
Duże dochody państwa z gospodarki leśnej

Austria
Moneta i znaczek z okazji Roku Lasów

Wielka Brytania
Certyfikat ISO 14001 dla Komisji Leśnej

Szwecja
Nowa technologia szkółkarska Sveaskogu

Szwecja
Ochrona przyrody poprzez wypalanie lasu

Niemcy
Deklaracja erfurcka
Finlandia
Pilke House – biuro i zarazem wystawa leśna  


Pilke House (na zdjęciu) to nazwa nowej regionalnej siedziby fińskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Metsähallitus”, znajdującej się w mieście Rovaniemi – stolicy Laponii. Wzniesiony z drewna czterokondygnacyjny budynek biurowy od jesieni ub. r. jest miejscem pracy 135 osób. Zarazem mieści się tam stała wystawa poświęcona leśnictwu, zajmująca powierzchnię 650 m2. Jest to wystawa „praktyczna”: zwiedzający nie muszą wiele czytać, mogą za to wszystkiego dotknąć. Wśród eksponatów są symulator harwestera firmy John Deere i prawdziwy harwester Ponsse, do którego kabiny można wchodzić. Z kolei symulator myśliwski daje możliwość sprawdzenia swoich sił w polowaniu na łosia – nie tylko w strzelaniu, lecz również w innych czynnościach związanych z pozyskaniem zwierzyny.
Źródło: www.forest.fi

Finlandia
Duże dochody państwa z gospodarki leśnej


Państwowa gospodarka leśna Finlandii jest wysokodochodowa. Tak twierdzi dyrektor generalny fińskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Matsähallitus”, Jyrki Kangas. Metsähallitus należy do grupy pięciu państwowych spółek i przedsiębiorstw, które odprowadzają najwyższe dywidendy do fińskiego budżetu. W roku 2010 podmioty gospodarcze wchodzące w skład koncernu Metsähallitus uzyskały przychody w łącznej wysokoÊci 367 mln euro i wygospodarowały zysk 114 mln euro. Dywidenda wypłacona państwu sięgnęła 96 mln euro. Wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału wyniósł 4,3% (państwo fińskie oczekuje od Metsähallitusa rentowności nie mniejszej niż 3%). Źródłem 85% przychodów koncernu (i jeszcze większego odsetka zysku) była właśnie gospodarka leśna, którą prowadzi przedsiębiorstwo państwowe Metsätalous – główna firma operacyjna Metsähallitusa, zatrudniająca ok. 1 tys. pracowników i mająca w swoim zarządzie 3,4 mln ha lasów gospodarczych. Pozostałe podmioty gospodarcze, tworzące koncernowy portfel jednostek biznesu, działają w innych dziedzinach niż gospodarka leśna, zatrudniając w sumie ok. 200 osób. Zasilanie budżetu to oczywiście nie jedyna korzyść, jaką fińskie społeczeństwo ma z państwowej gospodarki leśnej. Metsähallitus tworzy miejsca pracy na obszarach wiejskich, dba o ochronę bioróżnorodności, chroni kulturę Saamów, wspiera hodowlę reniferów i stymuluje rozwój rekreacji. Gdyby Metsähallitus nie wypełniał tego rodzaju świadczeń na rzecz społeczeństwa, zysk z gospodarki leśnej byłby każdego roku większy o przeszło 50 mln euro. Proporcję między korzyściami budżetowymi a pozostałymi świadczeniami Metsähallitusa określa społeczeństwo w drodze wyboru politycznego. Oprócz przedsiębiorstwa Metsätalous i portfela jednostek biznesu, w skład Metsähallitusa wchodzi Służba Dziedzictwa Przyrodniczego, zatrudniająca blisko 500 osób. Jest to jednostka budżetowa, która zarządza 36 parkami narodowymi. Służba Dziedzictwa Przyrodniczego, której roczny budżet wynosi ok. 50 mln euro, nie jest ujmowana w skonsolidowanym rachunku wyników koncernu: między nią a podmiotami gospodarczymi Mestähallitusa nie ma żadnych przepływów finansowych.
Źródło: www.metsa.fi

Austria
Moneta i znaczek z okazji Roku Lasów


Międzynarodowy Rok Lasów dał asumpt do współpracy między tak różnymi firmami, jak Austriackie Lasy Związkowe, Mennica Austriacka i Poczta Austriacka. Efektem tej współpracy jest m.in. nowa austriacka moneta kolekcjonerska o nominale 5 euro, wybita z 8-gramowego srebra. Na awersie znajdują się motywy roślinne i zwierzęce związane z austriackimi lasami, na rewersie – herby dziewięciu austriackich krajów związkowych. Wielkość emisji monety została ograniczona do 50 tys. sztuk. Jednocześnie z monetą wydany został 90-centowy znaczek pocztowy. Owalny znaczek przedstawia w kolorach ten sam motyw leśny co moneta.
Źródło: www.bundesforste.at
Wielka Brytania
Certyfikat ISO 14001 dla Komisji Leśnej


Komisja LeśnaWielkiej Brytanii twierdzi, że jest pierwszym na świecie państwowym gospodarstwem leśnym, które otrzymało certyfikat zarządzania środowiskiem ISO 14001. Certyfikacja ISO stanowi uzupełnienie certyfikacji leśnej: prowadzona przez Komisję gospodarka leśna jest od 1999 r. certyfikowana według brytyjskiej narodowej normy UKWAS (UK wood land assurance standard). – Połączenie certyfikacji gospodarki leśnej z certyfikacją ISO 14001 daje nam pełne prawo do szczycenia się tym, że całość naszej działalności opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju. To duże osiągnięcie Komisji. Z dumą mogę powiedzieć, że znów byliśmy pierwsi na świecie – mówi Pamela Warhurst, przewodnicząca rady nadzorczej Komisji. – Wdrożyliśmy nowe programy monitorujące zużycie energii i gospodarkę odpadami. Dążymy do ograniczenia ilości odpadów, wprowadzając recykling i systemy stymulowania powtórnego użytku. Komisja Leśna Wielkiej Brytanii składa się z trzech krajowych gospodarstw leśnych: Komisji Leśnej Anglii (pow. leśna ok. 200 tys. ha), Komisji Leśnej Szkocji (450 tys. ha) i Komisji Leśnej Walii (100 tys. ha). Wszystkie brytyjskie gospodarstwa leśne są jednostkami budżetowymi, których finanse są preliminowane w budżecie odpowiedniego rządu krajowego (Szkocja i Walia) lub rządu westminsterskiego (Anglia).
Źródło: www.forestry.gov.uk

Szwecja
Nowa technologia szkółkarska Sveaskogu


Spółka akcyjna Svenska Skogsplantor – firma szkółkarska należąca do państwowego koncernu leśnego Sveaskog – sprzedaje rocznie 125 mln sadzonek, czyli 1/3 wszystkich sadzonek oferowanych w Szwecji. Obecnie firma przeprowadza próby wykorzystania do produkcji materiału sadzeniowego embriogenezy somatycznej (formowanie zarodków z komórek somatycznych). Dotychczas proces ten przynosił pozytywne rezultaty jedynie w przypadku rozmnażania świerka – i to tylko w formie technologii ręcznej. – Musimy zautomatyzować ten proces i przystosować go do użytku komercyjnego, co może zająć nawet 10 lat. Dziś wyprodukowanie jednej sadzonki kosztuje 12–15 koron szwedzkich. Nikt tyle nie zapłaci – mówi Finnvid Prescher, szef nasiennego działu rozwojowego w firmie Svenska Skogsplantor. W 2012 r. Svenska Skogsplantor zamierza wyprodukować milion sadzonek w ramach pilotażowego projektu technologicznego opartego na embriogenezie somatycznej. W celu zapewnienia różnorodności genetycznej sadzonek do ich produkcji zostanie wykorzystanych 50 różnych linii komórkowych, pochodzących z niespokrewnionych rodzin komórek. Do rozwoju firmy Svenska Skogsplantor przyczyniło się opracowanie i wdrożenie przez nią do praktyki szkółkarskiej mechanicznej metody zabezpieczania sadzonek przed szeliniakiem sosnowcem za pomocą środka Conniflex, czyli powłoki piaskowej (na zdjęciu). Stosowanie mechanicznej ochrony sadzonek jest elementem programu wycofywania środków chemicznych ze szwedzkiej gospodarki leśnej. W Szwecji insektycydy mogą być używane do 2014 roku. Po tym terminie rozpocznie się stopniowe wycofywane stosownych pozwoleń.
Źródło: www.sveaskog.se

Szwecja
Ochrona przyrody poprzez wypalanie lasu


Państwowy koncern leśny Sveaskog przygotował program kontrolowanego wypalania lasu w ekoparku Ejheden, położonym w północnej części regionu Dalarna. Wypalanie obejmie obszar leśny o powierzchni blisko 300 ha. Tym samym będzie to największy kontrolowany pożar leśny, jaki dotychczas uskuteczniono w Szwecji. Wypalanie lasu jest środkiem służącym ochronie przyrody. Ok. 40 gatunków owadów występujących w Szwecji potrzebuje do przeżycia pożarzysk. Dalszych tysiąc gatunków roślin i zwierząt profituje ze środowiska wytworzonego w następstwie pożaru lasu. Analiza wyników inwentaryzacji przyrodniczej, która została ostatnio przeprowadzona w ekoparku Ejheden, wykazała, że ochrona jego walorów przyrodniczych wymaga przeprowadzenia kontrolowanego wypalania lasu. Naturalne pożary lasów takiego typu, jaki reprezentowany jest w ekoparku Ejheden, występują mniej więcej co 100 lat.Sveaskog utworzył w swoich lasach 36 ekoparków. Są to duże kompleksy leśne, w których priorytet ma ochrona przyrody i które mają stanowić ogniska bioróżnorodności w stosunku do obszarów przyległych.
Fot: Kontrolowane wypalanie lasu w Szwecji, Autor: DGP
Źródło: www.sveaskog.se

Niemcy
Deklaracja erfurcka


W związku z rezygnacją Niemiec z energetyki jądrowej (będącej pokłosiem tegorocznej trage-
dii w Japoni i awari elektrowni w Fokushimie) i wzrostem znaczenia surowców odnawialnych, Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR – Deutscher Forstwirtschaftsrat) uchwaliła 21 czerwca na swoim zjeździe w Erfurcie tzw. deklarację erfurcką. DFWR postuluje pilną modyfikację niemieckiej polityki leśnej, domagając się przede wszystkim odstąpienia od koncepcji obligatoryjnego wyłączania z użytkowania określonego procentu lasów gospodarczych. Ponadto DFWR oczekuje od niemieckich władz doprowadzenia do znaczącej poprawy ogólnych warunków rozwoju gospodarki leśnej w Niemczech.W ubiegłym roku DFWR obchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Jest to organizacja zrzeszająca przedstawicielstwa leśnictwa zarówno prywatnego, jak i publicznego. W skład DFWR wchodzą m.in. państwowe gospodarstwa leśne poszczególnych landów, stowarzyszenia właścicieli lasów prywatnych, związki zawodowe działające w leśnictwie, Związek Leśników Niemieckich, Niemieckie Towarzystwo Leśne i uczelnie leśne.      
Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.