Z zagranicy 12/2011

7 lipca 2011 13:23 2011 Wersja do druku

Wielka Brytania
Rozkręca się handel jednostkami pochłaniania

Szwecja
Subsydia dla właścicieli lasów prywatnych

Europa
Nowy sekretarz generalny CEPF

Finlandia
Wakacyjna praca dla młodzieży

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
10% lasów publicznych wyłączonych z użytkowania?

Wielka Brytania
Rozkręca się handel jednostkami pochłaniania 

Programy zalesieniowe generują jednostki pochłaniania CO2 – nowy produkt leśny. W Wielkiej Brytanii jednostki te mogą zostać spieniężone już w momencie zakończenia zalesiania. Rozkręcający się brytyjski rynek handlu jednostkami pochłaniania bazuje na dobrowolnym kompensowaniu emisji  CO2 przez przedsiębiorstwa. Jest to rynek niepowiązany ani z unijnym systemem handlu emisjami (ETS), ani z międzypaństwowym systemem handlu emisjami opartym na postanowieniach protokołu z Kioto. Brokerzy praw do jednostek pochłaniania/emisji, którzy są pośrednikami między firmami dobrowolnie kompensującymi swoją emisję CO2 a brytyjskimi właścicielami gruntów realizującymi programy zalesieniowe, oferują tym drugim od 350 do 1400 funtów szterlingów/ha. Przeciętna kwota wykupu praw do jednostek pochłaniania wynosi 608 funtów/ha (ok. 2710 zł/ha). Termin wykupu tych praw zależy od charakteru programu zalesieniowego i gatunkowego składu upraw i mieści się zazwyczaj w granicach od 50 do 100 lat. Aby zagwarantować niezbędną rzetelność, efektywność i transparentność zalesieniowych przedsięwzięć sekwestracyjnych, które są realizowane w powiązaniu z dobrowolną kompensacją emisji CO2, Komisja Leśna Wielkiej Brytanii opracowała specjalny program zapewnienia jakości (Woodland Carbon Code). Projekty odpowiadające wymaganiom tego programu muszą być realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i odpowiednimi normami brytyjskimi. Inne ważne warunki to stosowanie znormalizowanych metod pomiaru sekwestracji CO2 i zapewnie niezależnej kontroli wyników. Realizatorzy projektów sekwestracyjnych powinni uzyskać wpis do specjalnego rejestru prowadzonego przez Komisję Leśną.

źródło: www.forestryjournal.co.uk 

Szwecja
Subsydia dla właścicieli lasów prywatnych  

Właściciele lasów prywatnych w Szwecji mogą starać się zasadniczo o pięć rodzajów subsydiów. W ramach szwedzkiego programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) udzielane są trzy rodzaje dotacji unijnych: na zwiększenie udziału gatunków drzew liściastych w drzewostanach, na ochronę i zwiększanie bioróżnorodności lasów i na szkolenia mające na celu podniesienie konkurencyjności gospodarstw leśnych i stymulowanie ich zrównoważonego rozwoju. Dwa pozostałe rodzaje dotacji są specyficznymi szwedzkimi instrumentami subwencyjnymi, które mają na celu ochronę przyrody i dziedzictwa kulturalnego (program NOKÅS) oraz promowanie gatunków drzew liściastych. W przypadku subsydium na zwiększanie udziału gatunków drzew liściastych w drzewostanach wsparcie finansowe udzielane jest na założenie pierwszej w danym miejscu uprawy z gatunkami liściastymi lub na czyszczenia i trzebieże w drzewostanach mieszanych, prowadzące do uzyskania drzewostanów liściastych. Zgodnie ze szwedzką ustawą o lasach, drzewostanem liściastym jest drzewostan o powierzchni co najmniej 0,5 ha, w którym co najmniej 70% stanowią drzewa liściaste, składające się w co najmniej w 50% z jednego lub wielu gatunków spośród takich gatunków drzew, jak: buk, dąb, grab, jesion, klon, lipa, wiąz i wiśnia ptasia. Subsydium ma formę refinansowania kosztów. Jego maksymalna kwota wynosi 30 tys. SEK/ha (1 SEK = 0,44 zł). Koszty przygotowania gleby, sadzenia, grodzenia upraw i sporządzenia planów zabiegów pielęgnacyjnych mogą być refinansowane w 100%, zaś koszty czyszczeń i trzebieży – w 60%. Beneficjentami subsydium na zwiększanie udziału gatunków drzew liściastych w drzewostanach mogą być właściciele lasów w południowej i środkowej Szwecji. Subsydium na ochronę i zwiększanie bioróżnorodności mogą otrzymać właściciele lasów, którzy realizują różne leśne inwestycje nieprodukcyjne związane z ochroną leśnego środowiska przyrodniczego. Mogą to być np. takie działania, jak kontrolowane wypalanie powierzchni leśnych czy pozostawianie większej ilości drewna martwego w drzewostanach. Beneficjentami tego subsydium są właściciele lasów prywatnych w całej Szwecji. Jego wysokość wynosi maksymalnie 7 tys. SEK/ha. Subsydia na szkolenia mające na celu podniesienie konkurencyjności gospodarstw leśnych i stymulowanie ich zrównoważonego rozwoju przyznawane są zarówno edukującym, jak i edukowanym (właściciele lasów, przedsiębiorcy leśni). W PROW na lata 2007–13 Szwecja przeznaczyła na ten rodzaj wsparcia finansowego w sumie 422 mln SEK. W przypadku edukujących jest refinansowanych 20–100% kosztów szkoleń. Edukowani mogą starać się o zwrot kosztów opłat za kursy oraz kosztów pomocy naukowych, podróży i noclegów. W ramach szwedzkiego programu NOKÅS przyznawane są dotacje na różnorodne działania związane z ochroną przyrody i obiektów dziedzictwa kulturalnego w lasach. Subsydiowane są m.in. restytucja mokradeł, kształtowanie okrajków, utrzymywanie drzew biotopowych oraz rekonstrukcja historycznych obiektów związanych z gospodarką leśną i transportem drewna. Beneficjentami dotacji, której wysokość sięga 70% kosztów kwalifikowanych, mogą być właściciele lasów i przedsiębiorcy leśni. Właściciele lasów i wspólnoty gminne mogą starać się również o subsydia z funduszu promocji gatunków liściastych. Wsparcie to przeznaczone jest na działania niezbędne do skutecznego odnowienia drzewostanu liściastego, a więc głównie na przygotowanie gleby, sadzenie, grodzenie upraw i pielęgnowanie drzewostanów w stadium juwenilnym. Wysokość dotacji sięga 80% kosztów odnowienia i 60% kosztów pielęgnowania upraw i młodników. Podział szwedzkich lasów produkcyjnych według rodzaju własności leśnej przedstawia się następująco: lasy osób fizycznych 50%, lasy firm prywatnych 26%, lasy pozostałych właścicieli prywatnych 6%, lasy firm państwowych 14%, lasy będące bezpośrednio w zarządzie państwa 3% i lasy pozostałych właścicieli publicznych 1%. W roku 2009 w Szwecji było blisko 330 tys. właścicieli lasów. Szwedzkie stowarzyszenia właścicieli lasów prywatnych liczą przeszło 111 tys. osób, które posiadają łącznie ok. 6,2 mln ha lasów. Polski PROW na lata 2007–13 nie przewiduje unijnych płatności przyrodniczych dla właścicieli lasów prywatnych. Zważywszy na to, że unijne płatności pochodzą z redystrybucji składek wpłacanych przez poszczególne państwa członkowskie UE, w tym i Polskę, powstaje dziwna sytuacja: polski podatnik nie łoży na ochronę przyrody w lasach prywatnych w swoim własnym kraju, ale dokłada się do takiejże ochrony w lasach prywatnych Szwecji, Niemiec, Austrii i wielu innych państw członkowskich UE.

źródło: www.skogsstyrelsen.se    

Europa
Nowy sekretarz generalny CEPF 

Zarząd Konfederacji Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF) mianował Aljoschę Requardta na stanowisko sekretarza generalnego CEPF. Requardt, który zacznie sprawować swoją nową funkcję od 1 sierpnia, jest doktorem nauk przyrodniczych Uniwersytetu Hamburskiego i magistrem leśnictwa, absolwentem Politechniki Drezdeńskiej. Obecnie pracuje w Europejskim Instytucie Leśnym (EFI) jako kierownik Obserwatorium Lasów Europy w Nancy we Francji. Do 1 sierpnia obowiązki sekretarza generalnego będzie pełniła Marta Gaworska, doradca polityczny CEPF.

źródło: www.cepf-eu.org    

Finlandia
Wakacyjna praca dla młodzieży 

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Metsähallitus”, które sprawuje pieczę nad lasami państwowymi i parkami narodowymi Finlandii, oferuje młodzieży latem tego roku blisko tysiąc miejsc pracy. Najwięcej jest ofert pracy w lasach w północnej części kraju. Młodzi ludzie w wieku co najmniej 15 lat mogą wykonywać przez kilka tygodni lub dłużej czynności gospodarcze o różnym poziomie trudności, zależnym od ich dotychczasowego doświadczenia w pracach leśnych.

źródło: www.nordicforestry.org   

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
10% lasów publicznych wyłączonych z użytkowania?  

Po tegorocznych marcowych wyborach do parlamentu Badenii-Wirtembergii powstała w tym landzie „zielono-czerwona” koalicja rządząca, utworzona przez Zielonych i SPD. Projekt umowy koalicyjnej tych partii przewiduje m.in. zmiany w polityce leśnej Badenii-Wirtembergii. Po pierwsze, lasy państwowe landu, które od 2000 r. są certyfikowane w systemie PEFC, mają zostać objęte certyfikacją wg standardów FSC. Po drugie, z użytkowania ma zostać wyłączonych 10% lasów publicznych. Zmienione ma zostać również prawo łowieckie. Planowane jest np. wprowadzenie zakazu dokarmiania zwierzyny. Zamiar wyłączenia z użytkowania 10% lasów publicznych i ich certyfikowania wg standardów FSC budzi protesty ze strony organizacji reprezentujących przemysł drzewny i gospodarkę leśną. Zrzeszenie VDS, które jest przedstawicielstwem tartaków średniej wielkości, wskazuje na fakt, że wyłączenie z użytkowania 32 tys. ha lasów będzie skutkowało znacznym ograniczeniem i tak już niewystarczającego zaopatrzenia w surowiec drzewny. Izba Leśna Badenii-Wirtembergii, reprezentująca właścicieli lasów, uważa, że politycy koalicji rządzącej przekroczyli swoje kom- petencje: – Dwie trzecie lasów publicznych Badenii-Wirtembergii to lasy gmin. Będziemy się zdecydowanie przeciwstawiali się narzucaniu gminom wszelkich arbitralnych decyzji państwa w sprawach dotyczących lasów. Niewykluczone, że zdecydowana reakcja leśnego samorządu gospodarczego Badenii-Wirtembergii na program nowej koalicji rządzącej skłoni ją do rewizji planów.            

źródło: www.forstpraxis.de  

Opr. A.S.