Z zagranicy - 07/2011

30 marca 2011 09:17 2011 Wersja do druku

Finlandia
Wyniki Metsähallitusa w 2010 roku

Potrzebna koordynacja polityki państwa

Szwecja
Wzrost szkód od łosi

Francja
Hotel do pszczółFinlandia
Wyniki Metsähallitusa w 2010 roku

Podmioty gospodarcze wchodzące w skład fińskiego państwowego koncernu leśnego Metsähallitus zanotowały łącznie w roku 2010 przychody rzędu 367mlneuro i zysk operacyjny
w
wysokości 102mlneuro. W stosunku do roku 2009 wskaźniki te wzrosły odpowiednio o 77mln i 40mlneuro. Gros przychodów wygenerowało quasi-przedsiębiorstwo państwowe Metsätalous (ok.1tys.pracowników, 3,4mlnha lasów gospodarczych), które jest główną firmą operacyjną koncernu, zajmującą się prowadzeniem gospodarki leśnej. Poprawiły się również wyniki koncernowego portfela jednostek biznesu, obejmującego pomioty działające w dziedzinach innych niż gospodarka leśna.

– W ciągu ostatnich czterech lat trzykrotnie osiągnęliśmy zysk operacyjny przekraczający 100mlneuro
i
wypłaciliśmy państwu fińskiemu dywidendę niemalże w tej samej wysokości. Nawet w najsłabszym roku 2009 zysk był w normie, jeśli wziąć pod uwagę wyniki lat wcześniejszych – mówi Jyrki Kangas, dyrektor generalny Metsähallitusa.

Dywidenda odprowadzana do budżetu państwa to tylko jeden z efektów działalności gospodarczej Metähallitusa. Koncern przywiązuje dużą wagę także do innego rodzaju korzyści, będących pochodną jego aktywności w lasach gospodarczych, tj.: ochrony bioróżnorodności, rozwóju rekreacji, wspierania hodowli reniferów, ochrony kultury Saamów i tworzenia miejsc pracy. W roku 2010 wartość tych świadczeń osiągnęła poziom 53mlneuro. W minionym roku Metsähallitus dostarczył przemysłowi drzewnemu 6,1mlnm3 drewna (2009: 4,8mlnm3). – Zapewnialiśmy front robót sprzętowi leśnemu i transportowemu oraz inwestowaliśmy w remonty dróg leśnych nawet wtedy, gdy przemysł przechodził przez okres poważnej recesji. To znalazło odbicie w ciągłości procesów gospodarki leśnej i w bardzo dobrym saldzie gotówkowym. Gdy poprawiła się sytuacja ekonomiczna, Metsähallitus miał drewno do sprzedania, współpracujący z nami przedsiębiorcy leśni i ich pracownicy byli gotowi do pracy, a infrastruktura znajdowała się w dobrym stanie – wyjaśnia dyrektor Kangas.

Oprócz przedsiębiorstwa Metsätalous i portfela jednostek biznesu wskład koncernu Metsähallitus wchodzi Służba Dziedzictwa Przyrodniczego. Jest to osobno rozliczająca się jednostka budżetowa, która zarządza parkami narodowymi i innymi obszarami chronionymi. W roku 2010 liczba odwiedzających fińskie parki narodowe przekroczyła 1,9mlnosób. Wartość korzyści ekonomicznych, jakie parki narodowe przyniosły społecznościom lokalnym, sięgnęła 108,9mlneuro. Liczba wszystkich miejsc pracy związanych z obsługą parków narodowych kształtowała się na poziomie 1400etatów.

– Jedno euro zainwestowane w usługi związane z parkami może przynieść lokalnej społeczności korzyści ekonomiczne w wysokości nawet 20–30 euro – podkreśla Kangas. Duże znaczenie parków narodowych dla turystyki przyrodniczej i lokalnego poziomu zatrudnienia było jednym z głównych powodów odrzucenia przez fiński parlament propozycji obcięcia budżetu Służby Dziedzictwa Przyrodniczego o3,5mlneuro.

W 2010r. Metsähalittus rozpoczął realizację dwóch ważnych projektów społeczno-przyrodniczych. W ramach fińskiego narodowego programu leśnego koncern ma wykonać do 2015r. inwentaryzację obiektów dziedzictwa kulturalnego, znajdujących się w fińskich lasach gospodarczych, które są własnością państwa. Z kolei celem projektu LIFE (budżet 6,7mlneuro), w połowie finansowanego przezUE, jest restytucja przeszło 4tys.ha różnych typów torfowisk borealnych.

Metsähallitus, który istnieje już przeszło 150lat, sprawuje pieczę nad 12,5mlnha gruntów i wód państwa fińskiego.

źródło: www.metsa.fi

Finlandia
Potrzebna koordynacja polityki państwa

Naukowcy z Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (Metla) postulują lepszą koordynację polityki leśnej, energetycznej i klimatycznej. Przekształcenia, które obecnie zachodzą w branży leśnej, będą skutkowały nowymi rodzajami produktów i usług. Zdaniem naukowców z Metli, obecna polityka państwa fińskiego skupia się zbytnio na podtrzymywaniu istniejących struktur, zamiast poświęcić zdecydowanie więcej uwagi niezbędnej przebudowie sektora leśnego. Przebudowa ta wymaga nowatorskich przedsięwzięć i kapitału.

W Finlandii polityka leśna jest kształtowana w ścisłej współpracy między administracją państwo, organizacjami lobbystycznymi i środowiskami związanymi z lasami. Jest więc wynikiem wielu kompromisów. Taki sposób kształtowana polityki leśnej, skądinąd pragmatyczny, ma jednak, zdaniem naukowców z Metli, tę wadę, że ogranicza zdolność branży leśnej do efektywnego reagowania na zmiany warunków jej funkcjonowania.

– To, co wcześniej było określane jako różnica między pozyskaniem potencjalnym a pozyskaniem rzeczywistym, jest teraz nazywane pochłanianiem węgla lub świadczeniem na rzecz ochrony klimatu. Wartość ekonomiczna pochłaniania węgla jest coraz większa – mówi profesorJussi Uusivuori
z Metli. – Musimy zacząć tworzyć mechanizmy, które pozwolą na sterowanie rozwojem
pochłaniania węgla. Takie mechanizmy obecnie nie istnieją w praktyce leśnej.

Powiązania między polityką leśną, energetyczną i klimatyczną stają się ściślejsze. Konieczna jest więc efektywniejsza koordynacja procesów kształtowania polityki państwa. Jednakże unijne normy nie mogą być jedynym stymulatorem rozwoju polityki energetycznej. W tym kontekście naukowcy z Metli proponują m.in. stosowanie modelu FinFEP (Finnish Forest and Energy Policy), który umożliwia analizowanie w systemach cyfrowych metod polityki leśnej, energetycznej i klimatycznej.

źródło: www.forest.fi

Szwecja
Wzrost szkód od łosi

Roczny rozmiar szkód wyrządzanych przez łosie
w lasach Szwecji przekracza już miliard koron szwedzkich. Zdaniem
właścicieli lasów, do wzrostu szkód przyczyniło się zmniejszenie przez myśliwych pozyskania łosi w celu kompensacji presji wilków na te zwierzęta. Mniejszy odstrzał pociągnął za sobą znaczący wzrost liczebności populacji łosia.


– Nie możemy zaakceptować większej populacji łosia i, wkonsekwencji, większych szkód wyrządzanych przez żerujące zwierzęta tylko dlatego, że na naszych obszarach bytuje populacja wilka. Tracimy o wiele, wiele milionów pieniędzy więcej, niż odzyskujemy w postaci przychodów z łowiectwa – wyjaśnia Per Fenger Krog, kierownik okręgowego oddziału firmy Stora Enso Skog.

Restytucja populacji wilka nie spowodowała zmniejszenia się szkód wyrządzanych przez łosie w lasach. Zgodnie z informacjami szwedzkiej Agencji Leśnej, rozmiar tych szkód jest obecnie taki sam, jak przed 10laty. Roczne straty właścicieli lasów szacowane są na blisko 1,3mldkoron (150mlneuro). Sverker Rosell, specjalist ds.zarządzania populacjami dzikich zwierząt w Agencji Leśnej, przyznaje, że w niektórych przypadkach kompensacyjna redukcja pozyskania łosi była zbyt duża.

źródło: www.nordicforestry.org

Francja
Hotel do pszczół

W listopadzie ub. roku w Tignécourt w Wogezach otwarto uroczyście pierwszy hotel dla dzikich pszczół. Wykonany został przez pracownię ONF (Biuro Lasów Państwowych Francji) w ramach programu ochrony pszczół. W ciągu trzech lat posłuży do prowadzenia badań nad określeniem gatunków, płci, stanu zdrowia dzikich pszczół oraz obserwacji stopnia zapylenia roślin w sektorze, w którym usytuowano hotel. Konstrukcja ma także na celu przywracanie miejsc hodowli przyjaznych rozmnażaniu się dzikich pszczół. Hotel wykonany jest całkowicie z materiałów naturalnych: drewna, cegły, wikliny, gliny, słomy
i wydrążonych łodyg czy
źdźbeł traw.

Podobne hotele powstaną również w innych regionach Francji w ramach programu aktywnej ochrony dzikich pszczół, opracowanego i prowadzonego przez ONF i OPIE (Biuro Ochrony Owadów i ich Środowiska). Celem tej operacji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na świat owadów błonkoskrzydłych i ich lepszą znajomość poprzez akcje edukacyjne. Kolejny hotel powstanie w górach w powiecie Brouvelieures, aby porównać dane z takich obiektów zainstalowanych już w regionie paryskim.

Równolegle w ramach projektu OPIE organizuje spotkania edukacyjne dla ok. 10 tys. uczniów rocznie (od przedszkolaków do licealistów). Jednym z elementów edukacji są właśnie hotele dla dzikich pszczół budowane we współpracy z leśnikami francuskimi.

źródło: http://www.onf.fr

Opr. A.S. (1–3), AN (4)