Z zagranicy - 05/2011

14 marca 2011 11:28 2011 Wersja do druku

Hesja, Niemcy
Kalkulator emisjiCO2 przy produkcji mebli

Austria
Optymizm w lasach prywatnych

Szwecja
Wyniki finansowe Sveaskogu w 2010r.


Hesja, Niemcy
Kalkulator emisjiCO2 przy produkcji mebli

Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji” wspólnie z Niemieckim Instytutem Ekologicznej Produkcji i Zdrowego Klimatu Wnętrz Mieszkalnych (DIUG) opracowało system kalkulacyjny, za pomocą którego można obliczyć rozmiar emisjiCO2 związanej z produkcją każdego mebla z drewna. Nabywca danego mebla otrzymuje indywidualny szczegółowy raport emisyjny. Jeżeli klient chce, żeby nabycie przez niego mebla było neutralne pod względem bilansuCO2, dopłaca odpowiednią (z reguły niewielką) kwotę, która przeznaczana jest na działania kompensujące emisjęCO2, i wtedy otrzymuje specjalny certyfikat neutralności.

Działania kompensacyjne to zalesienia realizowane przez Lasy Hesji w ramach umów z zakładami przemysłu meblowego i stolarniami, które korzystają z kalkulatoraCO2. Lasy Hesji sprawują pieczę nad heskimi lasami państwowymi (342tys.ha), a ponadto świadczą usługi w zakresie zagospodarowania lasów gminnych i prywatnych (w sumie 350tys.ha) oraz zajmują się międzynarodowym konsultingiem leśnym.

Źródło: AFZ-DerWald 2/2011

Austria
Optymizm
w lasach prywatnych

Austriackie prywatne gospodarstwa leśne ponownie zaczęły przynosić zyski. – Po dwóch latach strat gospodarstwa leśne były w stanie osiągnąć w 2010r. zysk w wysokości 12–13euro/m3. To najlepszy wynik od wielu lat – cieszy się Felix Montecuccoli, prezes zrzeszenia gospodarstw rolnych i leśnych w Austrii.

Motorem rozwoju austriackich gospodarstw leśnych był znaczny wzrost cen drewna. Przeciętna cena iglastego drewna tartacznego wynosiła w ub.r. 85euro/m3 (w roku 2009 gospodarstwa leśne musiały się zadowolić 72euro za kubik). Wyższe dochody pozwoliły na intensyfikację zabiegów pielęgnacyjnych w austriackich lasach prywatnych. Całkowite pozyskanie drewna w Austrii osiągnęło w 2010r. poziom 19,5mlnm3. Produkcja i eksport tarcicy wzrosły odpowiednio do 9,3mln i6,2mlnm3.

Wyniki ostatniej austriackiej wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów wystawiają pozytywne świadectwo gospodarstwom leśnym w Austrii. W okresie minionych 7lat austriacka powierzchnia leśna zwiększyła się 30tys.ha, przez co lesistość kraju wzrosła do 47,6%. Całkowite zasoby drzewne zwiększyły się o 3,7%. Zapas austriackich lasów wynosi obecnie 1,14mldm3. – Te pozytywne tendencje bynajmniej nie są efektem działań ekologicznych organizacji pozarządowych czy wyłączania lasów z użytkowania. To rezultat odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki, prowadzonej przez właścicieli lasów w myśl zasady: przyrodę chronimy poprzez jej użytkowanie – podkreśla Felix Montecuccoli.

Źródło: www.landforstbetriebe.at

Szwecja
Wyniki finansowe Sveaskogu w 2010r.

Rok 2010 był wyjątkowo udany dla państwowego koncernu leśnego Sveaskog. Wszystkie podstawowe cele finansowe, wyznaczone koncernowi przez państwo szwedzkie, zostały osiągnięte z nawiązką. Koncern zanotował wartość sprzedaży netto na poziomie 6,951mldSEK (ok.772mlneuro) i zysk operacyjny w wysokości 3,031mldSEK (ok.337mlneuro). W stosunku do roku 2009 mierniki te wzrosły odpowiednio o 15% i 4%. Na koniec roku 2010 koncern zatrudniał 720osób (2009r.: 721osób).

Rada nadzorcza Sveaskogu zaproponowała wypłacenie państwu szwedzkiemu dywidendy zwykłej w wysokości 756mlnSEK (ok.84mlneuro). Odprowadzana do budżetu państwa dywidenda zwykła zzasady nie może wynosić mniej niż 60%zysku po opodatkowaniu, pomniejszonego o niekasowe korekty z tytułu zmiany wartości, dokonane zgodnie ze standardem sprawozdawczościIFRS. O ostatecznej wysokości dywidendy za 2010r. zadecyduje walne zgromadzenie Sveaskogu, które odbędzie się 28kwietnia. Walne zgromadzenie jest otwarte dla publiczności. Specjalne prawo uczestnictwa i zadawania pytań mają deputowani do szwedzkiego parlamentu.

Oprócz zysku z kontynuowanej działalności operacyjnej (1,280mldSEK) w zysku operacyjnym Sveaskogu uwzględnione są: zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości (262mlnSEK), udziały w zyskach spółek stowarzyszonych (27mlnSEK) i zmiana wartości aktywów leśnych (+1,462mldSEK). Wysokość zobowiązania podatkowego Sveaskogu za 2010r. sięgnęła 719mlnSEK (ok.80mlneuro). Rynkowa wartość aktywów leśnych koncernu na dzień 31grudnia 2010r. została określona na 29,985mldSEK, w tym wartość drzewostanów – na 28,003mldSEK, a wartość gruntów – na 1,982mldSEK. W roku 2010 Sveaskog dostarczył swoim klientom łącznie 11,3mlnm3surowca drzewnego (wzrost o 4%), w tym 4,3mlnm3drewna tartacznego, 5,5mlnm3papierówki i zrębków oraz 1,5mlnm3drewna energetycznego.

Dobre wyniki uzyskała również spółka stowarzyszona Setra Group, która jest największym szwedzkim producentem wyrobów z drewna – zarówno tarcicy, jak i materiałów wykończeniowych. Niemniej jednak Sveaskog rozpoczął stopniowe wycofywanie się z tej spółki. Krok ten jest następstwem nowej strategii koncernu, która została uchwalona przez szwedzki parlament w ubiegłym roku. Strategia ta zakłada koncentrację Sveaskogu na gospodarce leśnej. Ponadto parlament zobowiązał Sveaskog do przekazania 100tys.halasów gospodarczych do państwowego funduszu wymiany gruntów. Fundusz ten został stworzony na potrzeby ochrony przyrody i bioróżnorodności: szwedzki rząd nabywa – m.in. w drodze wymiany – prywatne lasy o wyjątkowo dużych walorach przyrodniczych i wyłącza je z użytkowania.

Macierzystą firmą koncernu Sveaskog jest spółka akcyjna SveaskogAB, której wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie, reprezentowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Energetyki i Łączności. SveaskogAB prowadzi działalność gospodarczą nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem zależnych spółek operacyjnych. Główną firmą operacyjną, działającą w segmentach gospodarki leśnej i energetyki wiatrowej, jest spółka akcyjna Sveaskog Förvaltnings, w której zarządzie znajduje 4,3mlnha gruntów leśnych, w tym 3,2mlnha lasów gospodarczych. Pozostałe zależne spółki operacyjne to: Sveaskog NaturupplevelserAB (nieruchomości, turystyka przyrodnicza, gospodarka łowiecka i rybacka), Svenska SkogsplantorAB (produkcja materiału sadzeniowego) i SIASveaskog Baltfor (handel drewnem w krajach bałtyckich).

Źródło: www.sveaskog.se

 

Opr. A.S.