Z zagranicy - 23/2010

4 grudnia 2010 00:34 2010 Wersja do druku

Szkocja, Wielka Brytania
Rząd nie sprzeda lasów

Szkocja, Wielka Brytania
Lasy państwowe wchodzą do branży energetyki odnawialnej

Dolna Saksonia, Niemcy
Samozatrudnieni edukatorzy leśni

Bawaria, Niemcy
Cały zysk do budżetu

Finlandia
Praktyka naturowa w Metsähallitusie

Szkocja, Wielka Brytania
Rząd nie sprzeda lasów

Informacje mediów mówiące o tym, że większość brytyjskich lasów państwowych zostanie wyprzedana, są kompletnym nonsensem i pudłem – w ten sposób Roseanna Cunningham, minister środowiska w rządzie krajowym Szkocji, skomentowała doniesienia o planach brytyjskiego rządu w odniesieniu do leśnictwa, podyktowanych walką z deficytem budżetowym.
Doniesienia te jednoznacznie ujawniają niezrozumienie decentralistycznego charakteru leśnictwa w Wielkiej Brytanii. Resort leśnictwa został zdecentralizowany w kwietniu 2003 roku. Decydowanie o przyszłości Komisji Leśnej Szkocji i szkockich lasów państwowych leży bezspornie w gestii rządu Szkocji. Rząd westminsterski na pewno nie jest w tym zakresie kompetentny. Być może w Anglii dokonywana jest rewizja struktur leśnictwa. Nie obejmuje ona jednak Szkocji – zapewniła minister Cunningham. – Szkocki rząd szuka możliwości uproszczenia i usprawnienia działania szkockich instytucji publicznych, w tym Komisji Leśnej Szkocji. Jednakże – i tu chciałabym postawić sprawę całkiem jasno – nie planujemy sprzedaży szkockich lasów państwowych i nie dokonujemy rewizji struktur Komisji Leśnej Szkocji. Jestem poważnie zaniepokojona rewizją struktur Komisji Leśnej Anglii i jej potencjalnymi reperkusjami w Szkocji. Dlatego zaproponowałam swoim angielskim i walijskim kolegom z urzędu spotkanie w celu przedyskutowania spraw dotyczących leśnictwa. Dla szkockiego rządu lasy Szkocji są powodem do narodowej dumy i istotnym składnikiem majątku publicznego, który może być pomocny w wypełnianiu wielu świadczeń ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
Pod koniec października brytyjskie media, powołując się na źródła w westminsterskim (centralnym) rządzie Davida Camerona, podały, że w ramach radykalnego programu walki z deficytem budżetowym w ciągu najbliższych 10 lat ma zostać sprywatyzowana co najmniej połowa brytyjskich lasów państwowych. Pieczę nad tymi lasami sprawuje Komisja Leśna Wielkiej Brytanii, składająca się z trzech krajowych gospodarstw leśnych: Komisji Leśnej Anglii (powierzchnia leśna ok. 200 tys. ha), Komisji Leśnej Szkocji (450 tys. ha) i Komisji Leśnej Walii (100 tys. ha). Wszystkie brytyjskie gospodarstwa leśne są jednostkami budżetowymi, których finanse są preliminowane w budżecie odpowiedniego rządu krajowego (Szkocja i Walia) albo rządu westminsterskiego (Anglia).

Źródło: www.forestry.gov.uk

Szkocja, Wielka Brytania
Lasy państwowe wchodzą do branży energetyki odnawialnej

Komisja Leśna Szkocji przyłączyła się do konsorcjum Broadland/Gilkes, mając w planach budowę małych elektrowni wodnych na terenie szkockich lasów państwowych. W ciągu najbliższych ośmiu miesięcy konsorcjum przygotuje listę możliwych lokalizacji hydroelektrowni. Projekty, które uzyskają akceptację Komisji Leśnej, wkroczą w fazę realizacji. – Przedsięwzięcie to jest częścią działań Komisji Leśnej, które stymulują rozwój czystej energetyki odnawialnej na terenie lasów państwowych. Będzie ono także poważnym wkładem w realizację ambitnych planów rządu szkockiego w zakresie produkcji energii odnawialnej – podkreśliła Roseanna Cunningham, minister środowiska w rządzie krajowym Szkocji.
Szacuje się, że potencjalna moc małych przepływowych elektrowni wodnych, mogących powstać na terenie szkockich lasów państwowych, wynosi co najmniej 50 MW. Komisja Leśna Szkocji przymierza się także do współpracy z firmami energetycznymi w dziedzinie energetyki wiatrowej (stosowna procedura przetargowa ma zostać zakończona do końca tego roku). Wszystkie projekty energetyczne będą współrealizowane i nadzorowane przez specjalną jednostkę organizacyjną Komisji Leśnej – Forest Renewables.
Konsorcjum Broadland/Gilkes tworzą firmy Broadland Properties Ltd (zarządzanie nieruchomościami) i Gilbert Gilkes & Gordon Ltd (produkcja turbin wodnych). Komisja Leśna Szkocji pełni funkcję zarówno departamentu leśnictwa w krajowym rządzie Szkocji, jak i terenowej administracji leśnej, gospodarującej w szkockich lasach państwowych (0,5 mln ha).

Źródło: www.forestry.gov.uk

Dolna Saksonia, Niemcy
Samozatrudnieni edukatorzy leśni

Przedsiębiorstwo państwowe Dolnosaksońskie Lasy Krajowe (NLF) organizuje w roku 2011 kolejny kurs certyfikowanego pedagoga leśnego. Program kursu ma strukturę modułową. Obejmuje 18 dni seminaryjnych i 40 godzin ćwiczeń praktycznych. Kurs można odbyć w ciągu jednego roku. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnicy kursu uzyskują certyfikat pedagoga leśnego, honorowany we wszystkich niemieckich krajach związkowych. Osobodzień seminaryjny kosztuje 50 euro. Opłata egzaminacyjna wynosi 40 euro. Organizując kursy, przedsiębiorstwo NLF ma na celu stworzenie sieci wykwalifikowanych pedagogów leśnych, realizujących program edukacji leśnej NLF. Absolwentom kursu przedsiębiorstwo oferuje współpracę na bazie samozatrudnienia.

Źródło: www.landesforsten.de

Bawaria, Niemcy
Cały zysk do budżetu

Przedsiębiorstwo Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) przedstawiło w październiku sprawozdanie za piąty rok swojego działania (okres obrachunkowy od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.). Zdaniem kierownictwa firmy był to rok udany mimo trudnej ogólnej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorstwo gospodarujące w lasach o powierzchni 720 tys. ha zanotowało przychody rzędu 331,9 mln euro i zysk netto w wysokości 52,4 mln euro. We wcześniejszym okresie obrachunkowym (2008/2009) wskaźniki te wynosiły odpowiednio 305,8 mln i 35,1 mln euro. Według stanu na koniec okresu zatrudnienie sięgało 2886 osób (2008/2009 – 2912 osób). Zgodnie z propozycją zarządu BaySF rada nadzorcza przedsiębiorstwa postanowiła wypłacić landowi Bawaria (właściciel BaySF) dywidendę w wysokości 52 mln euro.
Helmut Brunner, bawarski minister wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa, który pełni również funkcję przewodniczącego rady nadzorczej BaySF, pozytywnie ocenił działalność przedsiębiorstwa: – Intensywne inwestowanie w lasy po raz kolejny pokazało, że proekologiczną gospodarkę leśną i sukces ekonomiczny można ze sobą pogodzić. Przedsiębiorstwo BaySF pozyskało 4,92 mln m3 drewna. Roczny przyrost zapasu wyniósł 6,1 mln m3. System sprzedaży drewna BaySF oparty jest na umowach zawieranych na okres od jednego do trzech lat. Umowy te zawierają klauzulę wprowadzającą obowiązek odbioru drewna w okresie klęskowym.
W roku gospodarczym 2009/2010 przedsiębiorstwo BaySF wdrożyło do stosowania nowy system zarządzania bezpieczeństwem pracy – OHRIS (Occupational Health and Risk Management System). System ten ma zapewnić systematyczne zmniejszanie się liczby wypadków przy pracy, wyraźnie rozgraniczając obszary odpowiedzialności. OHRIS został opracowany przez władze landu Bawaria we współpracy z reprezentantami bawarskiej gospodarki. Zgodnie z założeniami OHRIS ochrona pracy jest stałym, integralnym elementem systemu zarządzania zakładem.

Źródło: www.baysf.de

Finlandia
Praktyka naturowa w Metsähallitusie

W skład fińskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Metsähallitus” wchodzą quasi-przedsiębiorstwo Gospodarka Leśna (Metsätalous) i jednostka budżetowa Służba Dziedzictwa Przyrodniczego (Luontopalvelut). W lasach, w których gospodaruje przedsiębiorstwo Metsätalous (3,4 mln ha), obszary naturowe stanowią zaledwie 2% powierzchni leśnej. A to dlatego, że w Finlandii większość obszarów sieci Natura 2000 została wyznaczona w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych obszarów chronionych, a więc na terenach znajdujących się w pieczy Służby Dziedzictwa Przyrodniczego.
Plany zarządzania obszarami naturowymi w lasach Metsätalousa sporządza przedsiębiorstwo we współpracy ze Służbą Dziedzictwa Przyrodniczego. Plany te przewidują pewne ograniczenia gospodarki leśnej, ale ich podstawą jest na ogół plan urządzenia lasu. Specjalne plany są sporządzane tylko w przypadkach szczególnych. Jednak gospodarka leśna nie może w żadnym razie prowadzić do pogarszania się stanu obszaru naturowego. Służba Dziedzictwa Przyrodniczego jest odpowiedzialna za wszystkie rodzaje obszarów chronionej przyrody w Finlandii, toteż nadzoruje także zarządzanie obszarami naturowymi w lasach przedsiębiorstwa Metsätalous. W praktyce działania Służby zarysowuje się tendencja do zwiększania zakresu ograniczeń dotyczących gospodarki leśnej.
W lasach, w których gospodaruje przedsiębiorstwo Metsätalous, od dawna znajduje się wiele innych niż naturowe obszarów chronionych (są to głównie zbiorowiska cenne z uwagi na ich bioróżnorodność). Leśnicy Metsätalousa, jak sami mówią, nauczyli się już z tym żyć. Przedsiębiorstwo nie otrzymuje od państwa żadnej bezpośredniej rekompensaty finansowej za straty poniesione w związku ze wdrażaniem sieci Natura 2000. Pośrednio jednak państwo fińskie honoruje naturowe świadczenia przedsiębiorstwa poprzez pewne obniżenie wymagań w zakresie uzyskiwanych przez nie wskaźników ekonomicznych (podstawowe cele Metsähallitusa określa co roku fiński parlament).

Źródło: Petri Heinonen (Environment Manager, Metsähallitus)

Opr. A.S.