Z zagranicy - 19/2010

4 października 2010 00:07 2010 Wersja do druku

Niemcy
Stanowisko AGDW wobec polityki leśnej UE

Bawaria, Niemcy
Zakładowy fundusz zabezpieczenia emerytalnego

Bawaria, Niemcy
Parkowi naukowcy chwalą kornika

Turyngia, Niemcy
Pada ostatni bastion administracji leśnej

Francja
Bilet na rykowisko


Niemcy
Stanowisko AGDW wobec polityki leśnej UE

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW) z zainteresowaniem przyjął opublikowanie przez Komisję Europejską zielonej księgi na temat ochrony lasów w kontekście zmian klimatycznych. – To nowy kierunek działania, pozwalający na znalezienie odpowiednich ram dla europejskiej polityki leśnej oraz docenienie znaczenia lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej – twierdzi baron Philipp zu Guttenberg, prezes AGDW. Jego zdaniem brak prawnego ugruntowania leśnictwa w „Traktatach rzymskich” i „Traktacie lizbońskim” sprawił, że stało się ono igraszką w rękach urzędników różnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej i główny cel gospodarki leśnej został zagubiony pośród licznych celów cząstkowych.
AGDW stoi na stanowisku, że skuteczną ochronę lasów, zwłaszcza w kontekście ich przystosowania do zmian klimatycznych, umożliwia odpowiednio ukierunkowane wsparcie właścicieli lasów, a nie dalsze ograniczanie swobody ich działania gospodarczego. AGDW uważa także, że właściciele lasów powinni mieć możliwość partycypacji w dochodach z handlu prawami do emisji CO2.

Źródło: www.forstpraxis.de

Bawaria, Niemcy
Zakładowy fundusz zabezpieczenia emerytalnego

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) zawarły z Bawarskim Bankiem Rozwoju LfA ramową umowę o utworzeniu funduszu zabezpieczenia emerytalnego. W przyszłości z tego funduszu będzie finansowana część świadczeń emerytalnych tych spośród pracowników BaySF, którzy są funkcjonariuszami publicznymi (urzędniczy stosunek pracy). Przedsiębiorstwo BaySF, w które w 2005 r. została przekształcona wcześniejsza bawarska administracja leśna, przejęło 780 jej urzędników. Mają oni prawo do pozostawania w urzędniczym stosunku pracy. Tego rodzaju stosunek pracy nie jest już jednak nawiązywany z osobami przyjmowanymi do pracy w BaySF po utworzeniu przedsiębiorstwa.
Decydując się na to rozwiązanie, przedsiębiorstwo leśne dowodzi społecznej odpowiedzialności za swoją załogę. Bank LfA to niezawodny partner – podkreślił Helmut Brunner, bawarski minister wyżywienia, rolnictwa i leśnictwa i zarazem przewodniczący rady nadzorczej BaySF, komentując zawarcie umowy. – Inwestowanie w nasz system pożyczek pod skrypt dłużny to proces nieskomplikowany i szybki. Przede wszystkim jednak najwyższy poziom ratingowy (AAA), jaki osiąga bank LfA, gwarantuje wyjątkową solidność płatniczą. Dla BaySF oznacza to wysoki poziom bezpieczeństwa zakładowego funduszu zabezpieczenia emerytalnego. Do tego dochodzą gwarancje landu Bawaria, który bezpośrednio odpowiada za zobowiązania banku LfA – dopowiedział dr Otto Beierl, członek zarządu banku LfA.
Wysokość pierwszej lokaty funduszowej BaySF wyniosła 30 mln euro. W najbliższych latach fundusz będzie systematycznie zwiększany.

Źródło: www.baysf.de

Bawaria, Niemcy
Parkowi naukowcy chwalą kornika

Od blisko 20 lat gradacje korników, zwłaszcza drukarza, niszczą duże połacie starych drzewostanów świerkowych w Parku Narodowym „Las Bawarski”. Wyniki najnowszych badań dwóch parkowych naukowców, zoologa Jörga Müllera i mykologa Clausa Bässlera, dowodzą, że duże ilości martwego drewna wzmagają różnorodność gatunkową. Np. jamkóweczka cytrynowa, bardzo rzadki grzyb, dopiero teraz mogła rozprzestrzenić się poza swoje ostatnie refugia w dwóch małych rezerwatach puszczańskich na górzystym pograniczu bawarsko-czeskim.
Zdaniem administracji Parku Narodowego „Las Bawarski” wyniki badań Müllera i Bässlera obalają zarzuty, że jej strategia pn. „Pozwólmy naturze być naturą” prowadzi do degradacji górskich ekosystemów leśnych. W rzeczywistości powstają warunki do odbudowy populacji bardzo rzadkich gatunków i rozszerzenia zasięgu ich występowania. Naturalna dynamika zbiorowisk leśnych ma duże znaczenie dla różnorodności biologicznej. Jak podkreśla amerykański prof. Reed Noss, generalnym fenomenem jest to, że wielu ludzi na całym świecie opowiada się – m.in. z braku dostatecznej wiedzy – za uprzątaniem powierzchni dotkniętych katastrofami naturalnymi.

Źródło: www.forstpraxis.de

Turyngia, Niemcy
Pada ostatni bastion administracji leśnej

Administracja Leśna Turyngii zostanie przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe. Tak zadecydował w sierpniu br. rząd niemieckiego kraju związkowego Turyngia. – W obliczu trudnej sytuacji budżetowej naszego landu możliwości sprawnego funkcjonowania Administracji Leśnej Turyngii stają się coraz bardziej ograniczone – tłumaczy Jürgen Reinholz, minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska i ochrony przyrody w rządzie turyngeńskim. Projekt ustawy o utworzeniu leśnego przedsiębiorstwa państwowego ma trafić do parlamentu Turyngii do końca października.
Administracja Leśna Turyngii jest ostatnim w Niemczech państwowym gospodarstwem leśnym, działającym w formie specjalnej gałęzi administracji państwowej. Państwowe gospodarstwa leśne niemal wszystkich pozostałych niemieckich krajów związkowych zostały już wcześniej w mniejszym lub większym stopniu skomercjalizowane. Przedsiębiorstwami państwowymi są np. Bawarskie Lasy Państwowe i Dolnosaksońskie Lasy Krajowe. Jedynie w przypadku Badenii-Wirtembergii doszło do „upowiatowienia” gospodarki leśnej (nadleśnictwa zostały przekształcone w wydziały leśne urzędów powiatowych).

Źródło: www.forstpraxis.de

Francja
Bilet na rykowisko

Co roku, na przełomie września i października, las rozbrzmiewa od ryku jeleni. W Polsce rykowisko kojarzy się najczęściej z wykonywaniem polowania i przeciętny śmiertelnik zna go tylko z przyrodniczych kanałów telewizyjnych. ONF, francuski odpowiednik Lasów Państwowych, umożliwia społeczeństwu oglądanie rykowiska w specjalnie do tego przygotowanym „Lesie jeleni”.
W pobliżu miejscowości Rambouille, 55 km na południowy zachód od Paryża, na powierzchni 250 ha lasu, w ramach misji edukacyjnej leśnicy przygotowali ofertę obserwacji rykowiska jeleni. Każdy, kto ukończył 12 lat, może w towarzystwie przewodnika uczestniczyć w obserwacji rykowiska. Od 18 września do 2 października tego roku, w każdy weekend organizowane są 2,5-godzinne wyjścia do „Lasu jeleni”, gdzie pod okiem przewodnika można obejrzeć i posłuchać rykowiska. Organizatorzy oferują dwa warianty: wieczorny, zakończony kolacją przy kominku (koszt 36 €) lub poranny ze śniadaniem (koszt 31 €). Rezerwacji należy dokonywać z wyprzedzeniem, za pośrednictwem strony internetowej http://www.rambouillet-tourisme.fr/. Przyjezdni mogą skorzystać z noclegów, np. w specjalnie przygotowanym leśnym szałasie lub leśnej chatce (89–189 € dla dwóch osób).
Jak podaje ONF, lasy publiczne we Francji odwiedza corocznie ponad 200 mln turystów. Las w Rambouille jest szczególnie znany z racji na liczne inicjatywy edukacyjne leśników, np. możliwość obserwacji ponad 100 gatunków ptaków w ich naturalnym środowisku czy poznanie dzikich zwierząt leśnych – saren, jeleni dzików. Wielkim powodzeniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszy się ścieżka wśród koron drzew.
Źródło: www.onf.fr

Opr. A.S. (1–4), Anna Niemiec (5)