Z zagranicy - 18/2010

20 września 2010 22:38 2010 Wersja do druku

Niemcy
Bundestag przeciwny instytucji Dziedzictwa Lasów Naturalnych

Austria
Nowa elektrownia wodna ÖBf

Dania
Polityka leśna – rząd pod presją

Szwecja
Poprawa wyników ekonomicznych Sveaskogu


Niemcy
Bundestag przeciwny instytucji Dziedzictwa Lasów Naturalnych


Niemiecki parlament federalny, Bundestag, odrzucił wniosek o powołanie do życia instytucji Dziedzictwa Lasów Naturalnych, wysunięty przez klub poselski „Sojusz 90/Zieloni”. Wniosek zakładał ustanowienie na 5% powierzchni leśnej Niemiec sieci Dziedzictwa Lasów Naturalnych – instytucji prawnej, która gwarantowałaby trwałe wyłączenie lasów z użytkowania. Propozycja ta nawiązywała do postulatów niemieckiej Narodowej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej, zgodnie z którymi do roku 2020 powierzchnia lasów pozostawionych do naturalnego rozwoju powinna osiągnąć poziom 5% całkowitej powierzchni leśnej Niemiec.
Decyzję Bundestagu z zadowoleniem przyjęła Niemiecka Rada Gospodarki Leśnej (DFWR). – Niemieckich lasów nie trzeba chronić przed gospodarką leśną. Jedynie aktywna, zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarka leśna daje nam możliwość skutecznej przebudowy drzewostanów w kierunku lasów mieszanych o dużym potencjale adaptacyjnym, stanowiącej element ograniczania zmian klimatycznych. A użytkując drewno, wiążemy szkodliwy dla klimatu dwutlenek węgla – twierdzi Georg Schirmbeck, prezes DFWR.
W czerwcu DFWR obchodziła jubileusz 60-lecia swojego istnienia. Jest to organizacja zrzeszająca przedstawicielstwa leśnictwa prywatnego, gminnego i państwowego. W skład DFWR wchodzą m.in. państwowe gospodarstwa leśne poszczególnych landów, stowarzyszenia prywatnych właścicieli lasów, związki zawodowe działające w leśnictwie, Związek Leśników Niemieckich, Niemieckie Towarzystwo Leśne i uczelnie leśne.

Źródło: www.dfwr.de

Austria
Nowa elektrownia wodna ÖBf


W lipcu minister środowiska Austrii, Niki Berlakovich, uroczyście oddał do eksploatacji nową małą elektrownię wodną Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf), wybudowaną nad rzeką Kainischtraun w pobliżu miejscowości Bad Aussee. – Nowo powstała elektrownia wodna ÖBf to absolutnie modelowy projekt, podczas którego realizacji jednocześnie trwale podniesiono walory ekologiczne rzeki. Projekt ten jest dowodem na to, że można łączyć działania proekologiczne z korzyściami ekonomicznymi. I owszem, potrzebujemy energii odnawialnej. Ale potrzebujemy także siedlisk dających możliwość zachowania różnorodności gatunkowej – powiedział minister.
Nowa elektrownia będzie docelowo zasilać 2800 gospodarstw domowych w energię elektryczną z odnawialnego źródła. Pozwoli to na uniknięcie emisji 8 tys. ton CO2. Jako największy austriacki gospodarz środowiska przyrodniczego byliśmy zobowiązani do wybudowania elektrowni w sposób wzorowy pod względem ekologicznym. We wszystkich fazach projektu, od planowania po realizację, uwzględnione były różnorodne działania służące ochronie przyrody – podkreślił Georg Schöppl, członek zarządu ÖBf. Podstawowym działaniem proekologicznym było wykonanie przepławki, która umożliwia migrację ryb. Za obejście jazu służy schodkowaty ciąg zbiorników. Na przepławkę dla ryb wykorzystano zdegradowane starorzecze, które poddano renaturalizacji.
Nowa mała elektrownia wodna będzie docelowo produkowała 12,5 GWh energii elektrycznej rocznie. Instalacja składająca się z ujęcia wody, piaskownika, rurociągu ciśnieniowego (długość 3600 m, średnica 1,8 m) i siłowni została zbudowana w ciągu 14 miesięcy. W elektrowni stosowane są dwie turbiny Francisa i jedna turbina Peltona. Instalacja nad rzeką Kainischtraun jest już trzecią małą elektrownią wodną Austriackich Lasów Związkowych SA. Czwarta powstaje w miejscowości Dienten. – Uważamy, że naszą rolą jest nie tylko rozporządzanie gruntami, lecz również aktywny udział w realizacji ekologicznie uzasadnionych projektów, ponieważ w ten sposób możemy zwiększać wartość dodaną, jaką wypracowuje przedsiębiorstwo – wyjaśnił Georg Schöppl.

Źródło: www.bundesforste.at

Dania
Polityka leśna – rząd pod presją


Ulegając presji polityków opozycji, naukowców, leśników i ekologów, konserwatywno-liberalny rząd Danii powołał komisję ds. rewizji duńskiej polityki leśnej. Wypracowana w 2002 r. strategia leśna popierana jest zarówno przez sektor leśny, jak i przez organizacje ekologiczne. Jednak w praktyce rząd wstrzymał jej realizację, co wywołało ostrą krytykę ze strony wszystkich środowisk związanych z leśnictwem. 1 czerwca opozycja złożyła w duńskim parlamencie wniosek o zobowiązanie rządu do realizacji strategii leśnictwa zrównoważonego. Na kilka godzin przed debatą nad wnioskiem rząd powołał komisję ds. rewizji polityki leśnej. Dzięki temu krokowi partiom wspierającym rząd udało się doprowadzić do odrzucenia wniosku opozycji przez parlament. Powołana komisja, która ma zakończyć pracę w pierwszej połowie 2011 r., nie ustosunkowała się jak dotąd do podstawowego problemu duńskiego leśnictwa, jakim jest nieprzestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju.

Źródło: www.nordicforestry.org

Szwecja
Poprawa wyników ekonomicznych Sveaskogu

W pierwszej połowie 2010 r. szwedzki państwowy koncern leśny Sveaskog zanotował niemalże dwukrotnie większy zysk operacyjny niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do poprawy wyników finansowych firmy przyczynił się wzrost ilościowego wolumenu sprzedaży, jak również średnich cen produktów. Rozmiar dostaw surowca drzewnego, zrealizowanych przez Sveaskog, wzrósł w sumie o 8%. Sprzedaż drewna tartacznego i papierówki zwiększyła się o 6%, sprzedaż surowca energetycznego – o 15%.
W maju została oddana do eksploatacji wytwórnia biodiesla SunPine w pobliżu portowego miasta Piteå. Jest to pierwszy na świecie zakład produkujący na skalę przemysłową biodiesel z oleju talowego, który jest ubocznym produktem przemysłu celulozowo-papierniczego. Oprócz Sveaskogu współwłaścicielami firmy są koncern naftowy Preem, spółdzielcze zrzeszenie właścicieli lasów Södra i firma Kiram, która należy do inżyniera Larsa Stigssona – twórcy nowej technologii produkcji biodiesla.

Źródło: www.sveaskog.se

Opr. A.S.