Ruszyły prace nad unijnym

2 października 2005 13:51 2005 Wersja do druku

30 maja br. Rada Rolnictwa i Rybołówstwa, jedna z najstarszych konfiguracji Rady UE, przyjęła zgłoszoną przez Komisję Europejską propozycję przygotowania Planu Działania UE na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, przemianowując go wszakże na Plan Działania UE w zakresie Leśnictwa. Koncepcja opracowania unijnego planu leśnego pojawiła się w związku z ubiegłoroczną dyskusją na temat wdrażania w krajach członkowskich Strategii Leśnej UE.W Komisji Europejskiej została już opracowana wstępna struktura zapisu planu leśnego UE. Obejmuje ona takie punkty, jak: (1) "Wizja", (2) "Założenia i cele strategiczne", (3) "Niedostatki i problemy", (4) "Działania w skali unijnej i krajowej" i (5) "Przegląd unijnych środków służących przeprowadzeniu proponowanych działań".
Punkt "Wizja" ma być poświęcony sprawom takim, jak: tendencje w gospodarce leśnej, zróżnicowanie sektora leśnego w UE, oczekiwania społeczeństwa europejskiego w stosunku do lasów i gospodarki leśnej, główne siły napędowe, ograniczenia i możliwości rozwoju gospodarki leśnej i wartościowanie lasów i gospodarki leśnej przez społeczeństwo. W oparciu o wypracowaną wizję określone zostaną strategiczne cele unijnego leśnictwa i sposoby ich osiągania. Wykorzystane mają być przy tym narodowe plany leśne - jako jeden z środków transpozycji zagadnień krajowych.Procedura przygotowywania unijnego planu leśnego przewiduje trzy podstawowe grupy prac: warsztaty z udziałem ekspertów, współpracę z państwami członkowskimi i konsultację z głównymi grupami interesów. Unijne warsztaty z udziałem zaproszonych przez KE ekspertów zaplanowane zostały na wrzesień br. Współpraca z państwami członkowskimi będzie się odbywać głównie za pośrednictwem Komitetu Stałego ds. Leśnictwa, składającego się z przedstawicieli 25 państw UE.Planując współpracę z państwami członkowskimi, KE wyróżniła wstępnie trzy grupy zagadnień do przedyskutowania: ekonomiczne i społeczne znaczenie lasów i leśnictwa, ekologiczne znaczenie lasów oraz spójność i koordynacja działań w polityczno-administracyjnym otoczeniu sektora leśnego w UE. Każdą grupą zagadnień zajmie się odpowiednia grupa ekspercka, utworzona ze specjalistów desygnowanych przez członków Komitetu Stałego ds. Leśnictwa. Grupy eksperckie mają pracować w okresie od września do grudnia br.Jako forum konsultacji z różnymi grupami interesów ma służyć przede wszystkim Grupa Doradcza ds. Leśnictwa i Korka Użytkowego, w skład której wchodzą eksperci desygnowani przez organizacje społeczno-ekonomiczne działające w skali unijnej. Konsultacje z tym gremium zaplanowano na październik i grudzień br. W styczniu 2006 r., odbędzie się końcowa konsultacja z członkami Komitetu Stałego ds. Leśnictwa. Po niej KE będzie miała kilka miesięcy na prace redakcyjne i przeprowadzenie stosownych procedur urzędowych. Gotowy plan ma zostać przedstawiony Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu w czerwcu 2006 r.Miejmy nadzieję, że leśnicy będą aktywnie współuczestniczyć w przygotowaniu unijnego planu leśnego i nie dopuszczą do tego, by najważniejsze decyzje dotyczące lasów były podejmowane ponad ich głowami. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak, że europejscy leśnicy nie potrafią skutecznie bronić swoich interesów na unijnym forum politycznym. Jeden z urzędników KE skwitował ten fakt następująco: O tym, co dzieje się w leśnictwie w dużej mierze decyduje to, co dzieje się poza sektorem leśnym.Źródło: Unit F. 1, "EU Forest Action Plan", dokument Komisji Europejskiej.

opr. A.S.