Ptaki siewkowate z dopłatą – Ochrona czynna ze wsparciem

24 sierpnia 2022 16:09 2022 Wersja do druku

NFOŚiGW wsparł finansowo projekt Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pn. „Ochrona ptaków siewkowych poprzez wypas i budowę obiektów małej retencji na obszarze OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi”. Dofinansowanie w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” wynosi ok. 3,5 mln zł, z czego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzić będzie ok. 3 mln zł, a z budżetu państwa – ok. 0,5 mln zł. Efektem ekologicznym projektu będzie przede wszystkim ochrona populacji rycyka, krwawodzioba, czajki, kszyka i dubelta na wschodzie Polski. Ponadto na powierzchni 85 ha zostanie zapewniona ochrona lęgów ptaków siewkowych przed drapieżnikami oraz poprawa warunków hydrologicznych na terenie OSO Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Dolina Górnej Narwi. Równolegle prowadzone będą działania zwiększające świadomość ekologiczną społeczeństwa.


Utrata siedlisk lęgowych ptaków siewkowych terenów otwartych jest związana z przesuszaniem i nieodpowiednim użytkowaniem oraz aktywnością drapieżników. Powoduje to potrzebę diagnozowania stanu tych środowisk i zapobiegania występowania zjawiska niskiego sukcesu lęgowego. Dotychczasowe badania siedliskowe prowadzone w dolinie Górnej Narwi wskazują, że wypas jest najlepszym sposobem użytkowania dolin rzecznych dla ptaków siewkowych. Właśnie w tego typu działania będzie wpisywał się wnioskowany projekt.

W jego ramach zaplanowano również poprawę powierzchni stosunków wodnych poprzez budowę obiektów małej retencji, które przyczynią się do podniesienia poziomu wód gruntowych, zatrzymania wody z wiosennych rozlewisk, a także poprawy warunków żerowiskowych poprzez utworzenie płytkich rozlewisk. Zakłada się, że realizacja tych działań doprowadzi do osiągnięcia wysokiej produktywności na takim poziomie, aby utrzymać lokalne populacje.

W obszarze aktywności informacyjno-edukacyjnych przewidziano m.in.: kampanie promocyjne w internecie i mediach społecznościowych, dedykowane programy telewizyjne i radiowe we współpracy z lokalnymi stacjami, a także konferencje tematyczne.

Red.

 

Fot.: adobe.stock