Stan i zagrożenie środowiska – Atlas od GUS-u

18 listopada 2021 15:07 2021 Wersja do druku

„Atlas Środowiska” jest pierwszym opracowaniem graficznym obrazującym stan i zagrożenia środowiska w Polsce, w krajach europejskich, a także w innych krajach świata. Publikacja stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na statystyczne informacje przestrzenne dotyczące zagadnień środowiskowych i jest łatwym w odbiorze źródłem informacji o stanie środowiska w różnych przekrojach terytorialnych.


Tematycznie nawiązuje do dwóch publikacji wydawanych corocznie przez GUS w serii Analizy Statystyczne, „Ochrona Środowiska” i „Ekonomiczne Aspekty Ochrony Środowiska”, oraz do „Rocznika Statystycznego Leśnictwa”.

Źródłem danych wykorzystanych w publikacji są zasoby informacyjne statystyki publicznej pochodzące zarówno ze sprawozdawczości GUS, jak i z systemów informacyjnych gestorów zewnętrznych. Dla zobrazowania zjawisk w porównaniach międzynarodowych wykorzystano bazy Eurostatu, OECD, FAO, Banku Światowego i ONZ. Okres prezentacji danych obejmuje ostatni dostępny rok, a także wieloletnią retrospekcję.

Dane zawarte w poszczególnych rozdziałach „Atlasu Środowiska” dotyczą: warunków naturalnych Polski oraz wykorzystania powierzchni kraju, gospodarki wodnej, zanieczyszczeń i ochrony powietrza oraz promieniowania, gospodarki odpadami, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz leśnictwa, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. W ostatnim rozdziale zaprezentowano wskaźniki środowiskowe monitorujące cele zrównoważonego rozwoju w Polsce na tle innych krajów UE.

Atlas dostępny jest na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl).

Red.

Fot. Arch. GUS