Program LIFE – Powstała grupa robocza w związku ze Strategią 2030

18 listopada 2021 15:02 2021 Wersja do druku

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska 29 października 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej LIFE dedykowanej ochronie przyrody i różnorodności biologicznej, która skupia zarówno przedstawicieli samorządów, administracji centralnej, jak i instytucji naukowych oraz finansujących. Grupa robocza ma stanowić forum wymiany pomysłów, doświadczeń oraz rozwijania współpracy, a także zapewnić wsparcie podmiotom zainteresowanym aplikowaniem do LIFE w przygotowaniu wniosków o wysokiej jakości.


Program LIFE, który od momentu ustanowienia w 1992 r. nakierowany jest na ochronę przyrody, wdrażanie powstałej wówczas inicjatywy Komisji Europejskiej w tym zakresie – sieci Natura 2000, stopniowo rozszerza swoje zainteresowania o inne gatunki i siedliska. W obecnej perspektywie finansowej Program LIFE oferuje środki na wdrażanie kolejnego dokumentu Komisji Europejskiej – Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030 (USB2030), która stawia państwom członkowskim ambitne cele do osiągnięcia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako resort odpowiadający za koordynację wdrażania Programu LIFE i jednocześnie odpowiedzialny za stan środowiska, w szczególności przyrody w Polsce, wyszło z inicjatywą utworzenia platformy przepływu wiedzy i wspomagania jednostek publicznych przez pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE (NFOŚiGW) w opracowywaniu wniosków do Programu. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma przełożyć się na większe zaangażowanie wszystkich podmiotów, w tym publicznych, w pozyskanie środków LIFE.

BaszA