Inwestycje w Lasach Państwowych – Możliwe tylko dla rządu i tylko w wyznaczonym miejscu

8 września 2021 07:57 2021 Wersja do druku

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, zakładający czasową możliwość dokonywania zamiany lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz ich okolicach na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej, poinformowało o tym Centrum Informacyjne Rządu (CIR).


Jak czytamy w komunikacie: Rząd chce wprowadzić czasową możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących – na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

Chodzi o rozwiązanie problemów z pozyskaniem lokalizacji dla inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu.

Najważniejsze rozwiązania w projektowanej ustawie: w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy możliwe będzie dokonywanie zamiany nieruchomości położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących w celu lokalizacji inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa (wspieranie rozwoju i wdrażanie projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii, poprawie jakości powietrza albo uzasadnionym potrzebom strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych).

Przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości SP położonych w Jaworznie i Stalowej Woli oraz terenów SP z nimi sąsiadujących na lasy, grunty i inne nieruchomości, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w nowych przepisach.

Mechanizmy ograniczające stosowanie projektowanej ustawy to: czasowe obowiązywanie przepisów stwarzających możliwość dokonywania zamiany oraz ścisłe określenie inwestycji pod lokalizację, których zamiana może być dokonana; wskazanie, że przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości będą mogły być tylko i wyłącznie lasy, grunty i inne nieruchomości SP pozostające w zarządzie PGL LP określone w załączniku do ustawy stanowiącym wykaz konkretnych działek ewidencyjnych; wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000); wprowadzenie zastrzeżenia, że w wyniku zamiany podyktowanej potrzebami zapewnienia lokalizacji dla określonych inwestycji, PGL LP będą otrzymywały w zarząd jedynie lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej; wprowadzenie wymogu uzyskania opinii komisji sejmowej właściwej ds. leśnictwa i go-spodarki leśnej w zakresie dotyczącym dokonania zamiany, a także przeniesienia własności nieruchomości.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt ustawy wzbudza jednak liczne kontrowersje i nie znajduje uznania wśród organizacji związanych z ochroną przyrody.

Red.