Raport NIK - Leśne drogi pod lupą

2 maja 2017 11:24 2017 Wersja do druku

7 marca Najwyższa Izba Kontroli opublikowała „Informację o wynikach kontroli budowa, przebudowa oraz utrzymanie dróg leśnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w województwie warmińsko-mazurskim”.


Dokument zawiera wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK z własnej inicjatywy, lecz po doniesieniach medialnych o niestosowaniu lub niewłaściwym stosowaniu przepisów ustawy Prawo budowlane przy realizacji robót budowlanych na drogach leśnych. Chodziło konkretnie o wpis na portalu Pigipedia pt. „Lasy Państwowe w Polsce… nielegalnie budują drogi leśne!!!” (zamieszczony 26 marca 2014r.), prowadzonym przez Krzysztofa Kowalczyka, obecnie szefa Zespołu Kontrolingu Terenowego LP. Tekst sugerował, że nadleśnictwa nie zawsze prawidłowo organizowały postępowanie o udzielenie zamówień publicznych dotyczących robót drogowych. Sugerowano też, że przy realizacji prac nie każdorazowo występowano o uzyskanie wymaganych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przypomnijmy, że NIK w 2016 r. kontrolowała pod tym kątem Nadleśnictwo Jedwabno (RDLP w Olsztynie). Teraz przeglądowi poddano pięć nadleśnictw z terenu RDLP w Olsztynie i trzy z terenu RDLP w Białymstoku oraz obie dyrekcje. Kluczem wyboru jednostek były najwyższe wydatki na przedsięwzięcia związane z przebudową oraz utrzymaniem i budową dróg leśnych w latach 2014–15. Okres kontroli objął termin od 1 stycznia 2014 r. do 31maja2016roku. NIK chciała sprawdzić prawidłowość wydatkowania środków publicznych na budowę, przebudowę i utrzymanie dróg leśnych.

Izba ustaliła, że skontrolowane nadleśnictwa gospodarnie i celowo wydatkowały publiczne środki na przebudowę oraz utrzymanie dróg leśnych. Właściwie określały zakres przebudowy i utrzymania duktów. Wskazała też na ścisły związek z remontami dróg a prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej związanej z produkcją i wywozem drewna oraz zapewnieniem należytej ochrony ppoż. lasów. Pozytywnie oceniono rozliczenia z wykonawcami robót. Pochwalono obie dyrekcje za szkolenia związane z realizacją zadań inwestycyjnych i pomoc merytoryczną dla nadleśnictw.

NIK miała też jednak pewne uwagi. Zastrzeżenia wzbudziło nierzetelne przygotowanie przez nadleśnictwa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przebudowy dróg bez wymaganego zgłoszenia oraz nieprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg leśnych. Izba wskazała m.in., że nadleśnictwa Jedwabno, Gołdap, Borki i Drygały niesumiennie przygotowały przetargi, np.podając w SIWZ nieprecyzyjnie przedmiot zamówienia, co utrudniało jednoznaczną ocenę złożonych ofert. W Jedwabnie, Bartoszycach, Ornecie i Spychowie dopatrzono się uchybień w obszarze stosowania przez nadleśnictwa przepisów ustawy Prawo budowlane.

Nadleśnictwa Bartoszyce i Orneta zdaniem NIK niewłaściwie kwalifikowały zarządzane drogi jako las, a nie jako obiekty budowlane.

Kontrolowane nadleśnictwa przebudowały łącznie prawie 80 km dróg (1,2% dróg przez nie administrowanych). Poniesione w kontrolowanym okresie koszty sięgnęły 14,6 mln zł (z czego 3,2 mln zł pochodziły z PROW).

Red.