Związek Leśników Polskich w RP - Nagrody, nagrody, nagrody...

27 grudnia 2012 08:12 2012 Wersja do druku

Zgodnie z zapowiedziami kierownictwo Lasów Państwowych spotkało się 5 grudnia z przedstawicielami ZLP w RP. Co udało się wynegocjować, a nad czym prace, pod wodzą nowego przewodniczącego Bronisława Sasina, będą trwały?

Wśród uzgodnień znalazły się te, które zazwyczaj najbardziej interesują leśną brać, czyli kwestie nagród. I tak, oprócz wypłaconej już nagrody świątecznej (w kwocie równej dla wszystkich pracowników LP), pracownicy Lasów mogą liczyć na nagrody: kwartalną (do 4 stycznia) i roczną (do 10 stycznia), motywacyjno-uznaniowe, w kwocie podobnej jak w roku ubiegłym (można założyć, że mowa tu o pewnej średniej). Od początku tego roku można też liczyć na podwyżkę tzw. punktu.
Strona związkowa porozumiała się także
w sprawie wzrostu nagrody jubileuszowej do 400% za 40 i więcej lat pracy. Ucieszą się też najemcy służbowych lokali, którzy utracili w wyniku rozporządzenia z roku 2009 prawo do bezpłatnego mieszkania, a którym mieszkania te nie zostały sprzedane. Wysokość dodatku, wypłacanego im w ramach „odszkodowania”, stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą 300 zł a wysokością naliczonego czynszu i zmieniać się będzie wraz z jego wzrostem (lub spadkiem). Udało się także wprowadzić do PUZP (protokołem dodatkowym nr 20 podpisanym 12 grunia 2012 r.) objęcie statusem absolwenta również osób kończących studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie), a także podniesienie maksymalnej wysokości możliwej stawki zaszeregowania dla niektórych stanowisk robotniczych (dotyczy to kierowców). W PUZP znajdzie się też zapis odnośnie umieszczania w umowie o pracę informacji o miejscu zatrudnienia. Zapis ten nie dotyczy nadleśniczych, zastępców i inżynierów – ci jako miejsce pracy wskazane mają całe nadleśnictwo; leśniczowie, podleśniczowie i gajowi – całe leśnictwo.
A o co nadal „bój toczyć się będzie”? O jednoznaczne określenie, że możliwy jest pobór deputatu opałowego w naturze z góry za cały rok z zastrzeżeniem, że w razie wygaśnięcia stosunku pracy wartość nadebranego drewna podlegałaby zwrotowi. W dalszym ciągu pozostaje też dyskusja nad możliwością
wypłacenia jednorazowego ekwiwalentu dla osób uprawnionych do bezpłatnych mieszkań, którzy dobrowolnie by je opuścili, zrzekając się prawa do lokalu zastępczego.
Ciekawy wydaje się postulat dotyczący zaliczania do stażu pracy okresów zatrudnienia w poprzednich firmach i innych zakładach związanych z leśnictwem, np. prywatnych firmach urzędzeniowych.

BSz