Co z mieszkaniem po rozwodzie?

29 kwietnia 2010 08:40 2010 Wersja do druku

Jesteśmy wraz z mężem pracownikami LP. Od 1 marca 2010 r. mój mąż został zatrudniony na stanowisku i zasadach równoważnych z moimi warunkami zatrudnienia, a umowa najmu mieszkania zostanie w najbliższych dniach zawarta z mężem na zasadach ogólnych.


Dotychczas mieszkanie to było mieszkaniem funkcyjnym, a mąż zatrudniony był na stanowisku podleśniczego, z prawem do bezpłatnego jego użytkowania. Ponieważ weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r., a mąż zmienił stanowisko – mieszkanie będzie wynajmowane na zasadach ogólnych. W umowie najmu nie ma możliwości wpisania mnie jako głównego najemcy. Jestem tam wpisana z dziećmi jako osoby uprawnione do mieszkania.

Zdaję sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy mamy równe prawa do tego lokalu, ale proszę powiedzieć, co stanie się w sytuacji, kiedy w trakcie wspólnego zamieszkiwania dojdzie do rozwodu, a po naszym rozwodzie przepisy w Lasach Państwowych pozwolą na wykup tego typu mieszkań?

Czy w tej sytuacji (oboje po rozwodzie będziemy zamieszkiwać ten lokal) będę miała równorzędne prawo do wykupu tego mieszkania, mimo że mąż jest wpisany jako główny najemca?

Zofia F.

O odpowiedź i pomoc dla pani Zofii poprosiliśmy rzecznik Lasów Państwowych, Annę Malinowską, która przesłała nam opinię przygotowaną w Dyrekcji Generalnej LP.

Z opisu sprawy wynika, że mąż pani Zofii zatrudniony na stanowisku podleśniczego utracił prawo do mieszkania bezpłatnego (w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 17 grudnia 2009 r.) i zamierza zawrzeć z nadleśnictwem umowę najmu tego lokalu.

W tej sytuacji nie ma żadnej przeszkody, aby umowa najmu, mocą której małżonkowie będą korzystali z lokalu mieszkalnego, była zawarta i podpisana przez obydwoje małżonków. Jednak nawet gdyby umowa najmu spisana była tylko z jednym współmałżonkiem, to drugiemu współmałżonkowi przysługiwać będą uprawnienia do korzystania z lokalu. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego po nowelizacji, art. 281: Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Orzecznictwo sądowe potwierdziło też, że współmałżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 281 zdanie pierwsze K.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (wyrok SN z 21.03.2006 r. V CSK 185/05).

W przypadku rozwodu ustaje wspólność majątkowa małżeńska, w skład której wchodzi też prawo najmu lokalu mieszkalnego. Sposób podziału majątku wspólnego zależy od woli byłych współmałżonków.