Kradzież mnduru

2 maja 2007 17:21 2007 Wersja do druku

W godzinach pracy, za zgodą szefa, pobrałem sorty mundurowe (w tym mundur) w firmie, z którą nadleśnictwo miało umowę, i po zapakowaniu ich do samochodu, oddaliłem się. W tym czasie nastąpiła kradzież z włamaniem, w wyniku której utraciłem całość umundurowania. Śledztwo policyjne zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem. Czy w tej sytuacji mogę starać się o przydział nowych punktów? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy kierownik jednostki może mi takie punkty przydzielić, czy raczej muszę zakupić teraz mundur za własne pieniądze?
Prawo przewiduje sytuację, gdy w czasie pełnienia obowiązków służbowych przez pracownika dojdzie do utraty lub zniszczenia jego umundurowania z przyczyn losowych. Zdarzenie takie jest przesłanką uzasadniającą podwyższenie rocznego limitu punktów przeliczeniowych o wartość utraconych przedmiotów umundurowania. Decyzję o podwyższeniu limitu podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lub kierownik jednostki nadzorującej, jeżeli decyzja dotyczy kierownika jednostki organizacyjnej.
Opisana przez Pana sytuacja spełnia powyższe przesłanki. Proszę zatem zwrócić się do Pańskiego przełożonego z odpowiednim wnioskiem o przydział dodatkowych punktów, umożliwiających uzupełnienie straconych sortów mundurowych. Mundur leśnika od dziesięcioleci stanowi wizytówkę polskiego leśnika i aby móc godnie reprezentować LP, jest Panu po prostu niezbędne odpowiednie umundurowanie. Proszę jednak pamiętać, iż nadleśniczy może, ale nie musi, Panu owe punkty przyznać.
(podstawa prawna: § 8 Zarządzenia Nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 25 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych)