Opieka nad stażystą

1 sierpnia 2006 10:18 2006 Wersja do druku

 Od niedawna jestem leśniczym i mam pytanie dotyczące opieki nad stażystą. Co decyduje o tym, że stażysta trafia do takiego a nie innego leśniczego? Czy młody wiek albo krótki staż pracy w LP są tu jakąś barierą? Czy z tytułu ewentualnego powierzenia mi stażysty otrzymam jakieś finansowe korzyści - jeśli tak, to jakie? Czy ponoszę jakąś odpowiedzialność za zakończenie przez niego stażu bez pozytywnego wyniku? Czy w nowych przepisach coś się zmieniło w tej sprawie?
Uregulowania dotyczące opiekuna stażysty w nowym zarządzeniu nr 24 dotyczącym staży (z 7 czerwca 2006 r.) nie uległy zmianie. Podobnie jak we wcześniej obowiązującym, opiekuna stażu - a więc osobę odpowiedzialną za jego przebieg i realizację - wybiera kierownik jednostki organizacyjnej, zatrudniający stażystę. W Pańskim przypadku wybór opiekuna jest więc suwerenną decyzją nadleśniczego, a jedyną, normatywną przesłanką, którą powinien się on kierować przy wyborze takiej osoby, jest jej wykształcenie oraz zajmowane stanowisko. §4 właściwego zarządzenia wskazuje na powinność posiadania przez opiekuna co najmniej średniego wykształcenia, jeśli sprawuje on opiekę nad absolwentem szkoły średniej, a w przypadku opieki nad absolwentem szkoły wyższej - wykształcenia wyższego. Ponadto opiekun stażysty nie może pełnić stanowiska niższego niż leśniczy. W praktyce nadleśniczy, dokonując wyboru konkretnego leśniczego na osobę opiekującą się przyjętym na staż absolwentem, bierze pod uwagę także inne czynniki, m.in. miejsce zamieszkania stażysty, doświadczenie i osobiste predyspozycje leśnika, któremu zamierza powierzyć opiekę nad stażystą, a także wielkość leśnictwa i jego obsady.
Za pełnienie nadzoru nad przebiegiem stażu jego opiekunowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości zależnej od liczby stażystów, którymi się opiekuje. Za jednego stażystę wynagrodzenie to wynosi do 15% stawki wyjściowej, obowiązującej dla pracowników służby leśnej, a za każdego kolejnego stażystę do 5% tejże stawki. Przyznanie opiekunowi takiego wynagrodzenia w konkretnej wysokości wymaga zgody dyrektora rdLP.
Nie ponosi Pan również jako opiekun żadnej odpowiedzialności za zakończenie przez stażystę stażu bez pozytywnego wyniku. Trudno byłoby bowiem karać opiekuna za to, że mimo należytej staranności i zaangażowania w przysposabianie stażysty do zawodu leśnika, ów ostatni nie wykazał np. predyspozycji właściwych i niezbędnych do wykonywania zawodu i pracy w terenie, czy też choćby minimalnej aktywności i chęci.