Wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki

4 kwietnia 2006 12:48 2006 Wersja do druku

Jakiś czas temu przejąłem obowiązki administratora SILP w nadleśnictwie. Czy w związku z tym należy mi się jakieś dodatkowe wynagrodzenie? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? I czy wynika to z przepisów ustawy, czy też zależy od woli i uznania szefa, bo gdzieś o tym czytałem, ale nie wiem, czy to nadal obowiązuje? Dodam, że dotąd nie otrzymałem takiego wynagrodzenia, a koledzy w innych nadleśnictwach stale je otrzymują. Proszę też o podanie wszystkich wymagań kwalifikacyjnych dla administratorów.
Od samych początków SILP, a więc od 1994 r., przez okres prawie 10 lat obowiązywało w LP Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego LP z 8 marca 1994 r., wprowadzające zasady funkcjonowania systemu informatycznego w PGL LP. Na mocy załącznika nr 1 do tego aktu, za dodatkową (efektywną) pracę administrator mógł otrzymywać zryczałtowane wynagrodzenie ustalone przez kierownika jednostki, tj. nadleśniczego (§ 4.4 załącznika nr 1 do zarządzenia – „Zasady funkcjonowania systemu informatycznego w Lasach Państwowych”). W tym przypadku wynagradzanie administratorów nie było więc obligatoryjne, a kwestię tę powierzono autonomicznej decyzji nadleśniczego, bez sprecyzowania konkretnych przesłanek, przesądzających o „efektywności” działań administratora.
W 2003 r. zmieniono jednak te zasady, wprowadzając zamiast dotychczasowej zasady fakultatywności wynagradzania administratorów – zasadę ich obowiązkowego wynagradzania. Zgodnie ze zmienionym § 4.4 wspomnianego załącznika, za dodatkowe obowiązki administrator otrzymuje (a więc już nie tylko „może” otrzymać) wynagrodzenie ustalone przez kierownika jednostki. Przez określenie „dodatkowe obowiązki” należy rozumieć takie, które nie wynikają z zakresu czynności stanowiska, na którym administrator jest zatrudniony, a związane są z administrowaniem SILP (administrowanie serwerem oraz bazą danych LAS, siecią lokalną oraz komputerami PC oraz zabezpieczenie funkcjonowania systemu LAS na poziomie leśnictwa).
Wysokość tego wynagrodzenia oraz zasady jego wypłacania ustalone są w piśmie, na mocy którego nadleśniczy przekazuje pracownikowi obowiązki administratora SILP. Należy jednak zaznaczyć, że w poszczególnych nadleśnictwach wynagrodzenia administratorów mogą się znacząco różnić. Zależy to m.in. od tego, ilu pracownikom powierzono obowiązki administratora systemu.
Do 2003 r. zarządzenie przewidywało funkcjonowanie w jednym nadleśnictwie maksymalnie dwóch administratorów. Obecnie przewiduje się powołanie nawet kilku administratorów, bez odgórnego ograniczenia ich liczby. W przypadku, gdy siecią na poziomie nadleśnictwa zarządza kilka osób, ich wynagrodzenie z tego tytułu będzie więc w oczywisty sposób niższe niż wówczas, gdyby obowiązki te pełniła jedna osoba. Administratorzy działają bowiem naprzemiennie, według harmonogramu ustalonego przez nadleśniczego (Zarządzenie Nr 47 Dyrektora Generalnego LP z 25 kwietnia 2003 r. korygujące zarządzenie nr 7/1994).
Pyta Pan także o niezbędne kwalifikacje administratorów. Otóż zgodnie z omawianym zarządzeniem, obowiązki administratora systemu powierza się pracownikowi lub kilku pracownikom zatrudnionym w biurze jednostki organizacyjnej, którzy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym. Mowa tu o podstawowym szkoleniu administratorów systemu komputerowego w zakresie posługiwania się narzędziami programistycznymi przydzielonymi do obsługi tego systemu, pt.: „Podstawy obsługi sprzętu HP i urządzeń peryferyjnych dla administratorów systemu – poziom nadleśnictwa.” (załącznik nr 5 do „Zasad funkcjonowania systemu informatycznego w LP”). Taryfikator kwalifikacyjny służb informatycznych przewiduje także konieczność posiadania przez administratora wykształcenia przynajmniej średniego technicznego (może być leśne).
Zmiany, które wprowadzono względem wynagradzania administratorów, wydają się być słusznym rozwiązaniem, gdyż wprowadzono tym
samym jednolite zasady obowiązujące we wszystkich nadleśnictwach. Ponadto duża odpowiedzialność oraz ogrom obowiązków spoczywających na administratorach sieci, którzy, co trzeba podkreślić, jednocześnie wykonują swoje dotychczasowe obowiązki, wynikające z zakresu czynności stanowiska, na których są zatrudnieni, usprawiedliwia konieczność otrzymywania za to dodatkowego wynagrodzenia.
Z tych samych powodów zasadna jest także postulowana przez samych administratorów potrzeba zorganizowania i funkcjonowania na poziomie nadleśnictwa odrębnej komórki ds. informatyki i analiz. Powinna ona zatrudniać ludzi, którzy zajmowaliby się tylko i wyłącznie analizami i informatyką, a w związku z tym pracownicy merytoryczni nie byliby odrywani od swych podstawowych obowiązków żądaniami kolejnych zestawień i tabelek, wysyłanymi przez jednostki nadrzędne.