Pokrewieństwo a podległość służbowa

6 lutego 2006 12:07 2006 Wersja do druku

W tym roku kończę studia leśne i chcę podjąć pracę w nadleśnictwie, w którym pracuje mój ojciec (na stanowisku zastępcy nadleśniczego). Po zakończeniu stażu mam zamiar pracować na stanowisku leśniczego. Czy istnieją jakieś ograniczenia odnośnie zatrudniania w LP osób blisko spokrewnionych? Na zakończenie dodam, że za rok o pracę w tym samym nadleśnictwie starać się będzie moja żona. Docelowo chcemy pracować w jednym leśnictwie, na stanowisku leśniczego i podleśniczego. Jak regulują te sprawy przepisy?
Przepisy mówią jasno, iż małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia i powinowactwa pierwszego stopnia mogą być zatrudniane w tej samej jednostce organizacyjnej LP tylko wtedy, jeśli nie zachodzi pomiędzy nimi bezpośrednia podległość służbowa (§ 8 Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP).

Za osoby spokrewnione ze sobą do drugiego stopnia uważa się: w linii prostej - osoby pochodzące jedna od drugiej np. dziadek, ojciec, wnuk (stopnie ustala się wg liczby urodzin), zaś w linii bocznej drugiego stopnia - rodzeństwo (zarówno rodzone, jak i przyrodnie). Z kolei powinowactwo to stosunek łączący małżonka z krewnymi współmałżonka. Warto podkreślić, iż stosunek powinowactwa nie ustaje nawet w przypadku ustania samego małżeństwa, jeśli nastąpiło to wskutek śmierci małżonka lub orzeczenia prawomocnego rozwodu. Powinowaci pierwszego stopnia to w linii prostej np. teść i zięć. Natomiast bezpośrednia podległość służbowa wynika wprost ze struktury organizacyjnej LP. W związku z powyższym bezpośrednim przełożonym leśniczego jest zastępca nadleśniczego, zaś podleśniczego - leśniczy tego samegoleśnictwa. W obu więc wskazanych przez Pana przypadkach zachodzi bezpośrednia podległość służbowa. Co do zasady wyklucza to możliwośćzatrudnienia w tej samej jednostce organizacyjnej.

Jest jednak wyjątek od tej zasady - zgodniez § 8 pkt. 2, jeśli w stosunku do wymienionych powyżej osób zachodzi podległość służbowa, wówczas kierownik jednostki nadzorującej (w Pana przypadku - dyrektor właściwej rdLP) może wydać zgodę na ich zatrudnienie. W gestii kierownika jednostki nadzorującej pozostaje również wydawanie względem tych osób decyzji o ich wynagrodzeniu, awansowaniu i nagradzaniu.

Tekst publikowany w Lesie Polskim nr 19/2005