Kredyt leśny na zakup samochodu

6 lutego 2006 11:59 2006 Wersja do druku

W 2003 r. zapisałem się po tzw. kredyt leśny na zakup samochodu. W tym roku otrzymam go, ale słyszałem, że właśnie zmieniły się przepisy dotyczące nabywania samochodów tą drogą. Co to za zmiany? Czy to prawda,że teraz kredyt ten jest już oprocentowany, a przyznana kwota większa niż do tej pory? Podobno różnie to wygląda w różnych nadleśnictwach.
Rzeczywiście w ciągu ostatnich czterech miesięcy weszły w życie dwie istotne zmiany w procedurze przyznawania pracownikom jednostek organizacyjnych LP pożyczki na zakup samochodu i jej wykorzystania.

Pierwsza zmiana dotyczy sposobu przekazania kwoty przyznanej pożyczki. Dotychczas kwotę tę pracodawca przekazywał bezpośrednio na konto bankowe jednostki prowadzącej sprzedaż aut. Obecnie, kwota pożyczki udzielonej pracownikowi na zakup samochodu może być przelana również na konto bankowe pracownika kupującego samochód.

Ponadto wprowadzono obowiązek przedstawienia przez pracownika korzystającego z pożyczki stosownego dowodu zakupu samochodu tj. faktury VAT lub umowy kupna-sprzedaży. (Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 04 lutego 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawienabywania przez pracowników LP samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych OR-402-5/05).

Druga zmiana dotyczy samej procedury zakupu samochodu ze środków przyznanej pożyczki. Jest to zmiana bardzo istotna i korzystna dla pracowników, więc z pewnością wszystkich ucieszy. Wprowadzono bowiem swoistą wolność nabywania samochodów czyli zniesiono ograniczenia dotyczące źródeł nabywania auta. Na mocy dotychczas obowiązujących przepisów, pracownicy LP mogli zakupić samochód ze środków udzielonej pożyczki za pośrednictwem zakładów LP, zajmujących się m.in. sprzedażą samochodów lub też bezpośrednio u dealera danej firmy samochodowej, funkcjonującej na rynku krajowym. W chwili obecnej zakupu auta ze środków pożyczki można dokonać ,za pośrednictwem zakładów Lasów Państwowych, zajmujących się sprzedażą samochodów lub u osób prawnych i osób fizycznych" (Zarządzenie Nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nabywania przez pracowników Lasów Państwowych samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych OR-402-9/05).

Zniesienie ograniczeń dotyczących możliwości zakupu aut z omawianych środków było postulowane od dawna. Dzięki temu można teraz nabyć auto zarówno u autoryzowanego dealera, jak i od dowolnej osoby prawnej (np. od firmy) oraz osoby prywatnej. Co równie ważne - nie ma tu ograniczeń dotyczących działania osoby prawnej czy też zamieszkiwania osoby fizycznej na terenie Polski. Oznacza to, iż auto możemy także sprowadzić zza granicy. Korzystając zatem z obu wprowadzonych zmian pracownik ma dużą swobodę w nabywaniu auta - otrzymuje on bowiem pieniądze ,do ręki" i może kupić wymarzony samochód od kogokolwiek i skądkolwiek, oczywiście pod zachowaniem szeregu przesłanek legalności transakcji kupna-sprzedaży.

Natomiast co do oprocentowania omawianej pożyczki, wysokość tego oprocentowania zależy bezpośrednio od oprocentowania środków obrotowych na rachunku banku prowadzącego rachunek główny jednostki, która udzieliła pożyczkę. Pożyczka ta bowiem w całości (do wysokości 90% wartości samochodu) udzielona jest właśnie ze środków obrotowych jednostki organizacyjnej LP. Dlatego oprocentowanie pożyczki jest ustalane w wysokości nie niższej niż oprocentowanie owych środków obrotowych. Oznacza to, iż teoretycznie może być wyższe, ale praktyki takiej nie stosuje się, bo pracodawcy nie chodzi przecież o zarobienie na pożyczce udzielonej pracownikowi na zakup auta, które będzie użytkował również dla celów służbowych. Jest to bowiem - jak mówią właściwe przepisy - ,pomoc finansowa", a więc jej celem jest stworzenie pracownikowi udogodnień w zakupie auta w zamian za deklarację zgody używania go także do celów służbowych. Jest to więc swoista transakcja wiązana, a jej podstawą jest umowa zawierana przez strony. Dlatego niepisaną zasadą jest, iż oprocentowanie omawianej pożyczki jest tożsame z oprocentowaniem środków obrotowych jednostki LP.

Z kolei co do kwoty możliwej do uzyskania w ramach pożyczki przepisy ustalają ją na maksymalnym poziomie 25 tys. zł., do wysokości 90% wartości samochodu. (Zarządzenie Nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie nabywania przez pracowników LP samochodówprywatnych używanych również do celów służbowych).

Tekst publikowany w Lesie Polskim nr 13-14/2005