Nagroda jubileuszowa

6 lutego 2006 11:56 2006 Wersja do druku

Pracuję zawodowo od 1 kwietnia 1965 r., zaś w Lasach Państwowych od 8 sierpnia 1984 r. Przepracowałem więc 20 lat w LP oraz 20 lat w innych zakładach. Ostatnią nagrodą, jaka otrzymałem w LP, była nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w LP. Otrzymałem ją 07 sierpnia 2004 r. Wcześniej, bo 31 marca 2000 r., otrzymałem nagrodę jubileuszowa za przepracowanie 35 lat. Chciałbym wiedzieć, czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa za przepracowane 40 lat pracy?
Nagroda jubileuszowa przewidziana w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników PGL LP przysługuje za lata pracy, które pracownik przepracował zarówno w PGL LP jak też za inne okresy, jeśli na mocy odrębnych przepisów wlicza się je do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Pierwsza nagroda jubileuszowa, w wysokości 150% podstawy wymiaru, przysługuje za 15 lat pracy, następne zaś - co 5 lat, a ich wysokość wzrasta w tych okresach o kolejne 50% podstawy wymiaru, osiągając po 35 latach pracy 350% podstawy wymiaru. Ową podstawę wymiaru nagrody stanowi 300% stawki wyjściowej.

Nagroda wypłacana jest w dniu upływu okresu, który uprawnia do jej otrzymania i w oparciu o obowiązujące w tym dniu zasady.

Najważniejszym dla danej sprawy unormowaniem jest §33a Układu Zbiorowego Pracy, który mówi, iż w przypadku, kiedy pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową, a następnie w ciągu 30 miesięcy (licząc od dnia wypłaty) nabędzie on prawo do nagrody wyższego stopnia, wówczas nie otrzymuje on pełnej sumy nagrody, a jedynie różnicę kwoty nagrody wyższego stopnia a nagrody, którą otrzymał ostatnio.

Tak więc w omawianym przypadku ma Pan prawo do nagrody za 40-lecie pracy, jednak nie w pełnej jej wysokości. Skoro bowiem w sierpniu 2004 r. otrzymał Pan nagrodę za 20-lecie pracy w Lasach Państwowych, a następnie 31 marca 2005 r. nabędzie Pan prawo do nagrody wyższego stopnia - za 40-lecie pracy - oznacza to, iż nagrodę tę otrzyma Pan jedynie w wysokości różnicy tych dwóch kwot.

Okres dzielący obie nagrody jest bowiem zbyt krótki (mniej niż 30 miesięcy), by otrzymać nagrodę wyższego stopnia w pełnej jejwysokości.

Tekst publikowany w Lesie Polskim nr 13-14/2005