Zalesianie działki będącej współwłasnością

27 października 2011 09:18 2011 Wersja do druku

Czy możliwe jest zalesienie działki rolnej, która jestwspółwłasnością moją i mego nieżyjącego męża? Nie odbyła się jeszcze sprawaspadkowa. Gdyby taka sprawa miała miejsce, to gospodarstwo stałoby sięformalnie współwłasnością moją i mego niepełnoletniego (12 lat) syna. A może korzystniej zpunktu widzenia uzyskania dotacji do zalesiania będzie, jeśli swój udział w tejkonkretnej działce do zalesienia przepiszę w całości na małoletniegosyna i to on będzie właścicielemcałości? Tylko czy wtedy ja jako jego matka i właściciel gospodarstwarolnego mogę wystąpić o dotację na zalesianie?


Aby uzyskać możliwość dotacji nazalesianie, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, napodstawie którego nabędziemy prawo do władania gruntem. W momencie uzyskaniaodpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, należy pomyśleć ouzyskaniu numeru gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o ewidencji producentówkażde samodzielne gospodarstwo
rolne powinno mieć jeden niepowtarzalny numer.
Jeśli poprzednio numerproducenta rolnego posiadał Pani mąż, to o taki numer należy wystąpić zwnioskiem.Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód nadania numerugospodarstwa rolnego na małoletnie dziecko. Jednakże osoba niepełnoletnia musimieć reprezentanta w postaci osoby dorosłej, która będzie podpisywać w jejimieniu wnioski o dotacje.

W przypadku programu zalesieniowego wramach PROW nie ma żadnych dodatkowychkorzyści, która byłaby zależna do formy własności gruntu.Natomiast na pewno dużym atutem jest możliwość uzyskania premii zalesieniowej, wprzypadku wniosku o pomoc składanego na małoletniego. Osoba niepełnoletnia, która jestposiadaczem lub współposiadaczem ziemi uzyskuje dochód z rolnictwa na podstawie hektaraprzeliczeniowego. Przy braku dochodów spoza rolnictwa niezbędne minimumdochodów z rolnictwa na poziomie 25% jest oczywiste.

Natomiast, jeśli stawiamy na rozwój gospodarstwarolnego i możliwość ubiegania się
o inne fundusze, które będą wymagały wnioskowania osoby pełnoletniej, wówczasna pewno
korzystniej będzie nadać numer gospodarstwa rolnego na osobę dorosłą iustanowić
współwłasność z dzieckiem na ten grunt.


Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski", 21/2011