Wycięcie samosiejek, a premia zalesieniowa

31 maja 2011 09:09 2011 Wersja do druku

Posiadam grunt rolny, który spełnia wszystkie wymogi, by otrzymać wsparcie na zalesienie, lecz od kilku lat już go nie użytkuję i trochę zarósł. Drzewka nie są jeszcze w takim wieku, aby wymagane było pozwolenia na wycinkę z gminy. Czy gdybym wycięła te drzewka i w tym roku coś tam np. posiała, to czy wtedy przysługiwać mi będzie premia zalesieniowa przez 15 lat?Premia zalesieniowa jest wypłacana beneficjentom, którzy spełnili kryteria kwalifikowalności dla schematu I „zalesianie gruntów rolnych”. Przepisy mówią, iż rolnik może zalesić grunt stanowiący grunt orny albo sad, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza, zgodnie z normami określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Wobec powyższego wszystkich rolników Ubiegających się o płatności związane z powierzchnia obowiązują zasady wzajemnej zgodności, które m.in. określają normy dobrej kultury rolnej, zgodne z ochrona środowiska. Jeżeli mówimy o tymczasowym zaprzestaniu uprawy roślin, z którym mamy tutaj do czynienia, to należy się odnieść do przepisów w zakresie gruntów ugorowanych. W przypadku, gdy na gruntach ugorowanych nie przeprowadzono koszenia lub zabiegów uprawowych zapobiegających występowaniu i rozprzestrzenianiu chwastów co najmniej raz w roku w terminie do dnia 31 lipca, można mówić o złamaniu tej normy, a więc niespełnieniu kryterium kwalifikowalności powierzchni do płatności zalesieniowych. Oczywiście, rolnik może podjąć działania naprawcze i przywrócić użytkowanie gruntu w ramach dobrej kultury rolnej. Takie użytkowanie gruntu może zostać potwierdzone m.in. w planie zalesienia sporządzonym przez właściwego nadleśniczego. W niektórych przypadkach ubiegania się o pomoc na zalesianie niezbędna jest mapa sporządzona przez uprawnionego geodetów, który również może wskazać obecny charakter użytkowania gruntów Przeznaczonych do zalesienia. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że grunt rolny porośnięty drzewami lub krzewami do 50 szt./ha uznajemy za prowadzony w dobrej kulturze rolnej. Natomiast zawsze należy rozważyć w takich sytuacjach, czy nie lepiej jest wyprowadzić już pojawiające się młode pokolenie lasu, jako sukcesję naturalną i ubiegać się o pomoc w schemacie II „zalesienie gruntów innych niż rolne”. To prawda, że przyniesie ono mniej korzyści finansowych, ale za to wymaga też niższych nakładów pracy. Poza tym las, który jest Pani własnością, szybciej wejdzie w wiek umożliwiający użytkowanie drewna.

Porad udziela: Bartosz Sołek z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Las Polski" 10/2011