"Leśnictwo i Prawo. Praktyka a Nauka. Stan obecny i perspektywy zmian" - 20-22 maja 2015 r.

2 kwietnia 2015 10:40 2015 Wersja do druku

Organizatorami Ogólnopolskiego Sympozjum "Leśnictwo i Prawo. Praktyka a Nauka. Stan obecny i perspektywy zmian" są Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Stowarzyszenie Instytut Prawnych Aspektów Gospodarowania Środowiskiem (IPAGŚ).


Sympozjum odbędzie się w Białowieży w Hotelu Białowieskim w dniach 20-22 maja 2015 r. W trakcie Sympozjum poddane pod dyskusję zostaną  zagadnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania leśnictwa a wszystko to celem konfrontacji stanowisk przedstawicieli nauki i praktyki. Wydarzenie ma zwrócić uwagę na szczególną rolę współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki (przede wszystkim wydziałami leśnymi oraz wydziałami prawa) i praktyki (w szczególności Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe) w zakresie szeroko rozumianego prawa leśnego i gospodarki leśnej, dzięki której możliwe będzie wprowadzenie w przyszłości optymalnych regulacji prawnych. Celem jest również wysłuchanie głosu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i dyskusja na temat problemów związanych z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Podczas Sympozjum będę poruszane następujące zagadnienia:

1. Problemy interpretacyjne występujące na gruncie prawa leśnego. Obecny stan prawny i propozycje zmian ze szczególnym uwzględnieniem zachowania obecnego statusu PGL Lasy Państwowe.

2. Stan obecny i kierunki zmian w prawie łowieckim.

3. Kwestie szkód w lasach ze szczególnym uwzględnieniem szkodnictwa leśnego. Problematyka ASF.

4. Aspekty podatkowe w działalności PGL Lasy Państwowe (ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości leśnych).

5. Problematyka kontroli nad działalnością PGL Lasy Państwowe (NIK).

6. Prawne i pozaprawne aspekty gospodarowania lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.


Wszelkie informacje o Sympozjum znajdą Państwo na stronie internetowej organizatorów >>>


"Las Polski" objął patronatem Sympozjum.