Z zagranicy 10/2023

30 maja 2023 06:15 2023 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy – Kontraktowa ochrona przyrody w lasach

Niemcy – Myśliwi krytykują leśników

Francja – Niezbyt optymistyczne prognozy na rok 2023

Słowacja – Współpraca lasów państwowych z Pro Silva Slovakia


 


Bawaria, Niemcy

Kontraktowa ochrona przyrody w lasach

Bawarscy prywatni i samorządowi właściciele lasów wykazują coraz większe zainteresowanie rządowym programem kontraktowej, dobrowolnej ochrony przyrody w lasach. Świadczy o tym liczba i wartościowy wolumen składanych przez nich wniosków o odpowiednie płatności subwencyjne. W samym 2022 r. bawarskie władze wyasygnowały na subwencje wypłacane w ramach ochrony kontraktowej 11,4 mln euro. To o 1 mln euro więcej niż w roku wcześniejszym. Bawarscy właściciele lasów mogli otrzymywać płatności za zachowanie drzew habitatowych i drewna martwego oraz za pozostawienie lasu do naturalnego rozwoju i wiele innych dobrowolnych świadczeń na rzecz ochrony przyrody leśnej. Od 2015 r. Bawaria wyasygnowała w sumie na ochronę kontraktową przeszło 50 mln euro.

Bawarscy właściciele lasów mogli otrzymywać płatności m.in. za zachowanie drzew habitatowych i drewna martwego

Fot. www.adobe.stock.com

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy

Myśliwi krytykują leśników

Niemiecki Związek Łowiecki (DJV) ostro kry tykuje Niemiecką Radę Gospodarki Leśnej (DFWR) – polityczną reprezentację branży leśnej w Niemczech. Powodem jest stanowisko w sprawie gospodarki łowieckiej przedstawione ostatnio przez DFWR. Zdaniem DJV stanowisko to świadczy o braku aktualnej fachowej wiedzy z zakresu biologii dzikich zwierząt.

DFWR trzyma się niesprawdzonych teorii sprzed dziesięcioleci, zamiast przedstawiać przyszłościowe rozwiązania – twierdzi dr Dirk-Henner Wellershoff, odpowiedzialny za lasy w zarządzie DJV. Myśliwi uważają, że problem konfliktu las – zwierzyna jest widziany przez DFWR w niewłaściwym świetle. Zdaniem DJV szkody wyrządzane w lesie przez zwierzynę wynikają bowiem nie tyle z jej zbyt dużej liczebności, ile z niekorzystnego rozmieszczenia populacji dzikich zwierząt w siedliskach. Dlatego myśliwi postulują wprowadzenie do praktyki gospodarki leśnej planowania przestrzennego opartego na biologii dzikich zwierząt. Zdaniem DJV należy dążyć do zintegrowanego zarządzania populacjami dzikich zwierząt i siedliskami na podstawie ekologicznej i społeczno-ekonomicznej. Nowelizacja niemieckiej federalnej ustawy o lasach daje taką możliwość. Myśliwi uważają również, że pozyskania zwierzyny płowej nie powinno się planować w oparciu o wyniki inwentaryzacji szkód od zgryzania, ponieważ nie są one wystarczająco miarodajne dla potrzeb szacowania stanu liczebnego dzikich zwierząt.

Myśliwi z DJV uważają, że szkody wyrządzane w lesie przez zwierzynę wynikają z niekorzystnego jej rozmieszczenia w siedliskach

Fot. www.adobe.stock.com

Źródło: www.pirsch.de


Francja

Niezbyt optymistyczne prognozy na rok 2023

O ile rok 2022, który cechował się wzrastającym popytem i zwyżkującymi cenami produktów francuskiej branży leśno-drzewnej, był dla niej wyjątkowo pomyślny, o tyle prognozy na rok 2023 są niezbyt obiecujące. Inflacja i spadek aktywności gospodarczej mogą spowodować spadek cen drewna, zwłaszcza iglastego.

Na przełomie lat 2022/23 wprawdzie rosły jeszcze we Francji ceny liściastego drewna budulcowego, zwłaszcza dębowego i bukowego, oraz drewna opakowaniowego, ale ceny iglastej tarcicy konstrukcyjnej już wyraźnie zniżkowały, i to pomimo utrzymywania się dużego popytu na nią w niektórych regionach. Wiele wskaźników ekonomicznych sygnalizuje wchodzenie gospodarki w recesję. Wzrost PKB gwałtownie spada w większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych i Chinach, choć w zachodnich krajach strefy euro skala obniżek jest mniej drastyczna. Inflacja (8% w Stanach Zjednoczonych i 9,2% w strefie euro w 2022 r.) zmniejsza siłę nabywczą i zwiększa koszty produkcji.

We Francji inflacja jest niższa od średniej europejskiej, ale regres zaznaczający się na ryn kach międzynarodowych wpłynie bez wątpienia na rynek francuski, nawet jeśli tamtejszy system kontraktowania dostaw drewna działa stabilizująco na jego ceny. Konkurenci Francuzów, zwłaszcza Niemcy i Skandynawowie, którzy również stoją w obliczu zniżkujących cen drewna po drugiej stronie Atlantyku, będą zapewne starali się zwiększyć eksport na rynek francuski. W rezultacie francuska branża leśno-drzewna stanie przed dużymi wyzwaniami.

Źródło: www.onf.fr


Słowacja

Współpraca lasów państwowych z Pro Silva Slovakia

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), które zarządzają słowackimi lasami państwowymi, podpisały ze stowarzyszeniem obywatelskim Pro Silva Slovakia memorandum o długofalowej współpracy przy rozwijaniu gospodarki leśnej bliskiej przyrody. Przestawienie się na taki model gospodarki leśnej jest według LSR przesłanką zachowania zdrowych, efektywnie pełniących wszystkie swoje funkcje lasów dla przyszłych pokoleń.

Słowacja była jednym z jedenastu europejskich krajów, które w 1989 r. założyły w Słowenii federację Pro Silva Europe, promującą gospodarkę leśną bliską procesów naturalnych jako alternatywę dla krótkich cykli produkcyjnych ze zrębami zupełnymi. Organizacja ta działa dziś w 32 państwach. Jej polskim członkiem jest sekcja Pro Silva Polonia działająca w ramach Polskiego Towarzystwa Leśnego. Przewodniczy jej Daniel Lemke, nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek.

Lasy Republiki Słowackiej (LSR) zaliczają obecnie przeszło 70 tys. ha swoich drzewostanów do kategorii Pro Silva. Obejmuje ona lasy, w których praktykowana jest gospodarka leśna bliska przyrody, zgodna z zaleceniami europejskiej federacji. Gospodarka leśna bliska przyrody została zdefiniowana w znowelizowanej słowkiej ustawie o lasach. Jest również ujęta w deklaracji programowej rządu Słowacji.

LSR mają pod swoim zarządem blisko 900 tys. ha lasów, co stanowi ok. 43% wszystkich lasów Słowacji. Od 1999 r. działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Zatrudniają średnio ok. 3300 pracowników, w tym 1200 robotników. Pozyskują rocznie blisko 3,8 mln m3 drewna przy przyroście rocznym 5,5 mln m3 i realizują ok. 47% całości dostaw surowca drzewnego na słowacki rynek.

Moment podpisania memorandum pomiędzy LSR i Pro Silva Slovakia

Fot. www.facebook.com/ProSilvaSlovakia

Źródło: www.lesmedium.sk

Opr. A.S.