Z zagranicy 21/2022

24 października 2022 09:06 2022 Wersja do druku

Świat – Globalna mapa klimatycznego zagrożenia lasów

LitwaUkraina – Model litewskiego leśnictwa wzorem dla Ukraińców

Chiny – Wielki program ochronno-zalesieniowy

Austria – Pozytywne wyniki wielkoobszarówki


 


Świat

Globalna mapa klimatycznego zagrożenia lasów

Naukowcy z siedmiu instytucji w Europie i Stanach Zjednoczonych sporządzili pierwszą globalną mapę zagrożeń lasów ekstremami klimatycznymi. Podstawę do przygotowania mapy stanowiło oszacowanie – za pomocą globalnych modeli roślinności – prawdopodobieństwa obniżenia absorbcji węgla przez lasy do końca XXI wieku. Na dalszym etapie prac naukowcy ocenili związane z klimatem ryzyko takich zaburzeń jak wielkoobszarowe zamieranie lasów. Wykorzystali do tego analizy danych pozyskanych w ciągu ostatnich lat za pośrednictwem systemów satelitarnych.

Z mapy wynika, że w Europie Środkowej i Zachodniej najbardziej zagrożone ekstremami klimatycznymi, utratą gatunków roślin i obniżoną absorbcją węgla są lasy w Niemczech, Francji i Czechach. Klimatyczne zagrożenie lasów w Polsce jest znacznie mniejsze. Prognoza globalnego rozwoju lasów w warunkach zmieniającego się klimatu cechuje się jednak jeszcze znaczną niepewnością. Konieczne są dalsze badania. Trzeba też stworzyć solidniejszą bazę danych i udoskonalić metody modelowania. Dynamiczna forma mapy zagrożenia klimatycznego lasów jest dostępna na www.wilkescenter.utah.edu/tools/
globalforestclimaterisk
.

Źródło: www.forstpraxis.de

Fot. www.wilkescenter.utah.edu/tools/globalforestclimaterisk/


Litwa – Ukraina

Model litewskiego leśnictwa wzorem dla Ukraińców

Ukraińskie władze interesują się doświadczeniami Litwy w reformowaniu zarządzania lasami państwowymi. Były one tematem spotkania litewskiego wiceministra środowiska Danasa Augutisa i specjalistów z jego resortu z ukraińskimi wiceministrami ekologii i zasobów naturalnych: Rusłanem Gre-czanikiem, Serhijem Własenko i Ołeksandrem Krasnoluckim zorganizowanego w sierpniu 2022 roku. Ukraina, wzorując się na Litwie, planuje połączenie swoich regionalnych państwowych gospodarstw leśnych w jedno przedsiębiorstwo.

– Doświadczenia Litwy w reformowaniu zarządzania lasami państwowymi i zespalaniu gospodarstw leśnych są całkiem świeże. Transformacja już przynosi efekty: poprawia się stan lasu, nie występują różnice w wynagrodzeniach leśników wykonujących tę samą pracę w różnych częściach kraju, firma jest stabilna, rentowna i ma ambitne cele – informował Danas Augutis.

Pięć lat temu na Litwie połączono 42 nadleśnictwa państwowe, które miały status odrębnych przedsiębiorstw, w jedno przedsiębiorstwo państwowe – Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU), które obecnie składa się z 26 nadleśnictw. Działalność VMU kontroluje rada nadzorcza, której członków powołuje litewskie Ministerstwo Środowiska na okres czterech lat. W radzie zasiada jeden delegat Ministerstwa Środowiska, trzech specjalistów niezależnych od VMU i jeden reprezentant załogi. Dyrektor generalny VMU jest wyłaniany w drodze konkursu i powoływany decyzją Ministerstwa Środowiska.

Na sierpniowym spotkaniu zdalnym przeanalizowano obecną sytuację w ukraińskim leśnictwie państwowym i uzgodniono, że szczegółowy plan jego reformy zostanie omówiony podczas najbliższej wizyty na Ukrainie litewskiego ministra środowiska Simonasa Gentvilasa i litewskich specjalistów z różnych dziedzin. – Taka wymiana doświadczeń jest niezwykle przydatna, ponieważ pomaga nam znaleźć dobre rozwiązania, służące efektywnemu reformowaniu gospodarki leśnej na Ukrainie – konkludował Serhij Własenko.

Warto tu wspomnieć, że wcześniej Rusłan Striłeć, ukraiński minister ekologii i zasobów naturalnych, i Simonas Gentvilas poczynili uzgodnienia co do praktycznej pomocy Litwy w poprawie stanu środowiska Ukrainy i intensyfikacji procesu ukraińskiej integracji europejskiej. Litwa przekaże Ukraińcom samochody dla leśników i pracowników parków narodowych, a także pięć wozów strażackich, 25 różnych pojazdów samochodowych, dwie łodzie i 300 kompletów odzieży strażackiej. Kilka SUV-ów trafi do strefy działań wojennych, gdzie będą wykorzystywane do zbierania dowodów na szkody wyrządzone środowisku. Litwa pomoże również w tworzeniu nowo ustanowionego Parku Narodowego „Puszcza Radziwiłła”, w którym restytuowane są tereny podmokłe.

Źródło: https://am.lrv.lt


Chiny

Wielki program ochronno-zalesieniowy

Czternasty chiński plan pięcioletni zakłada, że w Państwie Środka do 2025 r. zostanie zalesionych ok. 33,3 mln hektarów gruntów, a lesistość wzrośnie do 24,1%. Natomiast do 2030 r. ma zostać w Chinach posadzonych lub objętych specjalną ochroną 70 mld drzew.

W urzeczywistnieniu planu zamierza wesprzeć Chińczyków międzynarodowa organizacja 1t.org. Plan obejmuje działania z zakresu kształtowania miejskich terenów leśnych, zazieleniania i zalesiania, w tym siew nasion z powietrza, regenerację zdegradowanych ekosystemów leśnych i pielęgnację lasów. Ponadto obywatele mają być mobilizowani do uczestniczenia w dobrowolnych akcjach sadzenia drzew. Organizacja 1t.org postawiła sobie za cel zasadzenie i objęcie ochroną biliona drzew do 2030 roku. Wspiera działania ochronno-zalesieniowe nie tylko w Chinach, lecz także w Amazonii, Indiach, Stanach Zjednoczonych i strefie Sahelu.

Źródło: www.forstpraxis.de

Fot. www.adobe.stock.com


Austria

Pozytywne wyniki wielkoobszarówki

Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Regionów i Gospodarki Wodnej (BML) Austrii oraz austriackie Związkowe Centrum Badawcze Leśnictwa (BFW) w lipcu 2022 r. przedstawiły wspólnie wyniki austriackiej wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, przeprowadzonej w latach 2016–21. Mimo dużych wyzwań, jakie stawia przed lasami zmiana klimatu, wyniki ostatniej wielkoobszarówki są generalnie dobre. W ciągu ostatnich dziesięciu lat austriacka powierzchnia leśna zwiększała się średnio o 6 ha dziennie. Obecnie wynosi przeszło 4 mln ha, co stanowi 47,9% całkowitej powierzchni Austrii. Najbardziej lesistymi austriackimi krajami związkowymi są Styria (62%), Karyntia (61%), Salzburg (52%) i Górna Austria (42%).

Zgodnie z danymi inwetaryzacyjnymi, w austriackich lasach pozyskuje się 89% ich przyrostu. Zapas drzewostanów sięga 1,2 mld m3 brutto. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ilość drewna martwego, mającego duże znaczenie dla bioróżnorodności, wzrosła o 18%. Poprawiła się struktura gatunkowa lasów: powierzchnia litych drzewostanów iglastych zmalała o 6%, a powierzchnia mieszanych drzewostanów liściastych i litych drzewostanów liściastych zwiększyła się odpowiednio o 6% i 8%. Powierzchnia szkód od zgryzania utrzymuje się jednak na zbyt wysokim poziomie (420 tys. ha).

Wieloobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w Austrii opiera się zarówno na informacjach gromadzonych przez specjalistów na przeszło 11 tys. powierzchni próbnych, jak i na danych pozyskiwanych za pośrednictwem obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych. 

Źródło: www.waldverband.at

Fot. www.adobe.stock.com

Opr. A.S.