Z zagranicy 24/2021

16 grudnia 2021 05:51 2021 Wersja do druku

Litwa – Zmiany w Łowieckim Kolegium Doradczym

Niemcy – Zażądali 10 tysięcy dodatkowych etatów

Szwajcaria – Leśny środek kraju wędruje na południowy wschód

Słowacja – Jubileusz 20-lecia pedagogiki leśnej

Czechy – Raport o stanie lasów w 2020 roku

Szwecja – Nadal dużo posuszu świerkowego

 Litwa

Zmiany w Łowieckim Kolegium Doradczym

Aby uczynić dyskusję nad kwestiami łowieckimi bardziej przejrzystą, litewskie Ministerstwo Środowiska rozszerzyło skład Łowieckiego Kolegium Doradczego. W gremium znalazło się więcej przedstawicieli różnych organizacji i instytucji. Jego członkowie mogą zapraszać na posiedzenia kolegium własnych ekspertów. – Określając skład kolegium, mieliśmy na uwadze zapewnienie równowagi reprezentacji myśliwych, przyrodników i naukowców. Mamy nadzieję, że gdy kolegium zacznie działać, łatwiej będzie rozpraszać obawy i myśliwych, i opinii publicznej – mówi Marius Čepulis, doradca ministra środowiska.

W nowym kolegium wyodrębniono następujące sekcje: ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, biogospodarka oraz zachowanie tradycji łowieckich. W każdej sekcji jest reprezentowanych siedem instytucji i organizacji. W skład kolegium wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i podległych mu jednostek, innych instytucji państwowych, placówek naukowych, pozarządowych organizacji ekologicznych, myśliwych, rolników, zrzeszeń leśnych i stowarzyszeń właścicielskich. Gremium podejmuje decyzje w drodze konsensusu, a w razie nieosiągnięcia porozumienia – w głosowaniu jawnym. Kadencja kolegium trwa pięć lat.

Źródło: https://am.lrv.lt/

Doradca litewskiego ministra środowiska Marius Čepulis, ornitolog i fotograf, podkreśla, że nowy skład łowieckiego kolegium uwzględnia reprezentację wszystkich zainteresowanych stron


Niemcy

Zażądali 10 tysięcy dodatkowych etatów

Pod koniec września 2021 r. odbyły się u naszych zachodnich sąsiadów wybory do Bundestagu – parlamentu federacji niemieckiej. Jak wszędzie w Europie kampania wyborcza była dla różnych grup społecznych okazją do głośnego i stanowczego wyartykułowania ich żądań wobec polityków. Wśród postulatów wyborczych nie zabrakło głosu branżowej korporacji leśników. I tak Związek Leśników Niemieckich (BDF) zażądał stworzenia w całych Niemczech 10 tys. dodatkowych miejsc pracy dla leśników. Ulrich Dohle, przewodniczący BDF, zaznaczył, że w ciągu ostatnich 30 lat niemiecki personel leśny został zredukowany o przeszło połowę. W związku z tym publiczne gospodarstwa leśne musiały skoncentrować się na wypracowywaniu zysków, co skutkuje zaniedbaniami w wypełnianiu świadczeń na rzecz społeczeństwa.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwajcaria

Leśny środek kraju wędruje na południowy wschód

Powierzchnia leśna Szwajcarii zwiększa się nierównomiernie w jej regionach, tak że leśne centrum tego kraju przesuwa się w kierunku południowo-wschodnim. W ciągu ostatnich ośmiu lat, które upłynęły między trzecią a czwartą krajową inwentaryzacją lasów, przesunięcie to wyniosło 460 m. Natomiast od czasu pierwszej inwentaryzacji krajowej (1983–85) leśny środek Szwajcarii przewędrował 3,2 km ku południowemu wschodowi. Teraz znajduje się blisko geograficznego środka tego kraju w kantonie Obwalden. Tempo wędrówki zmniejszyło się jednak ze 130 do 60 m rocznie. Wzrost lesistości Szwajcarii jest wynikiem zaniechania gospodarki rolnej w wielu regionach górskich. Od czasu trzeciej krajowej inwentaryzacji lasów (2004–2006) szwajcarska powierzchnia leśna zwiększyła się mniej więcej o 300 km2.

Źródło: www.forstpraxis.de


Słowacja

Jubileusz 20-lecia pedagogiki leśnej

W ciągu minionych 20 lat wyszkolono na Słowacji 385 pedagogów leśnych. Koordynatorem działalności w zakresie pedagogiki leśnej jest u naszych południowych sąsiadów Krajowe Centrum Leśnictwa. Z okazji jubileuszu wydano specjalną publikację – „Encyklopedię gier i zabaw w pedagogice leśnej”. Pedagogika leśna jest prowadzona na Słowacji od 2001 r. w ramach edukacji ekologicznej. Krajowe Centrum Leśnictwa realizuje program edukacyjny „Pedagogika leśna dla leśników”. W ciągu 20 lat wypracowano kompleksowy system pedagogiki leśnej. Stworzono profil identyfikacji wizualnej i portal internetowy (www.lesnapedagogika.sk). W 2007 r. Słowacja została członkiem Europejskiej Sieci Pedagogów Leśnych oraz Sekcji Pedagogiki Leśnej Sieci Edukatorów Leśnych.

Źródło: www.lesmedium.sk


Czechy

Raport o stanie lasów w 2020 roku

Czeski rząd przyjął 27 września 2021 r. raport o stanie lasów w 2020 roku. Był to kolejny niekorzystny rok dla gospodarki leśnej w Czechach. Masa użytków przygodnych wyniosła 33,91 mln m3 . To o 2,97 mln m3 więcej niż w roku 2019. Rozmiar odnowień na powierzchniach poklęskowych sięgnął 40,3 tys. ha.

– Stan lasu odbił się również na sytuacji ekonomicznej właścicieli lasów. Średni wynik ekonomiczny w rozpatrywanym okresie wyniósł zaledwie 1291 koron czeskich na hektar lasu. Co prawda wzrósł o 640 koron/ha rok do roku, ale było to głównie rezultatem dotacji wypłaconych z budżetu państwa. Bez wsparcia dotacyjnego łączny wynik ekonomiczny we wszystkich kategoriach własności leśnej spadłby do straty o średniej wartości -2407 koron/ha lasu – podkreślił Vojtěch Bílý, rzecznik prasowy Ministerstwa Rolnictwa, które w Czechach nadzoruje gospodarkę leśną. W 2020 r. czeskie Ministerstwo Rolnictwa wyasygnowało ze swojego budżetu prawie 1,2 mld koron na subsydia na gospodarkę leśną. Oprócz tego wypłaciło właścicielom lasów w sumie ok. 7 mld koron kompensaty skutków klęski kornika w lasach.

Źródło: www.lesmedium.sk


Szwecja

Nadal dużo posuszu świerkowego

W krainach Svealand i Götaland kornik drukarz wyrządził bardzo duże szkody także w 2021 roku. Niemniej w większości miejsc rozmiar strat był mniejszy niż w 2020 roku. Zgodnie z wynikami wstępnej inwentaryzacji łupem szkodnika padło blisko 5 mln m3 świerkowych zasobów drzewnych (co najmniej 3 mln m3 w krainie Svealand i ok. 1,7 mln m3 w krainie Götaland). g danych z przełomu sierpnia i września 2021 r. jedynie mniej niż połowa świerków zasiedlonych przez kornika została ścięta, wyrobiona i wywieziona z lasu. Reszta pozostała na pniu. Wstępną inwentaryzację szkód przeprowadziła Agencja Leśna (jednostka nadzorująca gospodarkę leśną w Szwecji) we współpracy z firmami leśno-drzewnymi i organizacją niezarobkową Skogssällskapet (fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów i innych użytków). C

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Opr. A.S.