Z zagranicy 23/2021

30 listopada 2021 09:00 2021 Wersja do druku

Dolna Saksonia, Niemcy – Przejście na subsydiowanie bezpośrednie

Niemcy – Krajowa sieć teledetekcji leśnej

Świat – Owady a uwalnianie CO2 z drewna martwego

Litwa – Niezwiększanie rozmiaru pozyskania drewnaDolna Saksonia, Niemcy

Przejście na subsydiowanie bezpośrednie

System opieki nad lasami niepaństwowymi w landzie Dolna Saksonia ma zostać przestawiony do 2024 r. na subsydiowanie bezpośrednie. W 2022 r. startują cztery projekty pilotażowe, w których wypróbowane zostaną modele wsparcia kierowanego bezpośrednio do wszystkich tych właścicieli lasów, którzy skupieni są w zrzeszeniach leśnych. Resort rolnictwa w rządzie Dolnej Saksonii powołał zespół roboczy, w którym reprezentowani są wszyscy interesariusze dolnosaksońskich lasów niepaństwowych. Oprócz przedstawicieli organizacji właścicieli lasów w skład zespołu weszli reprezentanci przedsiębiorców leśnych i podmiotów świadczących usługi opieki nad lasami.

Jak dotąd za fachowe doradztwo leśne i usługową opiekę nad lasami prywatnymi odpowiedzialne są w Dolnej Saksonii dwa podmioty: Izba Rolnicza Dolnej Saksonii (LWK), która troszczy się o 560 tys. ha lasów prywatnych, oraz Dolnosaksońskie Lasy Krajowe (NLF), zarządzające lasami państwowymi i mające w swojej pieczy 80 tys. lasów zrzeszeń leśnych o charakterze spółdzielczym. LWK i NLF otrzymują od landu odpowiednie dotacje celowe. Jednak w sytuacji obecnego kryzysu klimatycznego w lasach Ministerstwo Rolnictwa Dolnej Saksonii, któremu w tym landzie podlega gospodarka leśna, zapowiedziało drastyczną redukcję dotacji dla tych jednostek. Zaoszczędzone przez to środki finansowe zostaną przeznaczone właśnie na subsydia kierowane bezpośrednio do prywatnych właścicieli lasów.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy

Krajowa sieć teledetekcji leśnej

Od 1 sierpnia 2021 r. działa w niemieckim Państwowym Federalnym Instytucie Badawczym im. Johanna Heinricha von Thünen (TI), w oddziale w Eberswalde, Biuro Sieci Copernicus „Las”. Biuro pełni funkcję jednostki łącznikowej, zapewniającej kontakt między wszystkimi interesariuszami lasów i specjalistami w dziedzinie teledetekcji.

Rozwiązania dostępne w ramach satelitarnej sieci Copernicus pozwalają na pozyskiwanie charakteryzujących się dużą rozdzielczością
czasową i przestrzenną danych o szkodach w lasach, różnorodności struktur zbiorowisk leśnych i o ich składzie gatunkowym. W przypadku pożarów lasów umożliwiają szybkie skartowanie ich zasięgu i określenie intensywności ognia. Biuro Sieci Copernicus „Las” powstało z inicjatywy Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Finansowane jest przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Źródło: www.forstpraxis.de


Świat

Owady a uwalnianie CO2 z drewna martwego

W ramach globalnego projektu badawczego, koordynowanego przez Uniwersytet Würzburski i Politechnikę Monachijską, określono stopień wpływu owadów na uwalnianie CO2 z drewna martwego.

Na 55 stanowiskach leśnych na sześciu kontynentach wyłożono sztuki drewna przeszło 140 gatunków drzew, aby zbadać zależność pomiędzy tempem rozkładu próbek a klimatem. Każdorazowo połowa próbek znajdowała się w klatkach z siatki o drobnych oczkach, zapobiegającej zasiedleniu drewna przez owady.

Wyniki badań (opisane przez Seibolda i in. w czasopiśmie „Nature” w artykule „The contribution of insects to global forest deadwood decomposition”) dowodzą, że wpływ owadów na uwalnianie CO2 zależy w bardzo dużym stopniu od klimatu. – Na podstawie wyników eksperymentu mogliśmy stworzyć model udziału drewna martwego w globalnym obiegu węgla – mówi Rupert Seidl, profesor dynamiki ekosystemów i zagospodarowania lasu na Politechnice Monachijskiej. Na świecie jest rocznie uwalnianych z drewna martwego 10,9 gigaton węgla. Część tego węgla trafia do gleby, część – do atmosfery. Ilość węgla uwalnianego z drewna martwego odpowiada 115% emisji pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Aż 93% tej ilości przypada na lasy tropikalne. Natomiast w lasach umiarkowanych i północnych szerokości geograficznych węgiel pozostaje długo związany w drewnie martwym. Ustalono, że udział owadów w rozkładzie drewna wynosi blisko 1/3 i ogranicza się w zasadzie do strefy tropikalnej. W lasach umiarkowanych i północnych szerokości geograficznych wpływ owadów na rozkład drewna jest niewielki.

Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa

Niezwiększanie rozmiaru pozyskania drewna

Ograniczenie rozmiaru pozyskania drewna w przyszłości do dotychczasowego poziomu ma zapewnić zmniejszenie stopnia ingerencji w najbardziej wrażliwe drzewostany. Powierzchniowy etat cięć w litewskich lasach państwowych ustalony na 2022 r. będzie taki sam jak w ostatnich latach: użytkowaniem zostanie objęte niespełna 11,3 tys. ha spośród przeszło 1 mln ha państwowych drzewostanów.

– Całkowity etat pozostanie na dotychczasowym poziomie. Roczna powierzchnia cięć będzie o 479 ha mniejsza od założonej w 2018 r. przez poprzedni rząd – mówi Danas Augutis, wiceminister środowiska. W najwrażliwszych drzewostanach rozmiar cięć zostanie zmniejszony o połowę. Użytkowanie lasu ulegnie również znacznemu ograniczeniu w olsach, na terenach podmokłych ważnych dla bioróżnorodności i siedliskach o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty. Natomiast powierzchniowy etat cięć w lasach sosnowych, które mają największą powierzchnię na Litwie, wzrośnie o prawie 300 ha.

  • Na Litwie użytkowaniu podlega średnio 1% lasów państwowych rocznie, a maszyny leśne wracają do tego samego lasu średnio po 100 latach –dopowiada wiceminister. W lasach gospodarczych pozyskanie drewna brutto nie przekracza 70% przyrostu rocznego. C

Źródło: www.am.lrv.lt

Opr. A.S.