Z zagranicy 8/2021

8 lipca 2021 08:51 2021 Wersja do druku

Kanada – Wystartował federalny program zalesieniowy

Słowacja – Projekt poprawy stanu obszarów Natura 2000

Szwecja – Największe w historii szkody od kornika

 



Kanada

Wystartował federalny program zalesieniowy

Kanadyjski rząd federalny w grudniu 2020 r. uruchomił 10-letni program posadzenia 2 mld drzew w ramach zalesień na terenach zurbanizowanych i restytucji lasu na powierzchniach dotkniętych klęskami pożarów i szkodników owadzich. Program, na którego realizację rząd przeznaczył 3,16 mld dolarów, ma umożliwić ograniczenie kanadyjskiej emisji gazów cieplarnianych o 12 megaton do 2050 r. i stworzenie 4,3 tys. nowych miejsc pracy.

Tegorocznej wiosny rząd planuje rozpocząć sadzenie drzew na terenach zurbanizowanych w całym kraju. Budowa infrastruktury obsługującej program rozpoczęła się pod koniec 2020 roku. Zawierane są długookresowe układy partnerskie. Rząd dąży przy tym do zacieśnienia swoich związków z firmami zajmującymi się gospodarką leśną, stowarzyszeniami reprezentującymi branżę leśno-drzewną i przedsiębiorstwami prowadzącymi szkółki leśne i plantacje nasienne. Współpracuje również ze społecznościami ludności rdzennej, samorządami, organizacjami zainteresowanymi wspieraniem inicjatyw sadzenia drzew na dużą skalę, zrzeszeniami właścicieli lasów, prywatnymi właścicielami gruntów i z wieloma innymi grupami. Program przewiduje monitoring udatności zalesień i pomiar ilości sekwestrowanego przez nie węgla. W ramach normalnego odnawiania lasu kanadyjska branża leśno-drzewna sadzi ok. 600 mln sadzonek rocznie. Rządowy plan posadzenia dodatkowo 2 mld drzew został przyjęty z zadowoleniem przez Stowarzyszenie na rzecz Produktów Branży Leśno-Drzewnej w Kanadzie (FPAC). – Mamy wypróbowaną, przetestowaną i funkcjonalną sieć partnerów oraz najlepsze na świecie know-how właśnie tutaj, w Kanadzie, dzięki czemu możemy z powodzeniem sadzić drzewa na dużą skalę – mówi Derek Nighbor, prezes i dyrektor generalny FPAC. Federalny program zalesień został pozytywnie oceniony również przez organizację Sustainable Forestry Initiative (SFI), firmującą jeden z systemów certyfikacji lasów stosowanych w Kanadzie, i niezarobkową organizację Project Learning Tree Canada (PLT Canada), wspierającą młodych ludzi wkraczających na kanadyjski rynek zielonych miejsc pracy.

Źródło: www.woodbusiness.ca


Słowacja

Projekt poprawy stanu obszarów Natura 2000

Słowackie Ministerstwo Środowiska przedstawiło w grudniu 2020 r. pierwszy długofalowy zintegrowany projekt LIFE mający na celu poprawę stanu obszarów Natura 2000 i ich połączeń, wzmocnienie stosownego zaplecza kadrowego i podniesienie świadomości ekologicznej na Słowacji. Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 10 lat.

Jego fundusz wyniesie 16,5 mln euro, z czego prawie 10 mln euro będzie pochodzić ze środków unijnych. W planach są m.in. działania z zakresu rewitalizacji rzek, ochrony siedlisk torfowiskowych oraz restytucji muraw i mokradeł. Oprócz Ministerstwa Środowiska w realizację projektu zaangażowane są takie instytucje i organizacje, jak: Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej, WWF Słowacja, Krajowe Centrum Leśnictwa, Instytut Ekologii Stosowanej „Daphne”, Słowackie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Instytucjami współpracującymi są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Słowacka Agencja Środowiska i Politechnika w Zwoleniu.

Źródło: www.lesmedium.sk


Szwecja

Największe w historii szkody od kornika

Zgodnie z ostatecznymi wynikami inwentaryzacji szkód wyrządzonych w szwedzkich lasach przez kornika drukarza jego łupem w 2020 r. padło prawie 8 mln m3 świerkowych zasobów drzewnych. Wyjątkowo suche lato roku 2018 nadal mocno daje się we znaki szwedzkim drzewostanom świerkowym.

Pomimo bardziej zróżnicowanej letniej pogody i wielu wysiłków podejmowanych w ciągu ostatnich dwóch lat w celu zwalczania kornika drukarza nadal mamy poważne problemy ze szkodami – mówi Lennart Svensson, krajowy koordynator ds. szkód w lasach w szwedzkiej Agencji Leśnej, która nadzoruje gospodarkę leśną w Szwecji. Inwentaryzacja ubiegłorocznych szkód została przeprowadzona przez Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU) na zlecenie Agencji. W 2020 r. szkodnik masowo zasiedlał świerki zwłaszcza we wschodnich częściach krain Götaland i Svealand. – Całkowite szkody są mniej więcej takie same w obu regionach, ale w przeliczeniu na hektar większy rozmiar osiągają w krainie Svealand, ponieważ mamy tam mniej lasów świerkowych niż w krainie Götaland – dodaje Sören Wulff, specjalista ds. analiz środowiskowych w SLU. Łączna miąższość uszkodzonych zasobów drzewnych w krainach Götaland i Svealand wyniosła odpowiednio 4,1 mln i 3,8 mln m3. Zgodnie z danymi z września i października, tylko ¼ drzew zasiedlonych do tego czasu przez kornika została ścięta, wyrobiona i wywieziona z lasu. Reszta pozostała na pniu.

Podstawą inwentaryzacji były obserwacje na powierzchniach próbnych Krajowej Sieci Taksacji Lasu. W poprzednich latach Agencja stosowała nieco inne metody inwentaryzacji szkód, co oznacza, że dane o ich rozmiarach nie są w pełni porównywalne.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

Opr. A.S.