Z zagranicy 5/2021

8 lipca 2021 08:21 2021 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy – Po raz pierwszy wykazały stratę

Francja – Budowa nowej siedziby lasów publicznych

Litwa – Mniejsze nasilenie gradacji kornika

Słowacja – Właściciele lasów odwołują się do karty praw podstawowych UE

Szwajcaria – Fundusz leśny w wydaniu helweckimBawaria, Niemcy

Po raz pierwszy wykazały stratę

Bawarskie Lasy Państwowe (BaySF) poniosły w roku gospodarczym 2020 stratę operacyjną w wysokości 36 mln euro (ok. 160 mln zł) – w ich przypadku był to okres obrachunkowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku. To pierwszy ujemny wynik finansowy BaySF od 2005 r., w którym zaczęły one działać w formie przedsiębiorstwa państwowego. W ostatnim bilansie BaySF dały wyraźnie o sobie znać negatywne skutki zmian klimatu oraz związany z nimi duży spadek cen drewna. Na bawarskim rynku ceny surowca drzewnego kształtowały się w roku gospodarczym 2020 na poziomie najniższym od 20 lat.

Znajdujemy się obecnie w najtrudniejszej sytuacji od momentu utworzenia przedsiębiorstwa. Działając w porozumieniu z władzami Bawarii i radą nadzorczą, zastosowaliśmy w bieżącym roku gospodarczym niezbędne środki konsolidacyjne, w tym zarządzanie wydatkami i ograniczone zaciąganie kredytów – informował w październiku 2020 r. Martin Neumeyer, prezes zarządu BaySF. Po opublikowaniu bilansu BaySF podniosły się w Bawarii głosy postulujące radykalne oszczędności kosztów i redukcję zatrudnienia w państwowych lasach. Tym rozwiązaniom stanowczo sprzeciwia się bawarski oddział Związku Leśników Niemieckich (BDF).

BaySF mają pod swoim zarządem blisko 760 tys. ha lasów. Zatrudniają 1 180 pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz 1 270 robotników. W roku gospodarczym 2020 pozyskały 5,2 mln m3 drewna przy przyroście rocznym 6,1 mln m3.

Źródło: www.baysf.de; www.forstpraxis.de


Francja

Budowa nowej siedziby lasów publicznych

W połowie września 2020 r. ruszyła w podparyskiej miejscowości Maisons-Alfort budowa nowej siedziby dyrekcji generalnej francuskiego Krajowego Urzędu ds. Lasów (ONF), który we Francji metropolitalnej sprawuje zarząd nad 1,7 mln ha lasów państwowych i zarazem ma pod swoją opieką 2,9 mln ha lasów samorządowych. Rozpoczęcie robót opóźniło się wskutek kryzysu koronawirusowego.

Cała drewniana konstrukcja budynku zostanie wykonana z materiału pochodzącego z francuskich lasów państwowych. Dyrekcja regionalna ONF Grand-Est dostarczyła 4,7 tys. m3 drewna świerkowego do produkcji belek klejonych warstwowo. Część tego surowca pochodzi z cięć sanitarnych w drzewostanach zasiedlonych przez kornika (pozyskane zawczasu drewno kornikowe nadaje się na budulec). Podłogi zostaną wykonane z sosny i daglezji z lasów zarządzanych przez dyrekcję regionalną ONF Centre-Ouest-Akwitania. Nowa główna siedziba ONF ma zostać oddana do użytku w pierwszym kwartale 2022 roku.

W lasach państwowych Francji metropolitalnej etat cięć wynosi ok. 6 mln m3 drewna, w lasach samorządowych – ok. 8 mln m3.

Sprzedaż drewna z lasów państwowych i dotacje na opiekę nad lasami samorządowymi stanowią odpowiednio ok. 30 i 25% przychodów ONF. Opieka nad lasami samorządowymi odbywa się na podstawie karty lasów samorządowych – umowy zawieranej z francuską Krajową Federacją Gmin Leśnych (FNCOFOR).

Źródło: www.onf.fr

 


Litwa

Mniejsze nasilenie gradacji kornika

Jak podała litewska Państwowa Służba Leśna (VMT), w 2020 r. powierzchnia ognisk gradacji kornika drukarza w lasach państwowych Litwy była o ¼ mniejsza niż w roku wcześniejszym. Czynnikami, które wg specjalistów z Wydziału Ochrony Sanitarnej Lasu VMT ograniczyły masowe rozmnażanie się szkodnika w drzewostanach świerkowych, były wystarczająca ilość opadów w okresie wegetacyjnym i cięcia sanitarne. Pod koniec 2020 r. ogniska gradacji kornika drukarza skupiały się w nadleśnictwach Janiszki, Troki i Dubrawa. Najwięcej drewna kornikowego pozyskano w nadleśnictwach Janiszki, Soleczniki i Poniewież.

Państwowa Służba Leśna jest organem nadzorującym gospodarkę leśną na Litwie. Podlega Ministerstwu Środowiska. Obszar zadań VMT obejmuje m.in. kontrolę stosowania się wszystkich rodzajów własności leśnej do prawa leśnego, doradztwo fachowe na rzecz właścicieli i zarządców lasów, prowadzenie katastru nieruchomości leśnych, przeprowadzanie inwentaryzacji lasów i udzielanie pozwoleń na pozyskiwanie drewna.

Źródło: www.am.lrv.lt


Słowacja

Właściciele lasów odwołują się do karty praw podstawowych UE

Słowacka Unia Regionalnych Zrzeszeń Właścicieli Lasów Niepaństwowych na Słowacji (ÚNIA), reprezentująca ponad milion właścicieli gruntów leśnych o łącznej powierzchni ok. 1 mln ha, alarmuje, że słowacka administracja państwowa nie przestrzega karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Karta gwarantuje właścicielom ziemi prawo do pobierania z niej pożytków i otrzymywania terminowego i sprawiedliwego odszkodowania w przypadku, gdy możliwość pobierania tych pożytków zostanie ograniczona z uwagi na interes publiczny, który musi być precyzyjnie określony. Tymczasem, wg organizacji ÚNIA w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. nie wypłacono słowackim właścicielom lasów w ustawowym terminie łącznie blisko 1,45 mln euro odszkodowania z tytułu ograniczeń w gospodarowaniu, wprowadzonych na podstawie ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu.

Aż 2/5 obszaru Słowacji jest zarządzane przez 3 tys. wspólnot gruntowych. Są one kluczowym elementem gospodarki słowackich gmin wiejskich. Zapewniają możliwości zarobkowania 10 tys. osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie usług leśnych.

Źródło: www.lesmedium.sk


Szwajcaria

Fundusz leśny w wydaniu helweckim

Właściciele lasów w Szwajcarii zobowiązani są do przekazywania na rzecz szwajcarskiego Zrzeszenia Właścicieli Lasów „WaldSchweiz” odpisu naliczanego od ilości pozyskanego i sprzedanego drewna tartacznego, przemysłowego i energetycznego. Od stycznia 2021 r. stawka odpisu wynosi 0,5 franka szwajcarskiego/m3. Procentowa struktura dystrybucji środków pozyskanych od właścicieli lasów kształtuje się następująco: zasilanie budżetów kantonalnych stowarzyszeń będących członkami organizacji WaldSchweiz – 30%; finansowanie podstawowych świadczeń wypełnianych przez organizację WaldSchweiz – 45%; zasilanie budżetu zrzeszenia Promocja Szwajcarskiego Drewna (SHF) – 25%. Zrzeszenie SHF realizuje projekty stymulujące rozwój szwajcarskiej branży leśno-drzewnej. Oprócz właścicieli lasów wpłat na fundusz SHF dokonują także przedsiębiorcy z branży drzewnej. C

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.