Z zagranicy 3/2021

28 maja 2021 11:18 2021 Wersja do druku

Austria – Krytykują projekt strategii ochrony bioróżnorodności

Indonezja – Nowe prawo zagraża lasom

Niemcy – Ile lasów pozostawiono do naturalnego rozwoju?

Litwa – Zezwolenie na odstrzał 175 wilkówAustria

Krytykują projekt strategii ochrony bioróżnorodności

Reprezentacje gospodarki leśnej Austrii krytykują założenia projektu austriackiej strategii ochrony bioróżnorodności 2030. Konsultacje ws. założeń zakończyły się 27 września 2020 roku. Przedstawiony przez rząd Austrii dokument konsultacyjny przewiduje zwiększenie zakresu wyłączenia lasów z użytkowania i wzrost ilości drewna martwego na obszarach leśnych.

Aby chronić owady, nie trzeba wyłączyć 10% lasów z użytkowania, jak to zostało napisane w projekcie. Należy natomiast szybko i znacznie zredukować zużycie ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla – twierdzi Rudolf Rosenstatter, szef Związku Leśnego Austrii (WV). Zdaniem Rosenstattera projektowane zapisy strategii nie tylko pogłębią kryzys klimatyczny i regres bioróżnorodności, ale także grożą utratą licznych miejsc pracy związanych z tak ważnym dla Austrii łańcuchem kreowania wartości produkcji drzewnej. Podobnie uważa Felix Montecuccoli, przewodniczący organizacji Gospodarstwa Rolne i Leśne Austria (L&FBÖ). Podkreśla on, że do rozwoju bioekonomii niezbędna jest aktywna gospodarka leśna.

Źródło: www.forstpraxis.de


Indonezja

Nowe prawo zagraża lasom

W październiku 2020 r. parlament Indonezji uchwalił ustawę zbiorczą o tworzeniu miejsc pracy. Nowe przepisy mają ponad 1 000 stron i zmieniają 79 obowiązujących aktów prawnych tak, aby ułatwić inwestycje poprzez uelastycznienie rynku pracy i ograniczenie biurokracji. Uchwalenie ustawy zbiorczej wywołało protesty na ulicach. Dziesiątki tysięcy Indonezyjczyków dało wyraz swoim obawom przed społecznymi i ekologicznymi skutkami prawa, którego projekt nie był konsultowany z reprezentacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Indonezyjskie organizacje pozarządowe zajmujące się lasami są bardzo zaniepokojone tym, że ustawa zbiorcza doprowadzi do intensyfikacji wylesiania. Już w kwietniu 2020 r. organizacja Madani zwracała uwagę na zawarte w projekcie przepisy, które osłabiają ochronę środowiska i zwiększają niebezpieczeństwo utraty lasów naturalnych. Analizy skutków ustawy wskazują, że aż pięć indonezyjskich prowincji może stracić z powodu wylesiania wszystkie swoje lasy naturalne najpóźniej do 2056 roku. Organizacja Madani ostrzega, że stracona zostanie szansa na zachowanie 3,4 mln ha lasów naturalnych znajdujących się w granicach obszarów objętych koncesjami na plantacyjną uprawę palmy olejowej.

Źródło: www.fern.org


Niemcy

Ile lasów pozostawiono do naturalnego rozwoju?

Zgodnie z niemiecką Narodową Strategią na rzecz Różnorodności Biologicznej do 2020 r. miało zostać w Niemczech pozostawione do naturalnego rozwoju 5% ich powierzchni leśnej i 10% lasów publicznych. Leśny Zakład Badawczy Niemiec Północno-Zachodnich (NW-FVA) rozpoczął w październiku minione-go roku bilansowanie wyników realizacji strategii. W ramach odpowiedniego przedsięwzięcia badawczego (projekt NWeos), obejmującego liczne podmioty związane z leśnictwem, są gromadzone dane o lasach trwale pozostawionych do naturalnego rozwoju. Za takie lasy uznawane są powierzchnie leśne o wielkości co najmniej 0,3 ha, na których nigdy nie wykonuje się ani czynności z zakresu użytkowania lasu, ani zabiegów pielęgnacyjnych z zakresu ochrony przyrody i jest to zagwarantowane prawnie. Oprócz ustalenia powierzchni lasów trwale pozostawionych do naturalnego rozwoju celem projektu NWeos jest pozyskanie informacji o praktyce wdrażania strategii i możliwościach zwiększenia powierzchni obszarów leśnych wyłączonych z użytkowania.

Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa

Zezwolenie na odstrzał 175 wilków

Litewskie Ministerstwo Środowiska ustaliło limit odstrzału wilków w roku łowieckim 2020/21 na poziomie 175 osobników. Naukowcy szacują, że na Litwie są co najmniej 54 grupy rodzinne. Litewski okres polowań na wilki trwa od 15 października do 31 marca roku następnego. W razie wyczerpania limitu sezon kończy się odpowiednio wcześniej.

Wg Algirdasa Klimavičiusa, szefa zespołu ds. polityki w zakresie ochrony przyrody w Ministerstwie Środowiska, regulacja populacji wilków wymaga ostrożności, ponieważ zwierzęta te odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie. Zabijając mniejsze drapieżniki, wilki pomagają w ochronie zagrożonych gatunków ptaków lęgowych. Badania wykazały, że podwojenie liczby wilków czterokrotnie zmniejsza liczebność mniejszych drapieżników. Wilki przyczyniają się również do ograniczenia wzrostu liczebności zwierzyny płowej, a tym samym do zmniejszenia rozmiaru szkód wyrządzanych przez nią w lasach.

Źródło: www.am.lrv.lt