Z zagranicy 24/2020

28 maja 2021 11:13 2021 Wersja do druku

Słowacja – Lasy państwowe za zerowym odstrzałem wilków

Łotwa – Strategia średniookresowa państwowych lasów

Finlandia – Spadek rentowności leśnictwa prywatnego

Szwecja – Kornik nie odpuszcza

Niemcy – Wzrost eksportu drewna okrągłegoSłowacja

Lasy państwowe za zerowym odstrzałem wilków

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, opowiedziały się za zerowym odstrzałem wilków w roku łowieckim 2020–21. Taką decyzję podjęto z uwagi na ogromne szkody, jakie w lasach wyrządzane są przez przegęszczone populacje zwierzyny płowej.

W celu łagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu LSR stosują w coraz większym stopniu hodowlę lasu bliską przyrody i odnowienie naturalne. Czynnikiem poważnie ograniczającym efekty hodowli jest presja żerowa ze strony zwierzyny płowej. – Następuje całkowita eliminacja młodego pokolenia drzewostanu lub znaczne zubożenie bioróżnorodności wskutek zgryzania niektórych gatunków drzew, np. jodły, jesionu, klonu i dębu (…). LSR muszą co roku wydawać ogromne sumy na ochronę przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę płową – mówił w październiku 2020 r. Eduard Apfel, szef wydziału produkcyjno-technicznego LSR.

Wilk jest drapieżnikiem redukującym liczebność zwierzyny płowej przez co przyczynia się do zmniejszenia rozmiaru szkód w lasach. – Dlatego proponujemy zerowy kontyngent polowań na wilki w sezonie 2020-21. Przy takim rozwiązaniu konieczne jest zapewnienie przez państwo rekompensat dla gospodarstw ukierunkowanych na chów zwierząt za wzrost nakładów na środki ochronne oraz odpowiednich odszkodowań w przypadku udowodnionych szkód wyrządzonych przez wilki – dopowiadał Matej Vigoda, ówczesny dyrektor generalny LSR.

Na Słowacji można polować na wilka w okresie od 1 listopada do 16 stycznia. Liczbę osobników do odstrzału określa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: www.lesy.sk


Łotwa

Strategia średniookresowa państwowych lasów

Rada nadzorcza Łotewskich Lasów Państwowych (LVM) zatwierdziła w październiku 2020 r. strategię ich działania w okresie do 2025 roku. LVM przewidują, że w związku z pandemią także rok 2021 będzie się cechował spadkiem popytu na drewno o mniejszych wymiarach oraz obniżką cen surowca. Powrót do wcześniejszego poziomu aktywności na rynku drewna prognozowany jest na 2022 rok. Dodatkowym wyzwaniem będzie spodziewany wzrost kosztów pracy i energii. Dlatego strategia średnioterminowa zakłada nie tylko usprawnienie procesów technologicznych i podniesienie wydajności pracy wewnątrz LVM, lecz również stymulowanie wzrostu wydajności usługodawców.

Realizacja strategicznych celów ekonomicznych LVM, takich jak zwiększenie zysku w ujęciu długookresowym, podniesienie wartości majątku i drzewostanów oraz rozwój wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej, nie jest możliwa bez działań innowacyjnych, toteż w sferze tej ustalono odpowiednie priorytety. LVM będą kontynuowały realizację programu rozbudowy sieci dróg leśnych. Celem tego programu jest nie tylko zwiększenie dostępności drzewo-stanów, ale także podniesienie stopnia ochrony przeciwpożarowej, która zyskuje szczególne znaczenie ze względu na zmianę klimatu.

Źródło: www.lvm.lv


Finlandia

Spadek rentowności leśnictwa prywatnego

Zgodnie z informacjami fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke) przeciętny zysk operacyjny notowany w całej Finlandii przez nieprzemysłowe prywatne gospodarstwa leśne zmniejszył się ze 157 euro/ha w 2018 r. do 128 euro/ha w 2019 roku. Było to spowodowane przede wszystkim spadkiem rozmiaru pozyskania drewna tartacznego (-12%) i obniżką cen sortymentów iglastych tego surowca (-8% w wartościach realnych). Zakres spadku rozmiaru pozyskania i cen papierówki był mniejszy (odpowiednio -5% i -1%). Występowały znaczne różnice między regionami: na południu Finlandii przeciętny zysk operacyjny wyniósł w 2019 r. 163 euro/ha (-20%), a na północy – jedynie 58 euro/ha (-5%). W kalkulacji zysku uwzględnione zostały subsydia dla lasów niepaństwowych. Przez nieprzemysłowe prywatne gospodarstwa leśne są w Finlandii rozumiane gospodarstwa, które nie posiadają własnych zakładów przerobu drewna.

Źródło: www.luke.fi


Szwecja

Kornik nie odpuszcza

Jak poinformowała 15 września Agencja Leśna, nadzorująca gospodarkę leśną w Szwecji, wg wstępnych szacunków kornik drukarz uszkodził w 2020 r. w tym kraju blisko 7 mln m3 zasobów drzewnych, czyli tyle samo, ile w rekordowym pod tym względem roku 2019. W 2020 r. największe szkody obserwowano w środkowej Szwecji (Svealand). Natomiast w południowej Szwecji (Götaland) nasilenie gradacji wydawało się maleć.

Od 2018 r. Agencja Leśna kieruje akcją „Zatrzymać kornika”, w ramach której współpracuje ok. 20 firm, organizacji i instytucji z obszaru południowej i środkowej Szwecji. Liczne regiony administracyjne na tamtych terenach zostały objęte obostrzonym rygorem ochrony lasu.

We wrześniu 2020 r. szwedzki rząd ogłosił, że w budżecie na 2021 r. zamierza zwiększyć pulę środków finansowych Agencji przeznaczonych na ochronę lasu o 30 mln koron rocznie. Ponadto Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych (SLU) ma otrzymać 30 mln koron na utworzenie krajowego centrum ds. szkód w lasach.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Niemcy

Wzrost eksportu drewna okrągłego

W pierwszym półroczu 2020 r. Niemcy wyeksportowały 4,2 mln m3 iglastego drewna tartacznego. To o 43% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Zwyżka eksportu jest przede wszystkim następstwem uprzątania niemieckich lasów z ogromnych ilości drewna poklęskowego. Niemal połowa niemieckiego eksportu iglastego drewna tartacznego przypadła na jeden kraj – Chiny. Trafiło tam bowiem 2,09 mln m3 tego surowca (wzrost

o 112%). Znaczne ilości niemieckiego iglastego drewna tartacznego zostały wywiezione także do Austrii (903 tys. m3; +11%), Belgii (438 tys. m3; -1%), Szwecji (117 tys. m3; +22%), Czech (108 tys. m3; +8%) i Luksemburga (87 tys. m3; +180%).

Źródło: www.forstpraxis.de