Z zagranicy 17/2020

28 maja 2021 09:53 2021 Wersja do druku

Finlandia – Lasy państwowe i ekolodzy szukają porozumienia

Niemcy – Większe wsparcie dla lasów niepaństwowych

Szwajcaria – Bogatsza struktura szwajcarskich lasów

Niemcy – Cyfrowa inwentaryzacja lasu

Szwecja – Praktyczna promocja systemu przerębowegoFinlandia

Lasy państwowe i ekolodzy szukają porozumienia

Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), zarządzające fińskimi lasami państwowymi, i organizacje ekologiczne, w tym Greenpeace Nordic Finlandia i Fińskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Przyrody, próbują zakończyć spór o sposób prowadzenia gospodarki leśnej w regionie Kainuu położonym we wschodniej części Kraju Tysiąca Jezior. Spór ten trwa już wiele lat. Dotyczy zakresu ochrony przyrody w gospodarczych lasach państwowych, sposobu zagopodarowania lasów rekreacyjnych i koncepcji kształtowania krajobrazu. Strony sporu wspólnie wyznaczyły na mediatora niezależną firmę Akordi Oy, która specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów o charakterze sporów na tle ekologicznym.

Bezpośrednim celem procesu mediacyjnego jest uzgodnienie wspólnej wizji rozwoju miejsc uznawanych za cenne dla bioróżnorodności regionu – mówi Hanna Paulomäki, menedżer programu w Greenpeace Nordic Finlandia. Strony sporu dążą nie tylko do jego zakończenia, lecz również do stworzenia nowego operacyjnego modelu współpracy między lasami państwowymi i organizacjami ekologicznymi przy uzgadnianiu opinii dotyczących gospodarki leśnej. Proces mediacyjny jest częścią programu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanego przez fińskie lasy państwowe.

Źródło: www.metsa.fi


Niemcy

Większe wsparcie dla lasów niepaństwowych

Rządy wielu niemieckich krajów związkowych zwiększyły w 2020 r. wsparcie dla niepaństwowej własności leśnej przeznaczone na likwidację skutków zjawisk klęskowych w lasach, wywołanych zmianą klimatu. W Nadrenii-Westfalii, w której ilość samego świerkowego drewna poklęskowego sięga 20,7 mln m3, tegoroczny fundusz subwencji doraźnych na wyróbkę drewna kornikowego, jego wywóz z lasu, zakładanie składnic i inne działania wynosi 21 mln euro. Do tego dochodzą regularne subsydia leśne w łącznej wysokości 5,2 mln euro.

W Hesji land oprócz subwencji na odnowienie powierzchni poklęskowych zapewnia pokrycie 50% kosztów grodzenia odnowień i stosowania innych środków ich ochrony. Badenia-Wirtembergia przeznaczyła 28,6 mln euro na subwencje doraźne dla niepaństwowych właścicieli lasów. Dodatkowo w południowej części landu, gdzie szkody w lasach są wyjątkowo duże, rozpoczęto realizację pilotażowego programu pomocy w postaci płatności z tytułu zmiany klimatu. Płatność taka ma zostać wprowadzona w całym landzie.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwajcaria

Bogatsza struktura szwajcarskich lasów

Szwajcarski Federalny Instytut Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem (WSL) i Federalny Urząd ds. Środowiska (BAFU) opublikowały 10 czerwca 2020 r. wyniki ostatniej wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pod względem zróżnicowania struktury i składu gatunkowego sytuacja poprawiła się w stosunku do wyników poprzedniej wielkoobszarówki (lata 2004–06). Z drugiej strony szwajcarskie lasy nękane są przez gradacje szkodników owadzich i choroby.

Lasy porastają mniej więcej 1/3 powierzchni Szwajcarii. Drzewostany gospodarcze są obecnie bardziej zbliżone do naturalnych. Bogatsza jest ich struktura wiekowa i gatunkowa. Więcej jest lasów mieszanych. Takie drzewostany są zasadniczo odporniejsze na suszę, huragany i gradacje owadów. Mimo to zmiana klimatu mocno daje się we znaki także szwajcarskim lasom. Z punktu widzenia zaopatrzenia gospodarki w surowiec drzewny niepożądanym zjawiskiem jest wzrost powierzchni lasów niezagospodarowanych.

Źródło: www.forstpraxis.de


Niemcy

Cyfrowa inwentaryzacja lasu

Niemiecka firma SKYLAB oferuje narzędzia do cyfrowej inwentaryzacji lasu i zarządzania powierzchniami leśnymi bazujące na sztucznej inteligencji. Algorytmy określają rozliczne elementy taksacyjne drzewostanu oraz udatność upraw. W odróżnieniu od tradycyjnych metod inwentaryzacji lasu technologia cyfrowa firmy SKYLAB opiera się na ustalaniu parametrów pojedynczych drzew na całej powierzchni lasu.

Algorytmy firmy SKYLAB wykorzystują zdjęcia z dronów, zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne do celów analiz leśnych i sporządzania szczegółowych map numerycznych. W przypadku upraw leśniczowie otrzymują precyzyjne informacje dotyczące żywotności drzewek i potrzeb w zakresie zwalczania chwastów i poprawek. Technologia cyfrowa pozwala zaoszczędzić nawet 90% czasu pracy przy inwentaryzacji lasu. Firma SKYLAB powstała w 2017 r., ale ma już klientów nie tylko w Europie, lecz również w Ameryce Południowej i Oceanii.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwecja

Praktyczna promocja systemu przerębowego

Aż 58% szwedzkiej powierzchni lądowej zajmują lasy produktywne, tj. lasy o przeciętnej rocznej produktywności wynoszącej co najmniej 1 m3/ha. Jednak niemal 3/4 szwedzkich drzewostanów ma obecnie mniej niż 60 lat. W strukturze gatunkowej dominują świerk i sosna pochodzące z sadzenia. Zgodnie z informacjami Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) 1,8 tys. gatunków leśnych jest w Szwecji zagrożonych. Główną przyczyną tego jest dominacja w tym kraju zrębowego sposobu zagospodarowania lasu. Na rozległych obszarach naturalne starodrzewy zostały zastąpione ubogimi w domieszkę drzewostanami powstałymi przez sadzenie. Dziś lasy naturalne w Szwecji są tak rzadkie, że liczni jej mieszkańcy nigdy ich nie widzieli.

Przedsiębiorstwo Plockhugget, które niedawno powstało w Szwecji, promuje gospodarkę leśną bliską natury, bazującą na przerębowym zagospodarowaniu lasu. Celem przedsiębiorstwa jest też zwiększenie udziału sortymentów cenniejszych w strukturze produkcji (obecnie 70% pozyskiwanego w Szwecji drewna o przeznaczeniu materiałowym to surowiec typu papierówki). Plockhugget kojarzy kupców z producentami drewna w systemie przerębowym, organizuje szkolenia i pomaga w sporządzaniu odpowiednich planów urządzenia lasu. Zasadniczo przedsiębiorstwo organizuje sprzedaż drewna pochodzącego z gospodarstw niestosujących pestycydów ani nawozów, niesadzących gatunków obcych oraz opierających swoją hodowlę lasu na jego naturalnym rozwoju. Drogę każdej sztuki drewna wprowadzonej do obrotu przez przedsiębiorstwo można prześledzić wstecz aż do pniaka dzięki stosowaniu technologii firmy Tracy of Sweden. Aby zmniejszyć odległość transportu i przyczynić się do rewitalizacji obszarów wiejskich, Plockhugget preferuje współpracę z małymi i średnimi zakładami przerobu drewna zlokalizowanymi jak najbliżej lasów.

Właściciele lasów, którzy prowadzą gospodarkę leśną zgodną ze standardami opracowanymi przez firmę Plockhugget, ścinają drzewa tylko wtedy, kiedy jest prawdopodobne, że uzyskają dobrą cenę za surowiec drzewny.

Źródło: www.fern.org

Opr. A.S.