Z zagranicy 15–16/2020

28 maja 2021 09:45 2021 Wersja do druku

Austria – Pozyskanie drewna w 2019 roku

Nadrenia-Palatynat, Niemcy – Służbowe samochody elektryczne

Finlandia – Zbiorczy wskaźnik leśny

Łotwa – Redukują emisję CO2

Czechy – Lasy państwowe zaciągają kredyty

Szwecja – Ostatni numer pisma „Forum Sveaskog”Austria

Pozyskanie drewna w 2019 roku

W austriackich lasach pozyskano w 2019 r. 18,9 mln m3 drewna. To o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Pozyskanie drewna tartacznego, którego rozmiar ma duże znaczenie dla wysokości przychodów gospodarstw leśnych, osiągnęło poziom 8,8 mln m3 i było o 5% mniejsze niż w 2018 roku. Zmiana klimatu dała o sobie znać w postaci rekordowej ilości użytków przygodnych. Ich udział w całkowitym pozyskaniu wyniósł 62%. Przy tym aż 4,9 mln m3 przypadło na samo drewno kornikowe. W Austriackich Lasach Związkowych (ÖBf), które zarządzają lasami państwowymi Austrii, użytki przygodne stanowiły aż ¾ całkowitego pozyskania.

W 2019 r. Austria sprowadziła z zagranicy, głównie z Czech i Niemiec, łącznie 11,1 mln m3 surowca drzewnego. Natomiast austriacki eksport kształtował się na poziomie 0,9 mln m3. Średnia cena 1 m3 iglastego drewna tartacznego obniżyła się z 85,6 euro w 2018 r. do 74,4 euro w 2019 roku. Dla porównania: w latach 2013–15 cena ta wynosiła 90 i więcej euro.

Źródło: www.landforstbetriebe.atwww.forstpraxis.de


Nadrenia-Palatynat, Niemcy

Służbowe samochody elektryczne

Lasy Krajowe Nadrenii-Palatynatu, zarządzające lasami państwowymi tego landu, rozpoczęły stopniową wymianę jednostek swojego służbowego taboru osobowego na samochody elektryczne. Na początku marca 2020 r. przyjęły do użytku pierwsze cztery takie auta. Jednocześnie Lasy Krajowe budują własną sieć stacji ładowania zasilanych energią słoneczną. Wraz ze stacjami powstają wiaty parkingowe wykonywane w całości z drewna. Tabor służbowy 44 nadleśnictw Lasów Krajowych liczy blisko 300 pojazdów.

Państwowi leśnicy w Nadrenii-Palatynacie mają nadzieję, że na rynku pojazdów elektrycznych pojawią się niebawem także samochody dostawcze, które będą nadawały się do użytkowania w lesie. Przed rokiem Lasy Krajowe testowały elektryczny samochód dostawczy Streetscooter, który został skonstruowany przez niemiecki koncern logistyczny Deutsche Post DHL (firma powstała na bazie sprywatyzowanej niemieckiej poczty państwowej). Pojazd ten nie sprawdził się jednak w warunkach leśnych. Brakowało mu przede wszystkim napędu na wszystkie koła.

Źródło: www.forstpraxis.de


Finlandia

Zbiorczy wskaźnik leśny

Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) opracował zbiorczy wskaźnik leśny, który określając ok. 40 zmiennych, pozwala na porównywanie różnych systemów użytkowania lasu. Wskaźnik ten łączy w sobie informacje o bioróżnorodności, świadczeniach ekosystemowych i produkcji drewna. Na jego podstawie można np. ocenić, czy dane działania mogą służyć jednocześnie funkcji produkcyjnej, ochronie bioróżnorodności, sekwestracji węgla, plonowaniu jagód itd.

Zbiorczy wskaźnik leśny jest narzędziem oceny efektów stosowania różnych systemów użytkowania lasu w skali całych regionów, przeznaczonym w szczególności dla decydentów politycznych. Narzędzie to mogą jednak wykorzystywać także właściciele lasów i podmioty zajmujące się urządzaniem lasu. Zbiorczy wskaźnik leśny nie odnosi się natomiast do mniejszych jednostek podziału powierzchniowego lasów, takich jak oddziały.

Pod względem technicznym wskaźnik stanowi platformę internetową. Jej użytkownik nie musi wprowadzać żadnych danych poza elementami wyboru opcji oceny. Wyniki prezentowane są w formie grafik. Oprogramowanie stworzyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Oulu. Baza danych znajduje się jeszcze w fazie rozwoju, ale docelowo obejmie wszystkie regiony Finlandii. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

Źródło: www.forest.fi


Łotwa

Redukują emisję CO2

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) zredukowały w ciągu ostatnich sześciu lat swoją emisję CO2 w sferze transportu drewna o 24%. Jest to wynikiem stosowania kompleksowego systemu planowania pozyskania, zrywki i wywozu drewna (LVM sprzedają drewno w systemie franco zakład odbiorcy). Dzięki optymalizacji logistycznej LVM zmniejszyły liczbę kilometrów przypadających na jeden kurs transportowy o 49 km. Koszty paliwa stanowią ok. 47% kosztów wywozu drewna z lasów LVM. Skrócenie przeciętnej odległości transportu o 1 km oznacza oszczędność na paliwie rzędu 300 tys. euro rocznie i możliwość redukcji emisji CO2 o 1%. LVM monitorują swój ślad węglowy od 2011 roku.

LVM mają w swojej pieczy 1,39 mln ha lasów, czyli blisko połowę wszystkich lasów Łotwy. Od 20 lat działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Zatrudnia-ją 1,3 tys. pracowników. Pozyskują rocznie ok. 6 mln m3 drewna przy przyroście rocznym sięgającym 12 mln m3.

Źródło: www.lvm.lv


Czechy

Lasy państwowe zaciągają kredyty

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), mające pod swoim zarządem 1,2 mln ha lasów państwowych, zakładały w swoim planie finansowym na 2019 r. poniesienie straty rzędu miliarda koron. Ostatecznie strata wyniosła 790 mln koron (ok. 132 mln zł). Przyczyną uzyskania ujemnego wyniku finansowego jest klęska kornika pociągająca za sobą spadek cen drewna. O ile jeszcze w latach 2013–18 LČR odprowadzały wysokie daniny do budżetu państwa (w sumie blisko 32 mld koron, czyli ok. 5,3 mld zł), o tyle w styczniu 2020 r. musiały po raz pierwszy w historii sięgnąć po kredyty, aby finansować swoją działalność. LČR mają uzgodnione linie kredytowe z kilkoma bankami. – Finansowanie ze źródeł obcych będzie zróżnicowane w ciągu roku. W jednych miesiącach oprzemy się wyłącznie na własnych zasobach, a w innych będziemy czasowo korzystać z zasobów obcych – mówi Josef Vojáček, dyrektor generalny LČR.

Według prognoz czeskie lasy państwowe zaczną ponownie wypracowywać zysk dopiero po 2023 roku.

Dyrektor Vojáček przewiduje, że z powodu klęski kornika pozyskanie drewna w lasach LČR może osiągnąć w 2020 r. poziom 15 mln m3. Byłoby to niemal dwa razy więcej od regularnego etatu cięć. Czescy leśnicy liczą na to, że w tym roku kornik wyda tylko dwa pokolenia ze względu na chłodną wiosnę (w 2018 r. szkodnik wydał w Czechach trzy–cztery pokolenia) i stopień zasiedlenia drzew będzie mniejszy. Obecnie ceny drewna na czeskim rynku kształtują się na poziomie 30% cen z 2015 roku. Czeskie tartaki mogą maksymalnie przetrzeć ok. 11 mln m3 rocznie. Tymczasem całkowite pozyskanie drewna w Czechach w 2020 r. może sięgnąć 30 mln m3. To oznaczałoby konieczność eksportu 19 mln m3 drewna.

Źródło: www.silvarium.cz ; www.forstpraxis.de

Opr. A.S.


Szwecja

Ostatni numer pisma „Forum Sveaskog”

Szwedzkie państwowe gospodarstwo leśne Sveaskog wydało w styczniu 2020 r. ostatni numer swojego magazynu korporacyjnego „Forum Sveaskog”. Jak poinformował Tobias Bestelid, szef marketingu treści i kanałów cyfrowych w Sveaskogu, gospodarstwo zdecydowało się postawić na media o krótszym cyklu produkcyjnym. Szczególna rola ma przypaść kanałom komunikacji ukierunkowanej.

Głównym celem drukowanego wydawnictwa była popularyzacja wiedzy na temat działalności Sveaskogu jako partnera biznesowego, pracodawcy i uczestni-ka życia społecznego. Czasopismo „Forum Sveaskog” ukazywało się trzy razy w roku w nakładzie 32 tys. egzemplarzy. Jesienią 2019 r. zdobyło Szwedzką Nagrodę Wydawniczą w kategorii zewnętrznych magazynów korporacyjnych.

Źródło: www.sveaskog.se