Z zagranicy 2/2021

28 maja 2021 08:57 2021 Wersja do druku

Nadrenia-Palatynat, Niemcy – Lasy bukowe wyłączone z użytkowania

Wielka Brytania – Powierzchnia leśna mogłaby się podwoić

Litwa – Wzrost lesistości

Szwajcaria – Skład gatunkowy w warunkach zmiany klimatu

Litwa – Inwestycje w ochronę przeciwpożarową

Czechy – Kompensata za szkody od kornikaNadrenia-Palatynat, Niemcy

Lasy bukowe wyłączone z użytkowania

Lasy Krajowe Nadrenii-Palatynatu, zarządzające lasami państwowymi tego landu, wstrzymały regularne pozyskiwanie drewna w zwartych kompleksach starych, zwłaszcza ponadstuletnich, lasów bukowych. Zaniechanie cięć jest elementem ich ochrony przed skutkami zmiany klimatu. Utrzymanie okapu drzewostanów bukowych w możliwie zwartym stanie ma ograniczyć negatywny wpływ wysokich temperatur i silnego promieniowania słonecznego na drzewa i ekosystem. Wstrzymanie cięć obowiązuje wstępnie do końca okresu wegetacyjnego w 2021 roku. Drzewostany wyłączone z użytkowania są monitorowane przez naukowców z Zakładu Badawczego Ekologii Lasu i Gospodarki Leśnej (FAWF) w miejscowości Trippstadt.

W nadreńsko-palatynackich lasach państwowych wstrzymano także pozyskiwanie świeżego, niezasiedlonego przez kornika drewna świerkowego. W tym przypadku celem jest odciążenie rynku drewna.

Źródło: www.forstpraxis.de


Wielka Brytania

Powierzchnia leśna mogłaby się podwoić

W połowie września 2020 r. zakończyły się publiczne konsultacje ws. brytyjskiego rządowego programu zalesieniowego. Organizacja Rewilding Britain, promująca projekty renaturalizacji środowiska przyrodniczego, uważa, że odpowiednie wykorzystanie sukcesji naturalnej na gruntach niezalesionych pozwoliłoby na stosunkowo szybkie podwojenie powierzchni leśnej Wielkiej Brytanii, i to w sposób efektywniejszy oraz o wiele tańszy od planowanego przez rząd zalesiania przez sadzenie.

Rewilding Britain działa na rzecz zwiększenia brytyjskiej lesistości z obecnych 13% do 26% w 2030 roku. Tymczasem rządowy program zalesieniowy zakłada, że np. pokrycie Anglii lasami wzrośnie z 10% w 2020 r. do 12% w 2050 roku. Fundusz programu kształtuje się na poziomie 50 mln funtów szterlingów. Wg Rewilding Britain podwojenie powierzchni leśnej Wielkiej Brytanii wymagałoby nakładów w wysokości co najmniej 500 mln funtów.

Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa

Wzrost lesistości

W ciągu ostatnich dwudziestu lat lesistość Litwy wzrosła o 3,4%.

Od 1997 r. powierzchnia litewskich lasów zwiększyła się o 218,9 tys. ha i obecnie wynosi 2,2 mln ha. To 1/3, a dokładnie 33,7% terytorium kraju.

Można się spotkać z opinią, że wzrost lesistości nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji i że wzrasta tylko powierzchnia gruntów leśnych, a nie powierzchnia drzewostanów. Jednak statystyki jednoznacznie potwierdzają, że zwiększa się również powierzchnia leśna zalesiona. Dwie dekady temu drzewostany zajmowały powierzchnię 1,95 mln ha, a obecnie jest to 2,06 mln ha.

Litewski miąższościowy etat cięć wynosi średnio 7–7,5 mln m3 drewna. To ok. 70% przyrostu rocznego. Zręby są odnawiane w ciągu trzech lat. Litewski pro-gram zwiększania lesistości przewiduje zalesianie 8 tys. ha gruntów rocznie. Docelowa lesistość została ustalona na poziomie 35–38%.

Źródło: www.am.lrv.lt


Szwajcaria

Skład gatunkowy w warunkach zmiany klimatu

Prototypowy program użytkowy Tree App wspiera szwajcarskich leśników i właścicieli lasów przy wybieraniu i promowaniu gatunków drzew nadających się do hodowli lasu na danym siedlisku ekologicznym w określonym miejscu kraju w warunkach zmieniającego się klimatu.

W aplikacji do wyboru są dwa warianty zmiany klimatu do 2099 r. – umiarkowany i intensywny. Użytkownik programu wprowadza doń rodzaj leśnego siedliska ekologicznego (w Szwajcarii wyróżniono 300 takich siedlisk). Przy tym program pomaga prawidłowo określić siedlisko. To ono bowiem ma decydujący wpływ na wskazówki dotyczące odnawiania i pielęgnowania lasu. Program Tree App jest aplikacją internetową, otwieraną w przeglądarce. Stworzyły go dwie szwajcarskie instytucje – Federalny Urząd ds. Środowiska (BAFU) i Federalny Instytut Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem (WSL).

Źródła: www.forstpraxis.de; tree-app.ch/

Opr. A.S.


Litwa

Inwestycje w ochronę przeciwpożarową

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) nie ustaje w inwestowaniu w ochronę przeciwpożarową lasów. W najbliższym czasie wszystkie nadleśnictwa mają zostać w pełni włączone do sieci cyfrowej mobilnej łączności radiowej (SMRRT) stosowanej przez litewskie służby ratownicze. W październiku 2020 r. VMU podpisało umowy na dostawę i instalację pierwszych 208 cyfrowych stacji radiowych. Zakupiło również siedem większych wozów strażackich, mogących przewozić co najmniej 2 m3 wody.

W sezonie pożarowym lasy Litwy są monitorowane przez naziemny system automatycznego wykrywania pożarów leśnych utrzymywany przez VMU. System ten jest obsługiwany przez ok. 50 osób. VMU utrzymuje również 57 zespołów pożarowych, które w sezonie liczą 250 osób. Dodatkowo w odwodzie pozostaje ok. 300 specjalistów, którzy są mobilizowani w przypadku wielkich pożarów. Na dostrzegalniach stale dyżuruje 30 obserwatorów.

VMU zarządza lasami państwowymi o powierzchni ok. 1 mln ha, co stanowi niespełna połowę całkowitej powierzchni leśnej Litwy. Zatrudnia blisko 2,7 tys. pracowników, w tym ok. 1,5 tys. osób na stanowiskach nierobotniczych. Pozyskuje rocznie 3,6 mln m3 drewna przy przyroście 9,1 mln m3. W pieczy VMU znajduje się państwowy system powszechnej ochrony lasów przed pożarami.

Źródło: www.vivmu.lt


Czechy

Kompensata za szkody od kornika

Stawka dotacji kompensującej szkody od kornika powstałe w 2019 r. w czeskich lasach niepaństwowych miała pierwotnie wynieść 398 koron (ok. 67 zł) za 1 m3 wyrobionego drewna kornikowego.

Do Ministerstwa Rolnictwa, które w Czechach odpowiada za resort leśnictwa, wpłynęło w sumie ponad 10,7 tys. wniosków o dotacje kompensacyjne o łącznym wolumenie 5,3 mld koron, co stanowi sumę o 1,33 mld wyższą od kwoty przeznaczonej na ten rodzaj wsparcia i odpowiada 13,4 mln m3 wyrobionego drewna kornikowego.

Ministerstwo zdecydowało więc, że kompensata zostanie każdorazowo zredukowana mniej więcej o 25%.

W 2020 r. o dotację kompensacyjną mogły się wyjątkowo ubiegać również podmioty państwowe. Warunki przyznania i redukcji kompensaty są generalnie takie same jak w przypadku właścicieli lasów niepaństwowych.

Źródło: www.silvarium.cz

Opr. A.S.