Z zagranicy 12/2020

14 sierpnia 2020 11:29 2020 Wersja do druku

Finlandia
Spadki w sprzedaży drewna w 2019 roku

Słowacja
Strategia biznesowa a klęska posuszu

Federacja Rosyjska
Promocja satelitarnej taksacji lasu

Szwecja
Znacznie mniej nowych lasów chronionych


Finlandia
Spadki w sprzedaży drewna w 2019 roku

Jak informuje fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke), fińskie nieprzemysłowe prywatne gospodarstwa leśne sprzedały w 2019 r. o blisko 1/3 mniej drewna tartacznego i papierówki niż w rekordowym roku 2018 (za nieprzemysłowe uznaje się w Finlandii gospodarstwa leśne nie-posiadające własnych zakładów przerobu drewna). Przy tym sprzedaż surowca tartacznego zmalała o 2/5, a sprzedaż papierówki – o 1/5. Ceny realne drewna tartacznego i papierówki na pniu obniżyły się odpowiednio o 8% i 1%. Spadek cen drewna okrągłego był wynikiem spowolnienia gospodarczego i zmniejszonego zapotrzebowania na ten surowiec.

Cena kubika sosnowego drewna tartacznego na pniu uzyskiwana w 2019 r. przez nieprzemysłowe prywatne gospodarstwa leśne wynosiła średnio 56,5 euro, a cena kubika takiegoż drewna świerkowego – 59,9 euro.

W przypadku papierówki średnia cena sosnowego, świerkowego i brzozowego drewna na pniu sięgała odpowiednio 17,7, 19,5 i 16,8 euro/m3. Z kolei w sprzedaży w systemie loco droga wywozowa średnia cena tych sortymentów wynosiła odpowiednio 32,4, 34,5 i 32,9 euro/m3. W odróżnieniu od cen papierówki na pniu jej realne ceny w systemie loco droga wywozowa wzrosły o 6%. Papierówka stanowiła 73% całości ilościowego rozmiaru sprzedaży drewna wyrobionego.

Generalnie najpokupniejszym sortymentem była w Finlandii w 2019 r. papierówka sosnowa, która stanowiła 30% całkowitej ilości sprzedanego drewna o przeznaczeniu materiałowym. Łączny miąższościowy udział papierówki brzozowej i świerkowej w całości sprzedaży przekroczył 10%, przy czym nieco więcej sprzedano tej pierwszej. Drewno tartaczne (głównie świerkowe) stanowiło 2/5 całkowitej masy sprzedaży drewna o przeznaczeniu materiałowym.

Zakłady przerobu drewna kupują drewno od nieprzemysłowych prywatnych gospodarstw leśnych głównie na pniu. W 2019 r. sprzedaż na pniu stanowiła 5/6, a sprzedaż drewna wyrobionego – 1/6 całkowitej masy sprzedaży drewna o przeznaczeniu materiałowym. W przypadku sprzedaży na pniu cięcia użytkowania rębnego dostarczały 79% drewna tartacznego i 40% papierówki.

Średnia cena drewna energetycznego przeznaczonego na zrębki leśne wynosiła w 2019 r. 3,3 euro/m3 w sprzedaży na pniu i 22,8 euro/m3 w sprzedaży drewna wyrobionego. W stosunku do 2018 r. realna średnia cena drewna energetycznego na pniu obniżyła się o 12%, a realna średnia cena wyrobionego drewna energetycznego wzrosła o 8%. Średnia cena pozostałości pozrębowych wynosiła 2,9 euro/m3 w sprzedaży na pniu i 17,3 euro/m3 w sprzedaży drewna wyrobionego.

Źródło: www.luke.fiSłowacja
Strategia biznesowa a klęska posuszu

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, realizują od 2018 r. nową strategię biznesową. Zawierają umowy z odbiorcami drewna na kilka lat, preferując jego słowackich przetwórców. W rezultacie ceny drewna na Słowacji są o 15–20% wyższe niż w krajach sąsiednich. Tak przynajmniej informują LSR.

Ceny drewna w Europie spadły do wyjątkowo niskiego poziomu. To skutek ogromnej nadpodaży surowca drzewnego na europejskim rynku, zwłaszcza w Niemczech, Austrii i Czechach. – Zmieniliśmy całą filozofię sprzedaży drewna na Słowacji. Sprzedajemy je przede wszystkim słowackim przetwórcom tego surowca, przy czym zawieramy z nimi umowy na dłuższy okres, tj. na okres od trzech do pięciu lat. Dzięki temu słowaccy przetwórcy drewna mogą dokonywać inwestycji oraz tworzyć i utrzymywać tysiące miejsc pracy – wyjaśnia Tomáš Klouček, dyrektor handlowy LSR.

O ile w Czechach można było pod koniec lutego 2020 r. kupić drewno tartaczne w cenie ok. 35 euro/m3, o tyle LSR sprzedawały ten sortyment za 48 euro/m3 (ok. 209 zł/m3). Także cena papierówki iglastej była o 20% wyższa na Słowacji. Niemniej jednak LSR również nie uniknęły konieczności obniżenia cen drewna iglastego. Całkowite pozyskanie drewna na Słowacji wynosi ok. 10 mln m3 rocznie. LSR, które mają w swojej pieczy ok. 48% słowackich lasów, dostarczają na rynek blisko 4 mln m3 drewna. Dla porównania: w Czechach wskutek klęski posuszu podaż drewna iglastego sięga 60 mln m3.

www.lesy.sk


Federacja Rosyjska
Promocja satelitarnej taksacji lasu

Ministerstwo Zasobów Naturalnych Rosji poszerzyło zakres możliwości stosowania teledetekcji satelitarnej do inwentaryzacji lasów. Odpowiednie zarządzenie zostało wydane 8 kwietnia 2020 roku. Wykorzystanie obrazów satelitarnych do taksacji lasu ma przede wszystkim podnieść jej wydajność w regionach o mniejszym udostępnieniu obszarów leśnych. Celem jest też znaczne obniżenie kosztów inwentaryzacji.

Lasy w Rosji są własnością państwa. Do 2007 r. organizacją i prowadzeniem gospodarki leśnej zajmowały się gospodarstwa leśne (leschozy) będące jednostkami budżetowymi. Obecnie gospodarstwa te pełnią jedynie funkcje nadzorcze. Prace leśne wykonywane są przez przedsiębiorstwa prywatne, które użytkują lasy na podstawie umów o dzierżawę. Wyłanianie dzierżawców lasu odbywa się w drodze przetargu.

Źródło: www.rosleshoz.gov.ru


Fot. www.stock.adobe.com (2)
Szwecja
Znacznie mniej nowych lasów chronionych

W 2019 r. Agencja Leśna, nadzorująca gospodarkę leśną w Szwecji, wyznaczyła w lasach produkcyjnych 1,1 tys. ha nowych obiektów ochrony siedlisk i niespełna 0,3 tys. ha nowych obiektów kontraktowej ochrony przyrody. W stosunku do 2018 r. powierzchnia nowo ustanowionych obiektów ochrony siedlisk i kontraktowej ochrony przyrody zmniejszyła się odpowiednio o 40% i 74%. W przypadku kontraktowej ochrony przyrody powierzchnia nowych obiektów spadła do najniższego poziomu w okresie ostatnich 20 lat. Przyczyną tego było obniżenie stosownych rekompensat państwowych.

W okresie od 1993 do 2019 r. ochroną siedlisk i kontraktową ochroną przyrody zostało w sumie objętych odpowiednio 31,9 tys. ha i 39,0 tys. ha szwedzkich lasów produkcyjnych. Przedmiotem kontraktowej ochrony przyrody są głównie płaty lasów iglastych zbliżonych do naturalnych (47% powierzchni), a przedmiotem ochrony siedlisk – stare lasy o charakterze naturalnym (68%).

Wolumen rekompensat państwowych, zatwierdzonych przez Agencję Leśną i wypłaconych właścicielom gruntów za ograniczenie użytkowania lasów w nowo ustanowionych obiektach ochrony siedliskowej i kontraktowej ochrony przyrody, wyniósł w 2019 r. odpowiednio 163 mln koron szwedzkich (ok. 67,1 mln zł) i 9 mln koron (ok. 3,7 mln zł).

Źródło: www.skogsstyrelsen.se
Opr. A.S.