Z zagranicy 7/2020

15 kwietnia 2020 12:37 2020 Wersja do druku

Francja
Zbyt dużo zwierzyny w lasach

Finlandia
Coraz więcej lasów chronionych

Anglia, Wielka Brytania
Luka płacowa w państwowym leśnictwie

Czechy
Nowa strategia lasów państwowych

Europa
Nadmiar azotu hamuje przyrost lasów

Francja
Zbyt dużo zwierzyny w lasach

Francuski Krajowy Urząd ds. Lasów (ONF), który sprawuje zarząd nad 1,7 mln ha lasów państwowych i zarazem ma pod swoją opieką 2,9 mln ha lasów samorządowych we Francji metropolitalnej, alarmuje o przegęszczeniu populacji zwierzyny płowej i czarnej. W 1/3 francuskich lasów państwowych liczebność zwierząt łownych zdecydowanie przekracza pojemność siedlisk. W rezultacie zagrożone jest odnawianie lasu i ubożeje jego różnorodność gatunkowa, co jest szczególnie niekorzystne w warunkach zmiany klimatu.

Jelenie bytują dziś na przeszło 49% obszaru leśnego Francji. W 1985 r. odsetek ten wynosił 25%. Liczebność populacji dzika wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat sześciokrotnie. Koszty, które ONF ponosi w związku z nadmiernym stanem liczebnym zwierzyny w lasach, sięgają 15 mln euro rocznie. Blisko 3,3 tys. leśnych obwodów łowieckich znajdujących się w granicach zasięgu terytorialnego ONF jest wydzierżawianych myśliwym.

Źródło: www.onf.fr


Finlandia
Coraz więcej lasów chronionych

W latach 2016–19 powierzchnia chronionych lasów produkcyjnych (o przeciętnym przyroście rocznym co najmniej 1 m3/ha) i niskoprodukcyjnych (0,1–1 m3/ha) wzrosła w całej Finlandii o 145 tys. ha, a w jej południowej części – o 60 tys. ha. Udział lasów chronionych w całkowitej powierzchni lasów produkcyjnych i niskoprodukcyjnych zwiększył się w całym kraju z 12 do 13%, a w południowej Finlandii utrzymał się na poziomie 5% (przyrost nie jest widoczny z uwagi na zaokrąglenie procentów do liczby całkowitej).

Powierzchnia ściśle chronionych fińskich lasów produkcyjnych i niskoprodukcyjnych wynosiła w 2019 r. ok. 2,9 mln ha (obszar wielkości Belgii). Przy tym na lasy produkcyjne przypadało 1,7 mln ha, a na lasy niskoprodukcyjne – 1,2 mln ha. Zdecydowana większość (ok. 2,4 mln ha) lasów ściśle chronionych znajduje się na obszarach podlegających ochronie prawnej. Reszta (ok. 0,5 mln ha) to ściśle chronione obiekty wyod-rębnione w lasach gospodarczych. Ok. 80% lasów ściśle chronionych znajduje się w północnej części Finlandii. Lasy chronione nieściśle (takie, w których dozwolona jest ograniczona gospodarka leśna) zajmowały w 2019 r. powierzchnię ok. 0,4 mln ha. Całkowita powierzchnia fińskich lasów produkcyjnych i niskoprodukcyjnych wynosi odpowiednio 20,2 mln ha i 2,5 mln ha.

Źródło: www.forest.fi


Anglia, Wielka Brytania
Luka płacowa w państwowym leśnictwie

W Anglii wszystkie podmioty, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników, są zobowiązane do sporządzania i publikowania raportów rocznych o tzw. luce płacowej (ang.gender pay gap) – zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć. Wskaźnik ten określa różnicę między średnim/środkowym wynagrodzeniem brutto na godzinę mężczyzn i kobiet.

Zgodnie z najnowszym raportem Komisji Leśnej Anglii, odpowiedzialnej za angielskie leśnictwo, w organizacji tej luka w płacy średniej wynosi 8,71%: o tyle średnie wynagrodzenie mężczyzn jest większe od takiegoż wynagrodzenia kobiet. Z kolei luka w medianie wynagrodzeń kształtuje się na poziomie 5,71%. Mediana to środkowa wartość wynagrodzeń, co oznacza, że połowa zatrudnionych zarabia mniej od tej wartości, a połowa więcej. W całym personelu Komisji Leśnej udział kobiet wynosi 40%. W obsadzie stanowisk najwyższych kobiety stanowią 33%, a w obsadzie stanowisk najniższych – 47% (wyróżnione są cztery stopnie stanowisk: najniższy, niższy, wyższy, najwyższy).

Komisja Leśna Anglii pełni funkcję resortu leśnictwa w angielskiej administracji rządowej i zarazem zarządza – za pośrednictwem agencji wykonawczej Go-spodarka Leśna Anglii – angielską państwową własnością leśną (214 tys. ha lasów). Finanse Komisji Leśnej Anglii są preliminowane w budżecie rządu westminsterskiego, będącego zarazem rządem Anglii.

Źródło: www.gov.uk


Czechy
Nowa strategia lasów państwowych

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, opublikowały w styczniu br. strategię swojego rozwoju do 2024 roku. –Obecnie zmagamy się z poważnymi skutkami, jakie dla drzewostanów ma zmiana klimatu, i z załamaniem rynku drewna. W reakcji na te podstawowe czynniki przygotowaliśmy nową strategię gospodarowania i handlu– mówi Josef Vojáček, dyrektor generalny LČR. Państwowi leśnicy przewidują, że w 2020 r. rozmiar pozyskania drewna w LČR osiągnie wartość kulminacyjną ze względu na uprzątanie drewna poklęskowego, a w następnych latach będzie stopniowo malał, by ostatecznie spaść do poziomu sprzed klęski, tj. do 8 mln m3 rocznie. Stopniowo powinien się również poprawiać wynik finansowy LČR, ponieważ będą się obniżały koszty pozyskania. –Nie liczymy na obniżkę kosztów hodowli. Te koszty będą nieprzerwanie rosły. Musimy bowiem odnawiać po-wierzchnie poklęskowe, a następnie pielęgnować odnowienia– wyjaśnia dyrektor Vojáček.

LČR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha. Od wielu lat borykają się z klęskową suszą i gradacją korników. W 2018 r. pozyskały 10,7 mln m3 drewna, w tym 9,9 mln m3 użytków przygodnych.

Źródło: www.lesycr.cz


Europa
Nadmiar azotu hamuje przyrost lasów

Wzrost ilości azotu w zasadzie stymuluje przyrost drzew. Jeśli jednak depozycja azotu w lasach w następstwie zanieczyszczenia powietrza przekracza ok. 30 kg/ha rocznie, to przyrost zasobów drzewnych maleje ze względu na brak innych ważnych składników odżywczych i zakwaszenie gleby. Wykazały to badania przeprowadzone na 442 powierzchniach doświadczalnych w 23 krajach Europy pod kierownictwem szwajcarskiego Federalnego Instytutu Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem (WSL). Podstawę analizy stanowiły miliony danych pomiarowych zgromadzonych w ramach europejskiej sieci monitoringu leśnego ICP Forests w latach 1995–2010. Przekroczenie ustalonej wartości progowej depozycji azotu w lasach najsilniej odbija się na przyroście buków. Obecnie wyjątkowo duży udział w zanieczyszczeniach powietrza ma azot pochodzący z gospodarstw rolnych.

Źródło: www.forstpraxis.de
Opr.A.S.