Z zagranicy 6/2020

15 kwietnia 2020 12:08 2020 Wersja do druku

Słowacja
Lasy państwowe zwolnione z daniny budżetowej

Finlandia
Przygotowanie gleby a sekwestracja węgla

Łotwa
Badania leśne – nowy przedmiot edukacji leśnej

Szwecja
Adaptacja lasów do zmiany klimatu

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Lasy państwowe przedsiębiorstwem


Słowacja
Lasy państwowe zwolnione z daniny budżetowej
Fot. www.stock.adobe.com

Słowacki rząd zwolnił Lasy Republiki Słowackiej (LSR), które zarządzają lasami państwowymi Słowacji, z daniny budżetowej za rok 2019, preliminowanej w wysokości 5 mln euro. Powodem zwolnienia jest spadek cen drewna i wzrost kosztów działania LSR w związku z klęskami suszy i kornika. W tej sytuacji LSR obawiają się, że w 2020 r. uzyskają ujemny wynik finansowy.

W ramach rekompensaty za zwolnienie z daniny budżetowej LSR mają zwiększyć liczbę sadzonych drzew o 10% (z 15 mln do 16,5 mln szt. rocznie) i zarazem zmniejszyć roczne pozyskanie drewna o 10%.

LSR funkcjonują w formie przedsiębiorstwa państwowego. Mają pod swoim zarządem blisko 900 tys. ha lasów, czyli ok. 44% wszystkich lasów Słowacji. Rocznie pozyskują ok. 4,6 mln m3 drewna.

Źródło: www.lesy.sk


Przygotowanie gleby zwiększa cyrkulację substancji odżywczych, zmniejsza ryzyko uszkodzeń od przymrozków, szeliniaka i presji konkurencyjnej

Finlandia
Przygotowanie gleby a sekwestracja węgla

Odpowiednio wykonywane przygotowanie gleby na potrzeby odnowienia lasu może zwiększyć leśną sekwestrację węgla nawet o 25 t w ciągu 25 lat. Na korzyść tę zwraca uwagę prof. Hannu Ilvesniemi z fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke), powołując się wyniki najnowszych badań szwedzkich. Dodatkowo przygotowanie gleby jest rentowną inwestycją, która w warunkach fińskich daje roczną stopę zwrotu rzędu 3,5% na koniec kolei rębu.

W Finlandii dominującą obecnie metodą przygotowania gleby na siedliskach żyźniejszych jest wykonywanie kopczyków za pomocą koparki. Przy tym gleba jest wybierana na głębokość sięgającą poziomu mineralnego i odkładana w sposób odwrócony tuż obok miejsca pobrania lub na nie. Na tak wykonanym kopczyku jest sadzona sadzonka. Próchnica wewnątrz kopczyka rozkłada się powoli, zaopatrując sadzonkę w składniki odżywcze. Jedną z podstawowych zasad przy przygotowaniu gleby jest ograniczenie zrywania jej powierzchni do niezbędnego minimum.

Źródło: www.forest.fi


Na nieprzygotowanych stanowiskach ryzyko od chłodnych wiosennych wiatrów i grzybów wywołujących zamieranie pędów sosny jest mniejsze. Przykłady pokazują jednak, że przygotowanie gleby może zwiększyć magazynowanie w niej węgla ze 129 do 152 t.ha w ciągu 25 latŁotwa
Badania leśne – nowy przedmiot edukacji leśnej

W ramach projektu Szkoła 2030 Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzające blisko połową wszystkich lasów Łotwy, przygotowały we współpracy z Uniwersytetem Łotewskim nowy interdyscyplinarny przedmiot edukacji leśnej adresowanej do uczniów klas starszych – badania leśne. Jesienią 2019 r. 115 nauczy-cieli z różnych zakątków Łotwy, zaangażowanych w edukację leśną, uczestniczyło w specjalnych kursach poświęconych teorii i praktyce pomiarów leśnych. Nauczyciele zapoznali się z mobilną aplikacją LVM Geo umożliwiającą lokalizację powierzchni pomiarowych w terenie. Uczyli się wykonywać pomiary w lesie pod okiem specjalistów z LVM oraz analizować zgromadzone dane. Na podstawie wyników pomiarów nauczyciele mogli się przekonać, że cięcia pielęgnacyjne wpływają korzystnie na rozwój drzewostanów. Zdobytą wiedzę nauczyciele przekazują teraz uczniom na zajęciach z edukacji leśnej organizowanych na wzór szkoleń, które sami odbyli.

Źródło: www.lvm.lv


Szwecja
Adaptacja lasów do zmiany klimatu

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – stosuje zapylanie kontrolowane do selekcyjnej hodowli drzew na potrzeby lasu przyszłości. Celem jest produkcja materiału sadzeniowego, z którego będą mogły powstać lasy o odpowiedniej rezyliencji klimatycznej i przyroście większym o 30% od obcego.

Zrzeszenie realizuje projekt zapylania kontrolowanego we współpracy ze szwedzkim instytutem badań leśnych Skogforsk. Wiosną 2019 r. kwiaty żeńskie świerka o znanych cechach odizolowano i następnie ręcznie zapylono z zastosowaniem pyłku pochodzącego z kwiatów męskich wyselekcjonowanych drzew. W październiku zebrano 70 tys. nasion świerka o pożądanych cechach. Z takiej ilości nasion Södra może wyprodukować 1–2 mln zrzezów świerkowych (z każdej wyrosłej rośliny można pozyskać 10–20 zrzezów pędowych).

Södra zrzesza ok. 52 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,6 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy podstawowe segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny).

Źródło: www.sodra.com


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Lasy państwowe przedsiębiorstwem

Gospodarstwo Krajowe ForstBW, mające pod swoim zarządem ok. 320 tys. ha badeńsko-wirtemberskich lasów państwowych, zostało 1 stycznia 2020 r. przekształcone w przedsiębiorstwo państwowe Lasy Badenii-Wirtembergii „ForstBW”. Dotychczas badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe działały zasadniczo w formie organizacji gospodarczej nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawowe jednostki terenowe ForstBW miały jednak podwójny status, ponieważ pełniły także funkcję wydziałów leśnych urzędów powiatowych. Przedsiębiorstwo państwowe ForstBW, podzielone na 21 nadleśnictw (po 10 leśnictw) i cztery zakłady ponadregionalne, będzie pełniło jedynie funkcje gospodarcze. Funkcje administracyjne zostały przejęte przez starostwa powiatowe i organy administracji landu.

Przekształcenie ForstBW w przedsiębiorstwo państwowe jest elementem reformy leśnictwa państwowego, którą wymusił wydany przez niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy zakaz łączenia przez badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe funkcji administracyjnych z gospodarczymi, tj. ze świadczeniem usług z zakresu organizacji sprzedaży drewna i wykonawstwa zadań gospodarczych na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha. Federalny Urząd Antymonopolowy uznał, że praktyka ta narusza zarówno przepisy niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak i postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Co prawda później niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) uchylił ze względów proceduralnych zakaz wydany przez Federalny Urząd Anty-monopolowy, ale rząd Badenii-Wirtembergii postanowił kontynuować reformę. Decyzja najwyższej niemieckiej instancji sądowej miała bowiem charakter czysto kasacyjny, a nie rozstrzygający co do meritum sprawy.

Źródło: www.forstbw.de
Opr. A.S.