Z zagranicy 19/2019

15 października 2019 09:04 2019 Wersja do druku

Brazylia
Pożary amazońskich lasów deszczowych

Finlandia
Rekordowe pozyskanie drewna w 2018 roku

Łotwa
Publiczny komponent strategii lasów państwowych


Brazylia
Pożary amazońskich lasów deszczowych

Około połowy sierpnia 2019 r. niebo nad São Paulo, miastem położonym w południowej części Brazylii niedaleko wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, zasnuły dymy z licznych pożarów amazońskich lasów odległych o 2,7 tys. km. Według brazylijskich dziennikarzy pożary te częściowo były zjawiskiem naturalnym, wywołanym suszą, a częściowo zostały nielegalnie wzniecone przez miejscową ludność z myślą o pozyskaniu gruntów na potrzeby rolnictwa. Specjaliści w zakresie ekosystemów skłaniają się natomiast do twierdzenia, że w zdecydowanej większości przypadków pożary umyślnie wywołali ludzie. A to dlatego, że akurat rok 2019 nie może zostać uznany w Brazylii za wyjątkowo suchy w porównaniu z innymi latami. Ponadto na zdjęciach satelitarnych zauważa się koncentrację pożarów w sąsiedztwie terenów wcześniej wylesionych.


Specjaliści w zakresie ekosystemów zauważają na zdjęciach satelitarnych koncentrację pożarów lasów w sąsiedztwie terenów wcześniej wylesionych
Fot. wikimedia.org

Do zwalczania pożarów brazylijskie władze wysłały wojsko. Rozporządza ono większą ilością odpowiedniego sprzętu, w tym śmigłowcami i samolotami gaśniczymi.

W 2019 r. liczne pożary trawiły też amazońskie lasy deszczowe w Boliwii i Peru. Jednak w centrum zainteresowania opinii publicznej znajdowała się Brazylia, do której należy 60% amazońskich lasów deszczowych.

Brazylijska służba satelitarna zanotowała w okresie od 1 stycznia do 20 sierpnia 2019 r. wzrost liczby pożarów o 84% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. Niemniej jednak liczba ta była mniejsza niż w tym samym okresie 2005 r., rekordowym pod tym względem. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z unijnego programu obserwacji Ziemi „Copernicus”, ilość CO2 wyemitowana do atmosfery w wyniku pożarów w Amazonii w 2019 r. osiągnęła najwyższy poziom od 2010 roku. Emisja ta może się przyczynić do globalnego ocieplenia, a z pewnością wpłynie bezpośrednio na klimat Ameryki Południowej. Tamtejsza pora sucha stanie się prawdopodobnie bardziej dotkliwa.

Amazoński las deszczowy potrzebuje do regeneracji po pożarze 20–40 lat. Jeśli jednak pożary wybuchają co kilka lat, destrukcja może być trwała i wtedy las deszczowy degraduje się do formacji roślinnej typu busz. Dlatego zmiana klimatu w powiązaniu z wylesianiem stanowi duże zagrożenie dla amazońskich lasów deszczowych. Zmniejszenie się opadów deszczu wskutek obydwu tych czynników stwarza warunki do nasilonego rozprzestrzeniania się pożarów.

W ostatnim czasie deforestacja w brazylijskiej Amazonii ponownie przybrała na sile. W lipcu 2019 r. osiągnęła poziom nienotowany od przeszło dekady. Zgodnie ze wstępnymi danymi brazylijskiej służy satelitarnej wylesianie postępowało w tempie odpowiadającym utracie co minuta obszaru o wielkości pięciu boisk piłkarskich. W ciągu jednego tylko miesiąca wylesienia objęły łącznie powierzchnię 2,25 tys. km2, co oznacza wzrost o 278% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku. Naukowcy obawiają się, że rok 2019 może być pierwszym od 10 lat, w którym rozmiar deforestacji sięgnie 10 tys. km2.

Źródło: www.bbc.com; www.theguardian.com; www.washingtonpost.com


Finlandia
Rekordowe pozyskanie drewna w 2018 roku

Jak informuje fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke), w fińskich lasach pozyskano w ub. roku łącznie 78,2 mln m3 drewna okrągłego. To o 8% więcej niż w 2017 roku. Instytut Luke szacuje maksymalny roczny potencjał fińskich lasów w zakresie zrównoważonego użytkowania w dziesięcioleciu 2015–24 na 84 mln m3 drewna okrągłego. Szacunek ten nie obejmuje jednak wszystkich aspektów bioróżnorodności i zobowiązań w zakresie sekwestracji węgla. Ilościowa struktura pozyskania wg głównych grup sortymentów drewna okrągłego kształtowała się w 2018 r. następująco: drewno tartaczne 29,7 mln m3, drewno typu papierówki 39,6 mln m3 i drewno energetyczne 8,9 mln m3.


Jeśli do pozyskania dodać masę pozostałości zrębowych i drewna martwego, to całkowity ubytek zasobów drewna okrągłego w ub. roku sięgnął niemal 94 mln m3.

Przyrost roczny fińskich lasów wynosi ok. 107 mln m3 drewna okrągłego. Oznacza to, że pomimo rekordowego ubytku drewna okrągłego w 2018 r. jego zasoby w fińskich lasach wzrosły o 13 mln m3.

Źródło: www.luke.fi


Łotwa
Publiczny komponent strategii lasów państwowych

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzające blisko połową wszystkich lasów Łotwy, zatwierdziły na początku czerwca 2019 r. publiczny komponent swojej strategii gospodarki leśnej. Komponent ten jest kompilacją propozycji zgłoszonych przez interesariuszy państwowego leśnictwa. Rewizja publicznego komponentu strategii LVM odbywa się nie rzadziej niż co pięć lat i każdorazowo w przypadku istotnych zmian warunków prowadzenia gospodarki leśnej (zmiany przepisów prawnych itp.).

Działające w formie spółki akcyjnej LVM mają w swojej pieczy 1,39 mln ha lasów. Zatrudniają ok. 1300 pracowników. Rocznie pozyskują 6 mln m3 drewna przy przyroście rzędu 12 mln m3.

Źródło: www.lvm.lv
Opr. A.S.