Z zagranicy 13-14/2019

12 lipca 2019 12:14 2019 Wersja do druku

Finlandia
Nowelizacja narodowej strategii leśnej

Szwecja
Kobieta dyrektorem generalnym lasów państwowych

Hesja, Niemcy
Subsydia dla niepaństwowych struktur zbytu drewna

Słowacja
Norma antykorupcyjna w lasach państowych

Finlandia
Pozyskanie drewna a lęgi


Finlandia
Nowelizacja narodowej strategii leśnej

Obecna fińska strategia leśna, obwiązująca do 2025 r., została uzupełniona o nowe elementy, w tym o aspekt klimatycznie zrównoważonej gospodarki leśnej. Aspekt ten obejmuje zwiększenie różnorodności gatunkowej lasów, doskonalenie proklimatycznych metod ich zagospodarowania i przeciwdziałanie szkodom klęskowym. Katja Matveinen, specjalistka ds. gospodarki leśnej w fińskim Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa, zaznacza, że centralnym zagadnieniem znowelizowanej strategii jest dążenie do zharmonizowania wszystkich komponentów zrównoważonego rozwoju – klimatu, bioróżnorodności oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych.

Kompleksowość współczesnej fińskiej koncepcji leśnictwa budzi duże zainteresowanie za granicą. Przedstawiciele wielu lesistych krajów Europy, takich jak Szwecja czy Austria, przybywają do Finlandii, aby się więcej dowiedzieć o jej leśnych pomysłach. Natomiast krytycy tych pomysłów zazwyczaj reprezentują wąski punkt widzenia, ograniczający się np. do kwestii bioróżnorodności lub klimatu. Tymczasem paryskie porozumienie klimatyczne wyraźnie postuluje

harmonizację działań na rzecz ochrony klimatu z innymi filarami zrównoważonego rozwoju. Polityka klimatyczna, która nie chroni źródeł utrzymania ludzi, nie uzyska ich poparcia.

Źródło: www.smy.fiFot. www.pxhere.com
Hesja, Niemcy
Subsydia dla niepaństwowych struktur zbytu drewna

Władze landu Hesja udostępniły nowo powstającym niepaństwowym organizacjom ds. zbytu drewna z lasów prywatnych i samorządowych specjalne subsydia na rozruch działalności. Organizacje te określane są skrótowcem HVO, utworzonym od ich niemieckiej nazwy. Program subwencyjny ma funkcjonować przez trzy lata. O subsydia w wysokości do 200 tys. euro mogą się starać te HVO, które obejmują obszar o powierzchni co najmniej 10 tys. ha i których potencjał w zakresie sprzedaży drewna wynosi co najmniej 120 tys. m3. W przypadku HVO o powierzchni co najmniej 40 tys. ha subsydia mogą sięgać nawet 500 tys. euro.

Tworzenie w Hesji (i w wielu innych landach) struktur zbytu drewna niezależnych od państwowych gospodarstw leśnych jest pokłosiem wydanego przez niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy zakazu łączenia przez badeńsko-wirtemberskie lasy państwowe funkcji administracyjnych z gospodarczymi, tj. ze świadczeniem usług z zakresu organizacji sprzedaży drewna i wykonawstwa zadań gospodarczych na rzecz prywatnych i samorządowych gospodarstw leśnych o powierzchni przekraczającej 100 ha. Federalny Urząd Antymonopolowy uznał, że praktyka ta narusza zarówno przepisy niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak i postanowienia traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dzięki dotacjom celowym, które landy udzielały lasom państwowym, te ostatnie oferowały swoje usługi lasom prywatnym i samorządowym częściowo bezpłatnie i częściowo po obniżonych cenach, co mogło dyskryminować prywatnych oferentów świadczeń z zakresu obsługi niepaństwowych gospodarstw leśnych.

Gospodarstwo Krajowe „Lasy Hesji”, zarządzające heskimi lasami państwowymi, będzie się stopniowo wycofywało z usług polegających na organizowaniu sprzedaży drewna z lasów prywatnych i samorządowych o powierzchni przekraczającej 100 ha. W regionach o dużym odsetku lasów samorządowych powstały już pierwsze gminne HVO. Obecnie jest ich w Hesji dziewięć.

Źródło: www.forstpraxis.de

 


Szwecja
Kobieta dyrektorem generalnym lasów państwowych

Rada nadzorcza niegiełdowej spółki akcyjnej Sveaskog, zarządzającej szwedzkimi lasami państwowymi, mianowała jej następnym dyrektorem generalnym Hannele Arvonen. Obecny dyrektor generalny Per-Olof Wedin, który pełni tę funkcję od 2011, przejdzie do września 2019 r. na emeryturę. –Jestem szczęśliwa i zarazem dumna, że następnym dyrektorem generalnym Sveaskogu będzie Hannele Arvonen, która ma solidną wiedzę fachową i doświadczenie w całej branży leśno-drzewnej – mówi Eva Färnstrand, przewodnicząca rady nadzorczej Sveaskogu.

Hannele Arvonen ma 53 lata. Od października 2013 r. jest dyrektorem generalnym firmy drzewnej Setra Group, która w stosunku do Sveaskogu ma status spółki stowarzyszonej. Setra Group zatrudnia 800 pracowników w ośmiu tartakach. Wcześniej Hannele Arvonen pracowała w firmach Iggesunds Paperboard, Holmen Paper, Metsä Board, Metso Paper i Norrskog.

Źródło: www.sveaskog.se

 


Słowacja
Norma antykorupcyjna w lasach państwowych
Fot. www.pxhere.com

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, wdrażają jako pierwsze słowackie przedsiębiorstwo państwowe normę antykorupcyjną ISO 37001 do stosowania we wszystkich sferach swojej działalności. – Najważniejszym elementem będzie wprowadzenie odpowiednich mechanizmów oceny ryzyka łapownictwa i wdrożenie przeciwdziałających mu instrumentów do systemu zarządzania w całej organizacyjnej strukturze przedsiębiorstwa państwowego – mówi Marian Staník, dyrektor generalny LSR. – Wierzymy, że krok ten już w bliskiej przyszłości podniesie kulturę antykorupcyjną, system zapobiegania korupcji i wiarygodność naszej organizacji na jeszcze wyższy poziom – dopowiada Tomáš Klouček, dyrektor handlowy LSR.

LSR mają pod swoim zarządem 900 tys. ha lasów. Zatrudniają przeszło 3500 osób, w tym ok. 1280 pracowników na stanowiskach robotniczych. Źródło: www.lesy.sk


Finlandia
Pozyskanie drewna a lęgi

Szkody w lęgach wyrządzane podczas pozyskiwania drewna są zawsze czymś niedobrym i smutnym, ale dotyczą mniej niż jednej tysięcznej wszystkich gniazd. Tak jest w Finlandii, w której nie nałożono z urzędu restrykcji na pozyskiwanie drewna w okresie lęgowym. Niemniej jednak pewne ograniczenia są podyktowane certyfikacją lasów i indywidualnymi wytycznymi, stosowanymi przez zarządców lasów.

Firma badawczo-rozwojowa Metsäteho – spółka, której udziałowcami są czołowe fińskie przedsiębiorstwa i instytucje z branży leśno-drzewnej – pracuje nad nowymi zaleceniami dotyczącymi pozyskiwania drewna w okresie lęgowym. – Oprzemy się na tym, co wykazały stosowne badania w ostatnich latach i wynikających z tego wnioskach. Oczywiście uwzględnimy także nowe metody zagospodarowania lasu, w tym gospodarkę zakładającą różnowiekową strukturę drzewostanów – mówi Sini Savilaakso, badaczka z firmy Metsäteho. Jednym z celów jest stworzenie mobilnej aplikacji, która udostępni właścicielom lasów informacje o niezbędnych dla ptaków elementach struktury lasu. Wykonawcy czynności gospodarki leśnej będą dysponowali wytycznymi do uwzględniania ochrony ptaków na każdym etapie prac. Nowe zalecenia mają być gotowe na początku 2020 roku.

Fot. www.pxhere.com

W Finlandii lęgi wyprowadza rocznie ok. 50 mln par ptaków. Nie wiadomo dokładnie, ile gniazd jest niszczonych w ciągu roku. Jednak wg szacunków straty utrzymują się poniżej jednej tysięcznej wszystkich gniazd. Ponadto w wielu przypadkach ptaki ponownie wyprowadzają lęg. Dlatego odpowiednie pozyskiwanie drewna w okresie lęgowym jest nie tyle kwestią przeżycia populacji, ile sprawą ochrony zwierząt.

Pojawiają się w Finlandii propozycje zakazu pozyskiwania drewna w maju i czerwcu. Taki zakaz oznaczałby duże trudności dla całej branży leśno-drzewnej, o ile dotychczasowy rozmiar użytkowania miałby zostać utrzymany. Trzeba by było pozyskiwać więcej drewna w pozostałych miesiącach roku i składować ten surowiec. Takie działania niekoniecznie byłyby korzystne dla ptaków. Ponadto sama konieczność dodatkowego składowania drewna zwiększyłaby koszty zaopatrywania się w ten surowiec o 5–10%. Zakaz pozyskiwania drewna w maju i czerwcu dotknąłby szczególnie fińskie tartacznictwo.

Następstwem zmiany klimatu jest skrócenie okresu chłodów zimowych i tym samym zmniejszenie możliwości jego spożytkowania w pozyskiwaniu drewna. W rezultacie front robót dla pracowników firm leśnych dodatkowo się kurczy. W tym kontekście swoje znaczenie ma fakt, że pozyskiwaniu wykwalifikowanych robotników służy zatrudnienie całoroczne, a nie sezonowe. Mniej wykwalifikowanych robotników w gospodarce leśnej skutkuje jej gorszymi wynikami w sferze ekologicznej.

Źródło: www.smy.fi

Opr.A.S.