Z zagranicy 12/2019

12 lipca 2019 12:00 2019 Wersja do druku

Szwecja
Ekologiczny bilans Södry

Australia
Promocja pochłaniania CO2 w rolnictwie

Niemcy
Lesistość landów

Czechy
Ok. 1 mln m3 wiatrołomów w Lasach Państwowych

Anglia, Wielka Brytania
Zalesieniowy Fundusz Węglowy
Szwecja
Ekologiczny bilans Södry

Wskaźnik zgodności ekologicznej cięć w lasach Södry w 2018 r. okazał się niższy niż rok wcześniej
Fot. www.sodra.com

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – sporządza oprócz zwykłego bilansu (zestawienie aktywów i pasywów) również tzw. zielony bilans. Jego podstawę stanowią wyniki kontroli zgodności wykonawstwa cięć rębnych i przedrębnych z wymogami systemów certyfikacyjnych PEFC i FSC oraz

z własnymi wytycznymi do integracji ochrony przyrody z gospodarką leśną. Kontrolę wykonują zarówno audytorzy wewnętrzni, jak i audytorzy z międzynarodowej organizacji certyfikującej DNV GL.

Zgodnie z zielonym bilansem Södry za rok 2018, wskaźnik zgodności ekologicznej wyniósł w przypadku cięć rębnych i przedrębnych odpowiednio 94% i 93%. To mniej niż w roku wcześniejszym, w którym wskaźniki te sięgnęły odpowiednio 95% i 98%. Södra tłumaczy to niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2018 r., które utrudniały wykonywanie czynności gospodarki leśnej. W kategorii koncentracji obiektów chronionych wskaźnik zgodności kształtował się w ub. roku na poziomie 98%, co z kolei jest najlepszym wynikiem od 2010 roku.

Södra zrzesza ok. 52 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,6 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy podstawowe segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny).

Źródło: www.sodra.com


Australia
Promocja pochłaniania CO2 w rolnictwie

Resort rolnictwa w australijskim rządzie federalnym ogłosił pilotażowy program wzmagania bioróżnorodności na terenach farm, obejmujący także subsydiowanie pochłaniania CO2. W sumie fundusz programu został zasilony kwotą 30 mln dolarów. Australijscy farmerzy mają otrzymywać wsparcie m.in. na utrzymywanie i rozwój lasów istniejących, zakładanie mieszanych upraw rodzimych gatunków drzew i odtwarzanie naturalnych cieków wodnych. Dodatkowo resort przeznaczył 4 mln dolarów na opracowanie narodowego systemu certyfikacji bioróżnorodności, zgodnego z międzynarodowymi standardami.

Program pilotażowy jest elementem kształtowania nowej australijskiej polityki w zakresie ochrony bioróżnorodności na terenach farm. Rozwiązania praktyczne rząd federalny chce przygotować we współpracy z Australijskim Uniwersytetem Narodowym i przedstawicielami farmerów.

Źródło: www.minister.agriculture.gov.au


Niemcy
Lesistość landów
Fot. www.pxhere.com

Zgodnie z informacjami niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego, najbardziej lesistymi niemieckimi krajami związkowymi są Nadrenia-Palatynat (40,6%), Hesja (39,8%) i Badenia-Wirtembergia (37,8%). Natomiast najmniejszą lesistość, jeśli nie liczyć miast-landów, wykazują Szlezwik-Holsztyn (10,3%), Meklemburgia-Pomorze Przednie (21,2%) i Dolna Saksonia (21,5%). Spośród miast-landów największą lesistość ma Berlin (17,7%), najmniejszą – Brema (1,1%). Lesistość całych Niemiec sięga 30%.

Źródło: www.forstpraxis.de


Anglia, Wielka Brytania
Zalesieniowy Fundusz Węglowy

Właściciele gruntów, zarządcy nieruchomości gruntowych, samorządy, a nawet (w ograniczonym zakresie) publiczne podmioty gospodarcze mogą występować do Komisji Leśnej Anglii, organu odpowiedzialnego za angielskie leśnictwo, o dofinansowanie zalesień gospodarczych z Zalesieniowego Funduszu Węglowego (Woodland Carbon Fund,

w skr. WCF). Fundusz ten został utworzony w celu przyspieszenia tempa zalesień i tym samym ułatwienia wykonania angielskich zobowiązań w zakresie bilansu węgla.

Programem funduszu WCF objęte są zalesienia o powierzchni co najmniej 10 ha, zgodne z normą gospodarki leśnej Zjednoczonego Królestwa (UKFS). Przy tym gatunki gospodarcze muszą zasadniczo zajmować co najmniej 70% zalesionej powierzchni netto. Minimalne wymagane zagęszczenie sadzonek wynosi 2 tys. szt./ha powierzchni zalesienia netto. Preferowane są projekty gwarantujące powszechną dostępność lasów powstałych z zalesień. Nie jest dotowane zakładanie upraw plantacyjnych o krótkim cyklu produkcyjnym.

Dla podmiotów prywatnych przeznaczone jest 60% środków funduszu WCF. Reszta jest dostępna dla podmiotów publicznych z wyłączeniem Gospodarstwa Leśnego Anglii, które jako agencja wykonawcza Komisji Leśnej Anglii zarządza państwową własnością leśną. Dotowane są takie działania, jak sadzenie, ochrona zalesień, budowa dróg leśnych i utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej. Wysokość dotacji do sadzenia generalnie wynosi 80% kosztów standardowych, ale nie więcej niż 6,8 tys. funtów szterlingów/ha. W miejscach o statusie powierzchni priorytetowej (powierzchnia w pobliżu obszaru zurbanizowanego, dostępna pieszo dla jego mieszkańców) stopień dotacji do sadzenia wzrasta do 100% kosztów standardowych, a limit wynosi 8,5 tys. funtów/ha. Dotacje do dróg leśnych i do infrastruktury rekreacyjnej wynoszą odpowiednio 40% i 80% (100% na powierzchniach priorytetowych) kosztów rzeczywistych. W obydwu tych przypadkach górna granica dotacji została ustalona na poziomie 10% całkowitych kosztów zgłoszonego projektu zalesieniowego.

Zasadniczo w piątym roku po pomyślnym założeniu i utrwaleniu uprawy zalesieniowej jest dodatkowo przyznawana jednorazowa płatność w wysokości 1 tys. funtów/ha. Możliwe jest również otrzymanie drugiej płatności w przypadku umowy obejmującej 10 lat. Dodatkowo można uzyskać dochody ze sprzedaży jednostek pochłaniania CO2, wygenerowanych przez projekt. W tym celu w ciągu dwóch lat od założenia uprawy zalesieniowej trzeba ją zarejestrować w systemie certyfikowania zalesieniowych przedsięwzięć sekwestracyjnych wg brytyjskiego standardu narodowego Woodland Carbon Code (WCC). Standard ten gwarantuje rzetelność i efektywność projektów zalesieniowych, wykorzystywanych do dobrowolnej kompensacji emisji CO2.

Źródło: www.gov.uk


Czechy
Ok. 1 mln m3 wiatrołomów w lasach państwowych

Wichura związana z niżem Eberhard, który przeszedł nad Europą w marcu 2019 r., wyrządziła w czeskich lasach państwowych szkody o łącznym rozmiarze 1 mln m3. Najbardziej ucierpiały drzewostany w trzech krajach samorządowych: morawsko-śląskim (270 tys. m3), ołomunieckim (157 tys. m3) i południowoczeskim (138 tys. m3). Lasy Republiki Czeskiej (LČR), które zarządzają czeskimi lasami państwowymi, szacują straty na 500 mln CZK (ok. 84 mln zł). – Zakładam, że uprzątanie szkód potrwa do czerwca, ale postęp prac będzie oczywiście zależał od warunków na poszczególnych obszarach – informuje Josef Vojáček, dyrektor generalny LČR.

Źródło:www.lesycr.cz

Opr. A.S.