Z zagranicy 9/2019

13 maja 2019 12:44 2019 Wersja do druku

Brandenburgia, Niemcy
Ograniczenie usług lasów państwowych

Szwecja
Wyższe rekompensaty dla właścicieli lasów

Litwa
Strategia lasów państwowych na lata 2019–23

Finlandia
Większy odsetek gatunków zagrożonych

Brandenburgia, Niemcy
Ograniczenie usług lasów państwowych

Jak informuje Związek Leśników Niemieckich (BDF), brandenburskie władze zamierzają ograniczyć od 2020 r. usługi Gospodarstwa Krajowego „Lasy Brandenburgii” na rzecz lasów prywatnych i samorządowych do podmiotów, których własność leśna nie przekracza 10 ha. W graniczącym z Polską niemieckim kraju związkowym Brandenburgia lasy zajmują powierzchnię blisko 1,1 mln ha, z czego 627 tys. ha (57%) przypada na lasy prywatne, a 72 tys. ha (7%) – na lasy samorządowe. Przy tym gospodarstwa leśne o powierzchni przekraczającej 10 ha stanowią 59% lasów prywatnych i 98% lasów samorządowych. Obecnie gospodarstwa te mogą wybierać między usługami państwowymi i prywatnymi. Limit wynoszący 10 ha jest znacznie mniejszy od przyjętej przez niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy górnej granicy powierzchni niepaństwowych gospodarstw leśnych (100 ha), na rzecz których lasy państwowe, łączące funkcje z zakresu władztwa administracyjnego z funkcjami gospodarczymi, mogą świadczyć usługi, nie naruszając przepisów niemieckiej ustawy o ochronie konkurencji, jak również postanowień traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Fot. www.pxhere.com

W Brandenburgii lasu zajmują powierzchnię blisko 1,1 mln ha, z czego 627 tys. ha (57%) przypada na lasy prywatne, a 72 tys. ha (7%) - na lasy samorządowe

Obecnie Gospodarstwo Krajowe „Lasy Brandenburgii” składa się z 14 nadleśnictw gospodarujących w brandenburskich lasach państwowych (270 tys. ha) i aż z 30 nadleśnictw obsługujących lasy niepaństwowe (700 tys. ha). Jednostkami Lasów Brandenburgii są też Krajowe Leśne Centrum Kompetencyjne w Eberswalde i Szkoła Prac Leśnych w Kunsterspring.

Źródło: www.forstpraxis.de

 


Szwecja
Wyższe rekompensaty dla właścicieli lasów

Całkowity wolumen szwedzkich rekompensat państwowych, zatwierdzonych przez Agencję Leśną i wypłaconych właścicielom gruntów za podyktowane względami przyrodniczymi ograniczenie użytkowania lasów produkcyjnych, osiągnął w 2018 r. poziom 318 mln koron (ok. 134 mln zł). Na kwotę tę złożyły się rekompensaty z dwóch tytułów: ochrony siedlisk i kontraktowej ochrony przyrody, wynoszące odpowiednio 288 mln i 30 mln koron. To duży wzrost

w stosunku do 2017 r., w którym łączna wysokość tych rekompensat wyniosła 210,4 mln koron. Wzrost ten wiąże się z faktem, że w 2018 r. Agencja Leśna dysponowała znacząco większymi funduszami na obszarową ochronę przyrody.

W 2018 r. Agencja Leśna ustanowiła w prywatnych lasach produkcyjnych 304 nowe obiekty ochrony siedlisk, zajmujące łącznie powierzchnię przeszło 1,8 tys. ha, i 120 nowych obiektów kontraktowej ochrony przyrody, których łączna powierzchnia przekracza 1,0 tys. ha. W sumie ochroną siedlisk i kontraktową ochroną przyrody objętych było w 2018 r. odpowiednio 29,5 tys. i 33,9 tys. ha szwedzkich lasów produkcyjnych. Przedmiotem ochrony są głównie płaty starych lasów zbliżonych do naturalnych. Wśród obiektów kontraktowej ochrony przyrody znajdują się też lasy produkcyjne, które zostały wydzielone ze względu na ich duże walory społeczne. W 2018 r. powierzchnia takich lasów sięgała 81 ha.

Szwedzka Agencja Leśna, podlegająca Ministerstwu Przedsiębiorczości i Innowacji, nie tylko administruje funduszami subsydiów dla prywatnych właścicieli lasów, lecz również monitoruje wykonywanie ustawy o lasach, zajmuje się doradztwem fachowym i pełni funkcję urzędu statystycznego, odpowiedzialnego za trzy działy statystyki leśnictwa (produkcja, zatrudnienie oraz aspekty ekologiczne i społeczne).

Źródło: www.skogsstyrelsen.se

 


Litwa
Strategia lasów państwowych na lata 2019–23

Litewskie Ministerstwo Środowiska, któremu podlega litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU), zatwierdziło jego strategię na najbliższych pięć lat. Głównym celem strategii jest uczynienie VMU nowoczesną firmą, z której dumni będą zarówno jej pracownicy, jak i całe litewskie społeczeństwo. Zarządzanie majątkiem, który państwo litewskie powierzyło VMU, ma się odbywać w sposób transparentny.

Jednym z podstawowych założeń strategii jest zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem państwowym. Ustaliliśmy, że do końca 2023 r. roczny zysk netto, będący zarazem zwrotem ekonomicznym na rzecz państwa, osiągnie poziom co najmniej 41 mln euro – mówi Marius Pulkauninkas, dyrektor VMU.

VMU działa w formie przedsiębiorstwa państwowego. Zarządza lasami o powierzchni 1,09 mln ha (ok. 49% wszystkich lasów Litwy). Składa się z 26 nadleśnictw. Zatrudnia ok. 3 tys. pracowników, w tym 1116 robotników.

Źródło: www.vivmu.lt

 


Finlandia
Większy odsetek gatunków zagrożonych

Zgodnie z najnowszą „Czerwoną listą gatunków fińskich”, opublikowaną w marcu br., odsetek gatunków zagrożonych w Finlandii wzrósł z 10,5% w 2010 r. do 11,9% w 2019 roku. W przypadku samych gatunków leśnych odsetek ten nie zmienił się i wyniósł 9%. Jednocześnie udział zagrożonych gatunków leśnych w całkowitej liczbie gatunków zagrożonych zmniejszył się o 5%. Kompilacja nowej listy zajęła niemal cztery lata. Pracowało nad nią 170 specjalistów i wielu ochotników (obserwatorów ptaków, ekologów, myśliwych i in.).

W ujęciu geograficznym najwięcej gatunków zagrożonych zanotowano w południowej części Finlandii, a w ujęciu siedliskowym – w lasach. – Jest tak dlatego, że generalnie na południu występuje więcej gatunków niż na północy i w Finlandii jest więcej siedlisk i gatunków leśnych niż siedlisk i gatunków nieleśnych – tłumaczy Ulla-Maija Liukko, badaczka z Fińskiego Instytutu Środowiska.

W grupie samych gatunków leśnych przesunięto z niższych kategorii zagrożenia do kategorii wyższych 142 gatunki, a w kierunku odwrotnym – 113 gatunków. W przypadku wszystkich gatunków przepływ negatywny dotyczył 463 gatunków, a przepływ pozytywny – 261 gatunków.

Największy odsetek leśnych gatunków zagrożonych stanowią gatunki związane z lasami starymi (34%) i z lasami bogatymi w rośliny zielne (45%). Ten ostatni rodzaj lasów zajmuje jedynie 1–2% całkowitej powierzchni fińskich lasów. Dzięki uskutecznianej w lasach ochronie czynnej kategorie gatunków zagrożonych uszczupliły się o 30 gatunków.

Państwowe gospodarstwo parkowo-leśne Metsähallitus, które zarządza 1/3 obszaru lądowego i wodnego Finlandii, bardzo poważnie traktuje nowe informacje o gatunkach zagrożonych, toteż zamierza rozszerzyć współpracę z różnymi interesariuszami ochrony przyrody przy doskonaleniu praktyki w tej dziedzinie. Niegiełdowa spółka akcyjna Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), wchodząca w skład Metsähallitusa, inwestowała dotychczas przeszło

40 mln euro rocznie w ochronę bioróżnorodności w fińskich gospodarczych lasach państwowych. W 2018 r. wprowadziła nowe zasady integracji ochrony przyrody z gospodarką leśną, znacznie zwiększające poziom ochrony zasobów drewna martwego.

Źródło: www.smy.fi; www.metsa.fi

Opr. A.S.