Z zagranicy 8/2019

13 maja 2019 12:31 2019 Wersja do druku

Kanada
Google jako narzędzie określania gatunku drzew

Niemcy
Wzrost liczby myśliwych

Japonia
Usługi leśne na małą skalę

Czechy
Zmiany w sprzedaży drewna z lasów państwowych

Szwecja
Rekordowe wyniki Södry w 2018 roku

Kanada
Google jako narzędzie określania gatunku drzew

Widok Google Street View na jedną z ulic w Toronto

Kanadyjska Służba Leśna (CFS) wykorzystuje funkcję Google Street View do określania gatunku i wieku drzew rosnących na obszarach zurbanizowanych całej Kanady. Dzięki temu CFS może przygotowywać dla miast np. informacje o kosztach ochrony drzew przed nowymi szkodnikami inwazyjnymi. Funkcja Google Street View pozwala specjalistom z CFS na identyfikowanie drzew rosnących w odległości do 10 m od każdej ulicy. Stopień trafności identyfikacji gatunku wynosi 70%. W przypadku rodzaju jest to 90%.

CFS jest jednostką resortu zasobów naturalnych w kanadyjskim rządzie federalnym. Zajmuje się przede wszystkim badaniami leśnymi i transferem wiedzy z nauki do praktyki. Zatrudnia ok. 800 pracowników. Oprócz centrali w Ottawie w skład CFS wchodzi sześć ośrodków badawczych.

Źródło: www.windsorstar.com

 


Niemcy
Wzrost liczby myśliwych

W roku łowieckim 2017/2018 ważną kartę myśliwską posiadało w Niemczech 384 428 osób. To o 24% więcej niż w roku zjednoczenia Niemiec. Największy udział myśliwych w całkowitej liczbie ludności wykazują landy północne. Przykładowo w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn jeden myśliwy przypada na 126 mieszkańców. W całych Niemczech jeden myśliwy przypada przeciętnie na 215 mieszkańców. Kobiety stanowią 7% myśliwych, ale na obecnych kursach przygotowujących do egzaminu łowieckiego panie spotyka się już znacznie częściej: tam ich odsetek sięga niemal 25%.

Źródło: www.jagderleben.de


 


Japonia
Usługi leśne na małą skalę

Japońska gospodarka leśna od dawna boryka się z niskimi cenami drewna. Do tego dochodzi kurczenie się i starzenie siły roboczej. Obecnie japońscy zarządcy lasów pozostawiają coraz większą ich część do spontanicznego rozwoju. W tych warunkach powstaje nisza rynkowa – świadczenie usług leśnych na małą skalę.

Lasy porastają ok. 70% powierzchni Japonii. Jednak od lat 60. XX w. Japończycy jedynie w niewielkim stopniu użytkują swoje lasy. Mogą bowiem importować tanie drewno zza mórz. O ile w 1995 r. drewno pozyskiwane w kraju zaspokajało 96% japońskiego zapotrzebowania na ten surowiec, o tyle w 2002 r. wskaźnik ten wynosił już tylko 18,8%. W wyniku późniejszych działań japońskich władz na rzecz podniesienia poziomu samowystarczalności surowcowej odsetek drewna krajowego podskoczył do 36% (2017 r.).

Blisko 40% japońskich drzewostanów pochodzi z sadzenia. Cechują się one niewielką bioróżnorodnością i wymagają restytucji ekologicznych funkcji lasu. Ale dla młodych Japończyków gospodarka leśna nie jest atrakcyjną branżą. Starzejący się właściciele lasów nie mają komu ich przekazać. W ostatnim czasie zarysowuje się jednak tendencja do zajmowania się usługami leśnymi na małą skalę i łączenia ich z innymi rodzajami działalności. Niektóre samorządy uruchomiły nawet programy wspierające drobną przedsiębiorczość leśną, traktując jej rozwój jako instrument przeciwdziałania depopulacji obszarów wiejskich. Do zmiany polityki leśnej w kierunku aktywniejszego zagospodarowania krajowych lasów zmuszają Japonię także klęski żywiołowe, które w ostatnich latach coraz częściej ją nawiedzają.

Źródło: www.nippon.com

 


Czechy
Zmiany w sprzedaży drewna z lasów państwowych

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), które zarządzają czeskimi lasami państwowymi, zwiększyły z 30 do 200 m3 ilość drewna, jaką jeden nabywca może rocznie pozyskać w ramach samowyrobu. Celem tej zmiany jest przede wszystkim przyspieszenie usuwania z lasu drewna kornikowego i innego posuszu. W 2018 r. LČR sprzedały w ramach samowyrobu 241 tys. m3 drewna, w tym 38 tys. m3 drewna kornikowego.

Nowością jest też sprzedaż drewna kornikowego w systemie loco droga wywozowa, który w czeskich lasach państwowych miał dotychczas znaczenie marginalne (kilka procent całości sprzedaży drewna). Jeden odbiorca surowca drzewnego – osoba zarówno fizyczna, jak i prawna – może nabyć w tym systemie rocznie do 50 m3 drewna kornikowego w 21 nadleśnictwach uznanych za klęskowe ze względu na nasilenie gradacji szkodnika i w czterech wydzielonych gospodarstwach leśnych LČR. Kornikowe drewno opałowe jest wyrabiane w sztukach o długości dwóch i więcej metrów, a kornikowe drewno tartaczne – w sztukach o długości czterech i więcej metrów.

LČR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. Gospodarują w lasach o powierzchni 1,2 mln ha. Od kilku lat borykają się z klęskową suszą i gradacją korników.

Źródło: www.lesycr.cz


Szwecja
Rekordowe wyniki Södry w 2018 roku

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – zanotowała w 2018 r. najlepsze wyniki w swojej historii. Przychody osiągnęły poziom 24,2 mld koron (ok. 10,2 mld zł), co oznacza wzrost o 18% w stosunku do 2017 roku. Zysk operacyjny wyniósł 4,5 mld koron (ok. 1,9 mld zł).

Rada nadzorcza Södry zaproponowała walnemu zgromadzeniu wypłatę członkom zrzeszenia dywidendy w łącznej wysokości 1,8 mld koron (ok. 758 mln zł). Duży wzrost przychodów Södry był możliwy dzięki korzystnej sytuacji gospodarczej na świecie, dużemu popytowi na produkty drzewne oraz wyższym cenom tarcicy i ścieru drzewnego. – Byliśmy w stanie zaspokoić duży popyt na nasze produkty, ponieważ w ciągu ostatnich czterech lat poczyniliśmy poważne, sięgające 11 mld koron inwestycje w nasze celulozownie i tartaki oraz wprowadziliśmy innowacje – informuje Lars Idermark, prezes i zarazem dyrektor generalny Södry.

W lutym 2019 r. rada nadzorcza Södry postanowiła wyasygnować w najbliższym czasie na prace badawczo-rozwojowe 100 mln koron (ok. 42 mln zł). Połowa tej sumy zostanie przeznaczona na rozwój nowych metod i technologii gospodarki leśnej, które mają umożliwić zwiększenie do 2050 r. przyrostu rocznego lasów członków Södry o 20% bez uszczerbku dla bioróżnorodności. Pozostałe 50 mln koron zasili budżet fundacji badawczej Södry, wspierającej projekty rozwojowe związane z gospodarką leśną i przemysłem drzewnym, realizowane w południowej Szwecji. Fundacja ta działa od 1995 roku.

Södra zrzesza ok. 52 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,6 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy podstawowe segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). 

Źródło: www.sodra.com

Opr. A.S.