Z zagranicy 6/2019

13 maja 2019 11:49 2019 Wersja do druku

Czechy
Nowy etap walki z klęską kornika

Niemcy
Eliminacja spalania węgla do 2038 roku

Łotwa
W pełni zmechanizowane sadzenie lasu

Francja
Zmiana na szczycie Krajowego Urzędu ds. Lasów

Litwa
Spadek sprzedaży drewna z lasów państwowych

Pułapka na korniki stosowana w Czechach
Fot. www.lesy.cr
Czechy
Nowy etap walki z klęską kornika

W związku z trwającą od kilku lat klęskową gradacją kornika i suszą w lasach resort rolnictwa, któremu w Czechach podlega gospodarka leśna, przyjął nowy pakiet działań antykryzysowych. – Na rok 2019 przygotowaliśmy nadzwyczajne środki zwalczania klęski kornika i jej skutków. Jednocześnie dwukrotnie zwiększyliśmy subwencje na odnowienie lasu: z 630 mln do 1,15 mld koron. Zmieniamy regulacje tak, aby lepiej odpowiadały obecnej sytuacji klęskowej i aby właściciele lasów mogli skuteczniej zwalczać kornika. Zasady, którymi właściciele lasów kierowali się w przeszłości, nie są już wystarczające. Szukamy również możliwości zbytu drewna kornikowego i wspólnie z innymi ministerstwami wypracowujemy nowe formy pomocy – mówi minister rolnictwa Miroslav Toman.

Ministerstwo Rolnictwa podzieli terytorium Republiki Czeskiej na obszary według stopnia zaatakowania drzewostanów i realnych możliwości ich ratowania. Właściciele lasów zostaną w drodze wyjątku zwolnieni z obowiązku stosowania na najbardziej dotkniętych klęską obszarach takich środków zwalczania kornika, które w obecnych warunkach okazują się nieefektywne. Przykładem może być tutaj możliwość odłożenia pozyskiwania posuszu, który został już opuszczony przez kornika. Pozwoli to właścicielom skoncentrować siły na cięciach w tych drzewostanach, które można jeszcze uratować. Stosowanie wyjątków będzie możliwe po nowelizacji ustawy o lasach w pierwszych miesiącach 2019 roku.

Od 2019 r. obowiązuje w Czechach rozporządzenie, które promuje ograniczenie hodowli świerka na rzecz hodowli bardziej odpornych drzewostanów wielogatunkowych. Projekt normy, która ma ułatwić szybkie odnowienie lasów dotkniętych klęską, przygotowali eksperci z Ministerstwa Rolnictwa we współpracy z przedstawicielami leśnych organizacji naukowych i zawodowych oraz reprezentantami ekologów. Na sadzenie gatunków fitomelioracyjnych właściciele lasów mają otrzymywać dwa – trzy razy większe dotacje niż w przypadku podstawowych gatunków drzew.

Źródło: www.lesycr.cz


Niemcy
Eliminacja spalania węgla do 2038 roku

Specjalna niemiecka komisja federalna, opracowująca plan odejścia Niemiec od wydobywania i energetycznego użytkowania węgla, wyznaczyła rok 2038 jako ostateczny termin urzeczywistnienia dekarbonizacji u naszych zachodnich sąsiadów. Landom dotkniętym transformacją energetyczną zostanie udzielona pomoc w wysokości 40 mld euro. Poszczególne regiony mają przez 20 lat otrzymywać po 1,3 mld euro. Ponadto landom zostanie udostępniony swego rodzaju fundusz rezerwowy, który będzie corocznie zasilany przez federację kwotą 0,7 mld euro. W skład komisji federalnej wchodzą reprezentanci przemysłu, związków zawodowych, ekologów i naukowców. Obecnie z węgla wytarzane jest w Niemczech prawie 40% energii elektrycznej.

Źródło: www.welt.de


Łotwa
W pełni zmechanizowane sadzenie lasu

Fot. www.lvm.lv

Łotewska branża leśna również boryka się z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej do wykonywania prac z zakresu odnowienia i pielęgnowania lasu. Dlatego Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzające blisko połową wszystkich lasów Łotwy, wdrożyły do stosowania technologię w pełni zmechanizowanego sadzenia. W technologii, która oprócz sadzenia umożliwia także przygotowanie gleby, wykorzystywana jest specjalna głowica, montowana na koparce. W pierwszym roku stosowania nowej metody LVM zamierzają mechanicznie zasadzić ponad 120 ha lasu. Już wiadomo, że metoda będzie wykorzystywana w latach następnych. Kontrakty z usługodawcami wyłonionymi w drodze elektronicznego przetargu mają zostać zawarte na kilka lat.

Działające w formie spółki akcyjnej LVM mają w swojej pieczy 1,39 mln ha lasów. Zatrudniają niespełna 1300 pracowników. Rocznie pozyskują 5,4 mln m3 drewna przy przyroście rzędu 12 mln m3.

Źródło: www.lvm.lv


Francja
Zmiana na szczycie Krajowego Urzędu ds. Lasów

Mocą wspólnej decyzji ministra rolnictwa i wyżywienia Didiera Guillaume’a oraz ministra solidarnej transformacji ekologicznej François de Rugy nowym, tymczasowym dyrektorem generalnym Krajowego Urzędu ds. Lasów (ONF) został Jean-Marie Aurand. Zmiana ta związana jest z realizacją międzyresortowej misji przygotowania propozycji kierunków dalszego rozwoju ONF. W misję zaangażowane są takie instytucje jak: Generalny Inspektorat Administracji, Generalny Inspektorat Finansów, Generalna Rada Wyżywienia, Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Generalna Rada Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Jean-Marie Aurand sprawował wcześniej wiele funkcji we francuskim resorcie rolnictwa. Od stycznia 2014 r. był dyrektorem generalnym Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina (OIV).

ONF dba o różne rodzaje lasów publicznych. We Francji metropolitalnej zarządza lasami państwowymi (1,7 mln ha) i opiekuje się lasami samorządowymi (2,9 mln ha). Łącznie z lasami w departamentach zamorskich (6,4 mln ha) ma w swojej pieczy 11 mln ha lasów.

We wszystkich 320 jednostkach terenowych ONF pracuje w sumie ok. 9,5 tys. osób. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych stanowią ok. 60% załogi. Związki zawodowe, które działają w ONF, ostro występowały przeciwko jego wcześniejszemu kierownictwu, zarzucając mu forsowanie outsourcingu funkcji administracyjnych kosztem etatów nierobotniczych.

Źródło: www.onf.fr


Litwa
Spadek sprzedaży drewna z lasów państwowych

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) sprzedało w 2018 r. 3,35 mln m3 drewna. To oznacza spadek o 10% w stosunku do 2017 roku. W grudniu ub. roku sprzedaż drewna z VMU zmniejszyła się o 14% w porównaniu z jej rozmiarem z grudnia 2017 roku. Na rynku detalicznym VMU sprzedało w ub. roku 35 tys. m3 pozostałości zrębowych.

VMU zarządza lasami o powierzchni 1,09 mln ha (ok. 49% wszystkich lasów Litwy). Składa się z 26 nadleśnictw. Zatrudnia ok. 3 tys. pracowników, w tym 1116 robotników.

Źródło: www.vivmu.lt

Opr. A.S.