Z zagranicy 5/2018

28 marca 2018 09:05 2018 Wersja do druku

Szwecja
Wzrost liczebności ptaków leśnych

Czechy
Skupują lasy, sprzedają zbędne składniki majątku

Słowacja
Nowe zasady sprzedaży drewna

Litwa
Nowa forma organizacyjna lasów państwowych


Szwecja

Wzrost liczebności ptaków leśnych


Zabiegi w postaci stosunkowo wysokiego ogławiania martwych drzew stojących i zwiększania liczby drzew liściastych w strukturze drzewostanów zaowocowały wzrostem liczby ptaków leśnych w Szwecji

W ciągu ostatnich 20 lat znacząco zwiększyła się liczba drzew habitatowych pozostawianych w celu ochrony bioróżnorodności w szwedzkich lasach gospodarczych. Np. członkowie Södry – gospodarczego zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – pozostawiają obecnie średnio 20 drzew na hektar powierzchni cięć użytkowania rębnego, podczas gdy w 2007 r. było to 14 drzew. Ponadto wzrosła ilość drewna martwego, specjalnie wytwarzanego w postaci stosunkowo wysoko ogławianego posuszu. Jednocześnie zwiększył się udział gatunków liściastych i starych drzewostanów w strukturze gatunkowej i wiekowej lasów. Jednym z efektów tych zmian jest generalny wzrost liczebności ptaków leśnych. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Lund, spośród 58 gatunków ptaków leśnych 33 gatunki wykazały wzrost liczebności, sześć gatunków zmniejszyło swój stan liczebny, a 19 gatunków zachowało stabilność populacyjną. Zwiększająca się liczebność ptaków leśnych jest również następstwem zmiany klimatu.

Źródło: www.sodra.com


 

 

Czechy

Skupują lasy, sprzedają zbędne składniki majątku

Zamortyzowane samochody i przyczepy, maszyny, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, budynki, mieszkania i lokale administracyjne – wszystkie te składniki majątku, które stają się zbędne dla Lasów Republiki Czeskiej (LČR), są przez nie na bieżąco sprzedawane. Z drugiej strony, zarządca czeskich lasów państwowych skupuje lasy wszystkich rodzajów własności.

Opisy i zdjęcia zbędnych składników majątku LČR są publikowane na stronie www.lesycr.cz (sekcje „http://pnm.lesycr.cz” i „http://pmm.lesycr.cz”). Sprzedaż odbywa się w drodze przetargu publicznego. Oferty LČR zamieszczane są także w czeskich specjalistycznych serwisach internetowych, takich jak SReality.cz czy Sauto.cz, oraz w biuletynach informacyjnych lokalnych organów samorządowych. W latach 2016–17 LČR sprzedały łącznie 404 samochody i maszyny oraz 1,4 tys. nieruchomości. – Największym zainteresowaniem cieszą się samochody Škoda Fabia i Mitsubishi L200, sprzęt leśny oraz domy letniskowe i jednorodzinne w pobliżu większych aglomeracji – informuje Jindřich Hábr, pracownik LČR odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem. W styczniu 2018 r. LČR ogłosiły przetarg na 13 samochodów i 137 nieruchomości.

Jednocześnie LČR skupują lasy. W ciągu ostatnich czterech lat nabyły blisko 3 tys. ha nieruchomości leśnych, głównie od właścicieli prywatnych. – W ramach restytucji lasów kościelnych musieliśmy oddać 122 tys. ha lasów. Dlatego teraz kupujemy ustabilizowane drzewostany, których zwarta powierzchnia przekracza 3 ha lub które przylegają do lasów państwowych. Jesteśmy zainteresowani także drzewostanami młodszymi, o ile w grę wchodzą względy komasacyjne. Naszym celem jest zwiększenie powierzchni lasów państwowych – wyjaśnia Igor Kalix, dyrektor administracyjny LČR.

Źródło: https://lesycr.cz


 

 

Słowacja

Nowe zasady sprzedaży drewna

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, rozpoczęły realizację swojej nowej strategii sprzedaży drewna, mającej obowiązywać do 2022 roku. Głównym założeniem tej strategii jest priorytetowe traktowanie słowackich przetwórców drewna i tych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które swoją działalność przetwórczą prowadzą na Słowacji.

W drugiej połowie 2017 r. LSR przeprowadziły specjalny audyt przedsiębiorstw swoich klientów pod względem rzeczywistego rozmiaru przerobu surowca drzewnego. Parametr ten jest podstawowym kryterium rozdzielania drewna z lasów państwowych między jego odbiorców. LSR starają się zapewnić słowackim przetwórcom drewna dostawy surowca na poziomie 45% ich mocy przerobowych. Taki odsetek bierze się stąd, że lasy pod zarządem LSR stanowią ok. 45% wszystkich lasów na Słowacji. Przedsiębiorstwa mają możliwość zawierania umów średnio- i długoterminowych. Nowe zasady zostały uzgodnione między kierownictwem LSR i przedstawicielami Słowackiego Stowarzyszenia Przetwórców Drewna (ZSD).

LSR podkreślają, że ich intencją jest ograniczenie dostępu do drewna z lasów państwowych tym firmom handlowym, które nie mają zdefiniowanego docelowego przetwórcy surowca drzewnego. Jednak w słowackich mediach pojawiły się na początku 2018 r.

krytyczne materiały o praktyce handlowej LSR. Słowackim lasom państwowym nadal zarzuca się nieskuteczność w eliminowaniu spekulacji drewnem. Do tego dochodzą twierdzenia, że na rynek trafiają duże ilości drewna niecechowanego.

W 2017 r. LSR sprzedały łącznie ok. 4,2 mln m3 drewna. Przy tym rozmiar eksportu surowca drzewnego wyniósł 99,1 tys. m3. LSR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. W swojej pieczy mają blisko 900 tys. ha lasów. Zatrudniają 3,5 tys. osób, w tym 1260 pracowników na stanowiskach robotniczych.

Źródło: www.lesy.sk


 

Litwa

Nowa forma organizacyjna lasów państwowych

W litewskim rejestrze przedsiębiorstw państwowych figuruje od 8 stycznia 2018 r. nowy podmiot – scentralizowane Państwowe Gospodarstwo Leśne (Valstybinių miškų urėdija, w skr. VMU). Zostały w nim skupione wszystkie 42 litewskie nadleśnictwa państwowe, które dotychczas działały jako osobne przedsiębiorstwa. Liczba nadleśnictw VMU zostanie stopniowo ograniczona do 26 jednostek. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, której dotychczas podlegały państwowe nadleśnictwa, ulegnie likwidacji. Ok. połowy br. kierownictwo VMU ma zadecydować o lokalizacji siedziby nowego przedsiębiorstwa. Ministerstwo Środowiska, któremu na Litwie podlega resort leśnictwa, uważa, że siedziba VMU powinna się znajdować poza stolicą, najlepiej w rejonie poniewieskim.


Fot. Forest.lt

Tymczasowym szefem VMU został Valdas Kaubrė, były nadleśniczy nadleśnictwa Poniewież. Na dyrektora VMU rozpisano konkurs. Ministerstwo Środowiska oczekuje, że centralizacja państwowego leśnictwa obniży jego roczne koszty o 10 mln euro po stronie nadleśnictw i o trzy mln euro po stronie budżetu państwa, jak również zwiększy transparentność zarządzania lasami państwowymi, których powierzchnia wynosi 1,09 mln ha.

Centralizacja państwowego leśnictwa na Litwie spotyka się z dużym oporem ze strony tamtejszej leśnej korporacji branżowej, wspieranej przez lewicowe ugrupowania polityczne. Te ostatnie zapowiedziały wniesienie skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie litewskie lasy państwowe zatrudniają ok. 3,8 tys. osób, w tym 1,9 tys. pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Wg litewskiego rządu w wyniku centralizacji może zostać zlikwidowanych nie więcej niż 400 etatów. Związki zawodowe obawiają się natomiast, że redukcja obejmie tysiąc miejsc pracy.

Źródło: www.am.lt

 

Opr. A.S.