Z zagranicy 1/2018

27 lutego 2018 15:11 2018 Wersja do druku

Finlandia

Przemienianie drewna w żywność

Kanada

Odstrzał łosi jako środek ochrony karibu?

Finlandia

Wytwarzanie posuszu stojącego

Finlandia

Wytwarzanie posuszu stojącego

Finlandia

Plan użytkowania państwowych zasobów naturalnych


Finlandia

Przemienianie drewna w żywność

Risto Korpinen, naukowiec z fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke), uważa, że trociny mogą przyczynić się do rozwiązania problemu niedostatku żywności w wielu regionach świata. Fińskie tartaki wytwarzają 3,3 mln m3 trocin rocznie. Znaczna ich część jest wykorzystywana przez przemysł celulozowy i energetykę. Jednak niemałe ilości trocin wciąż się marnują. Korpinen kieruje projektem pn. „MonoCell – wysokogatunkowe białko jednokomórkowe do karmienia ryb”. Jak można się domyślać, chodzi o białko wytwarzane z trocin.

Projekt MonoCell wystartował w sierpniu 2017 roku. Realizowany jest przez zespół dziesięciu naukowców z różnych rejonów Finlandii. Są wśród nich oczywiście specjaliści w dziedzinie żywienia.

Tartaki mogłyby uruchomić produkcję białka we własnych obiektach – sądzi Korpinen. Naukowcy mają nadzieję, że partnerami w realizacji projektu staną się producenci karmy. Risto Korpinen chciałby, żeby białko z trocin zastąpiło takie pasze stosowane obecnie w gospodarstwach rybackich, jak karma sojowa i mączka z ryb morskich.

 

Źródło: www.luke.fi


 

Kanada

Odstrzał łosi jako środek ochrony karibu?

W następstwie zmian klimatycznych wykształcają się w północnej Kanadzie siedliska sprzyjające rozwojowi populacji łosia. Od wielu lat jej liczebność rośnie. Jednocześnie obniża się stan liczebny karibu. Naukowcy z Uniwersytetu Alberty nie uważają jednak, że chodzi tu o bezpośrednie wypieranie karibu przez łosia. Sprawcą regresu populacji karibu są raczej wilki, których liczebność rośnie tam, gdzie przybywa łosi.


Rosnąca populacja łosia w północnej Kanadzie powoduje także wzrost populacji wilków. To z kolei ogranicza znacząco populację renów.
Fot. www.flickr.com

W ramach wieloletniego programu badawczego kanadyjskiej służby ochrony przyrody zwiększono lokalnie rozmiar pozyskania łosi w takim stopniu, że ich liczebność spadła do poziomu sprzed przekształceń siedliskowych. W rezultacie zmniejszyła się też liczebność wilków. Natomiast stan liczebny karibu zwiększył się w tym samym okresie. W porównaniu z obszarami kontrolnymi, na których ingerencja nie miała miejsca, areał badawczy wykazywał dwu i półkrotnie większy ubytek migracyjny wilków i wyższy o 10% poziom przeżywalności karibu.

Źródło: www.jagderleben.de


 

 

Finlandia

Wytwarzanie posuszu stojącego

Wiosną 2017 r. fińska branża leśno-drzewna rozpoczęła realizację programu zwiększenia ilości drewna martwego w lasach gospodarczych Finlandii. W tym celu zostały wytworzone już dziesiątki tysięcy nowych sztuk ogłowionego posuszu stojącego. Program promują m.in. fiński Centralny Związek Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK), zarządzające fińskimi lasami państwowymi Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy) i Fińska Federacja Przemysłu Drzewnego (FFIF).

Własną kampanię na rzecz wytwarzania ogłowionego posuszu stojącego prowadzi fiński koncern leśno-drzewny Metsä. Zorientowana jest ona w szczególności na zwiększanie ilości drewna martwego pochodzącego z drzew młodszych. – Zgodnie z wymogami certyfikacji leśnej już od 20 lat wytwarzamy drewno martwe z dużych, dojrzałych drzew. Dotychczas brakowało jednak mniejszych rozkładających się drzew. Dlatego teraz wytwarzamy posusz stojący także w ramach cięć użytkowania przedrębnego. Zgodziło się na to 70% właścicieli lasów, którzy sprzedają nam drewno na pniu – mówi Janne Soimasuo, dyrektor ds. środowiska przyrodniczego w koncernie Metsä.

W Finlandii od drewna martwego zależy egzystencja ok. 5 tys. gatunków leśnych, w tym połowy gatunków zagrożonych wyginięciem. Obecnie w fińskich lasach gospodarczych zasoby rozkładającego się drewna wynoszą przeszło 3 m3 na hektar. Z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności zasoby te powinny sięgać 20 m3.

Źródło: www.smy.fi


 

Szkocja, Wielka Brytania

Leśna terapia przeciwdziałająca demencji

Komisja Leśna Szkocji realizuje we współpracy z różnymi szkockimi organizacjami programy aktywności na łonie przyrody leśnej, przeznaczone dla osób we wczesnym stadium demencji. – Las i przyroda leśna są wielką biblioteką, naturalnym zasobem, który wywołuje wspomnienia i ewokuje pozytywne doświadczenia z przeszłości – mówi Kevin Lafferty, pracownik Komisji odpowiedzialny za udostępnianie lasów i projekty zdrowotno-rekreacyjne. Dwunastotygodniowy program obejmuje m.in. wędrówki po lesie, zajęcia o charakterze gier zespołowych, wykonywanie leśnych prac pielęgnacyjnych, budowanie szałasów i gotowanie na łonie natury oraz rozpoznawanie drzew i ptaków.

Komisja Leśna Szkocji pełni funkcję resortu leśnictwa w szkockiej administracji państwowej i zarazem zarządza – za pośrednictwem agencji wykonawczej Gospodarstwo Leśne Szkocji – szkocką państwową własnością leśną (650 tys. ha gruntów, w tym 471 tys. ha lasów). Finanse Komisji Leśnej Szkocji są preliminowane w budżecie rządu szkockiego.

Źródło: www.scotland.forestry.gov.uk


 

 

Finlandia

Plan użytkowania państwowych zasobów naturalnych

Blisko 60 interesariuszy zasobów naturalnych należących do państwa w południowej Finlandii opracowało wspólnie plan ich użytkowania przez następnych pięć lat. Nowy plan regionalny przewiduje z jednej strony nieznaczny wzrost pozyskania drewna w lasach państwowych i promocję bioekonomii, a z drugiej – wzmaganie bioróżnorodności oraz rozwój turystyki i rekreacji. Wzrost pozyskania drewna ma nastąpić tylko w ramach cięć przedrębnych. Zmniejszy się natomiast rozmiar cięć rębnych. Określone powierzchnie w drzewostanach gospodarczych zostaną wyłączone z użytkowania dla celów ochrony bioróżnorodności lub na potrzeby rekreacji.

W opracowywaniu planu uczestniczyli interesariusze z sektora publicznego, gospodarki i organizacji typu non profit. Znajdowaniu rozwiązań godzących różne interesy sprzyjały spotkania reprezentantów wszystkich interesariuszy. Uwagi krytyczne dotyczyły głównie struktury planu: wskazywano na zbyt dużą ogólność niektórych jego elementów.

Źródło: www.metsa.fi

Opr. A.S.